Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tài sản giá trị lớn sử dụng ở các đơn vị sự nghiệp công lập An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 898/TTr-STC ngày 25 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tài sản có giá trị lớn (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp) trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

4. Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo 50 sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 01 lần sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê (trong đó có tài sản nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp.
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh:
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố
- Báo & Đài PTTH An Giang;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, ban & trung tâm;
- Lưu: HCTC, Phòng KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2019
Ngày hiệu lực 17/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tài sản giá trị lớn sử dụng ở các đơn vị sự nghiệp công lập An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tài sản giá trị lớn sử dụng ở các đơn vị sự nghiệp công lập An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Lê Văn Nưng
Ngày ban hành 11/07/2019
Ngày hiệu lực 17/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tài sản giá trị lớn sử dụng ở các đơn vị sự nghiệp công lập An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tài sản giá trị lớn sử dụng ở các đơn vị sự nghiệp công lập An Giang

  • 11/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/07/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực