Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 179/TTr-SNN ngày 06 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai và việc quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quy định về việc phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông với các nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã được giữ lại và sử dụng 20% số thu Quỹ trên địa bàn xã mình (không tính 3% chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ) để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại xã. UBND cấp xã báo cáo kết quả sử dụng phần Quỹ nêu trên cho UBND cấp huyện, đảm bảo sử dụng Quỹ đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Số còn lại chuyển về tài khoản Quỹ cấp huyện, tổng hợp gửi về Quỹ cấp tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện được giữ lại và sử dụng 20% số thu Quỹ trên địa bàn huyện, thành phổ để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại địa phương (không tính 3% chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp huyện). Số còn lại chuyển về tài khoản của Quỹ cấp tỉnh. UBND cấp huyện báo cáo kết quả sử dụng phần Quỹ nêu trên cho UBND tỉnh thông qua Cơ quan quản lý Quỹ, đảm bảo sử dụng Quỹ đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chi.

3. Các nội dung chi không trái với quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 và tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Riêng mức hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ trên địa bàn tỉnh quy định là 3% tổng số thu.

4. Quỹ cấp tỉnh chỉ được sử dụng hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã sau khi UBND cấp huyện, cấp xã đã sử dụng hết nguồn ngân sách dự phòng cho công tác phòng chống thiên tai và 20% tổng số thu Quỹ được phân bổ sử dụng tại địa phương mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ - Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2020
Ngày hiệu lực31/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành13/10/2020
        Ngày hiệu lực31/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 21/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai Đắk Nông

              • 13/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực