Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bán nhà ở cũ sở hữu nhà nước cho người đang thuê Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2015/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3896/TTr-SXD ngày 09 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho ngưi đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành ph, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB QPPL
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà N
ng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cục thuế thành phố;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Công ty Quản lý nhà
;
- Lưu: VT, QLĐTh, SXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bán nhà ở cũ sở hữu nhà nước cho người đang thuê Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bán nhà ở cũ sở hữu nhà nước cho người đang thuê Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
       Ngày ban hành20/06/2017
       Ngày hiệu lực03/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bán nhà ở cũ sở hữu nhà nước cho người đang thuê Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bán nhà ở cũ sở hữu nhà nước cho người đang thuê Đà Nẵng

           • 20/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực