Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động thông tin Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND , NGÀY 02/02/2010 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP , ngày 14/5/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND , ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Vĩnh Long;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Phòng Văn hóa Xã hội;
- Lưu: VT, 1.10.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động thông tin Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động thông tin Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Quang
       Ngày ban hành04/12/2018
       Ngày hiệu lực17/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động thông tin Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động thông tin Vĩnh Long

           • 04/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực