Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi quản lý quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2017/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05-4-2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ về quản khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 4 như sau:

“5. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

a) Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu công nghiệp chưa xác định chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng.

b) Chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư lựa chọn một đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp đối với khu công nghiệp do nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng”.

2. Sửa đổi điểm h, khoản 2, Điều 5 như sau:

“h) Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh bên ngoài khu công nghiệp có quy mô diện tích quy hoạch từ 05 ha (năm héc-ta) trở lên”.

3. Sửa đổi khoản 5, Điều 5 như sau:

“Ban quản lý các khu công nghiệp phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp”.

4. Bãi bỏ điểm a, khoản 3, điều 6.

5. Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 6 như sau:

Ban quản lý các khu công nghiệp điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 10 như sau:

“a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ (chưa tính chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương là chủ đầu tư các dự án còn lại.

- Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thì chủ đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể ”.

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 10 như sau:

“a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án) tổ chức quản lý dự án”.

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 22 như sau:

“b) UBND tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sử dụng nguồn vốn khác theo thẩm quyền. Việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện như sau:

- Đối với khu vực đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

- Đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Căn cứ điều kiện cụ thể từng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng hoặc đơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện làm bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình được quy định của Luật Đấu thầu.

- Dự án phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã lựa chọn được nhà đầu tư thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Khoản 2, Điều này”.

9. Bãi bỏ khoản 2, Điều 31.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố sao gửi);
- Các CV: Trọng Hải, Hùng, Khanh, Minh;
- Lưu: VT, (250b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi quản lý quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi quản lý quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành20/09/2018
       Ngày hiệu lực01/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi quản lý quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Hải Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi quản lý quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Hải Dương

          • 20/09/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/10/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực