Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết 63/NQ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy hoạch theo Luật Quy hoạch tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH NĂM 2017 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 26/8/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP);

Để thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 33/TTr-SKHĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 và Công văn số 985/SKHĐT-THQH ngày 21/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 28/6/2019 của Chính phủ gồm:

1. Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.

2. Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Sở Tư pháp;
-
Như Điều 3;
-
Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH,

HĐND & UBND tỉnh.
binhht_QDUB_084

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2020
Ngày hiệu lực25/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(25/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy hoạch theo Luật Quy hoạch tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy hoạch theo Luật Quy hoạch tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành12/06/2020
        Ngày hiệu lực25/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (25/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy hoạch theo Luật Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy hoạch theo Luật Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

              • 12/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực