Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2022/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2019/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Công văn số 707/HĐND-KTNS ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cho ý kiến bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 351/TTr-STNMT ngày 02 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 (chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các nội dung bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính thuế sử dụng đất;

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, TC;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: THNC, KGVX; Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Thành phố Lạng Sơn

BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Phụ lục 01. Bổ sung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 7) ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐVT: đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Đường loại

Giá đất thương mại, dịch vụ

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

1

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Trần Phú

Đường Bông Lau

I

18.400.000

11.040.000

7.360.000

3.680.000

2

Phố Bông Lau 7

Đường Bà Triệu

Đường Lý Thường Kiệt

III

4.800.000

2.880.000

1.920.000

960.000

3

Đường Văn Tiến Dũng

Đường Trần Đăng Ninh

Đường trục thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng

III

4.400.000

2.640.000

1.760.000

880.000

4

Phố Lê Trọng Tấn

Phố Võ Chí Công

Đường Văn Tiến Dũng

III

4.400.000

2.640.000

1.760.000

880.000

5

Phố Nguyễn Cơ Thạch

Đường Nguyễn Phi Khanh

Tuyến số 12 (theo quy hoạch)

III

3.600.000

2.160.000

1.440.000

720.000

6

Phố Lê Anh Xuân, đoạn 1

Đường Văn Tiến Dũng

Phố Dương Quảng Hàm

III

3.600.000

2.160.000

1.440.000

720.000

7

Phố Cù Chính Lan

Đường Văn Tiến Dũng

Phố Võ Chí Công

III

3.600.000

2.160.000

1.440.000

720.000

8

Phố Hoàng Đạo Thúy

Đường Văn Tiến Dũng

Phố Võ Chí Công

III

3.600.000

2.160.000

1.440.000

720.000

9

Phố Dương Quảng Hàm

Đường Nguyễn Phi Khanh

Tuyến số 11 (theo quy hoạch)

III

3.600.000

2.160.000

1.440.000

720.000

10

Phố Võ Chí Công

Đường Trần Đăng Ninh

Tuyến số 11 (theo quy hoạch)

III

3.200.000

1.920.000

1.280.000

640.000

11

Phố Lê Anh Xuân, đoạn 2

Phố Dương Quảng Hàm

Phố Nam Hoàng Đồng 4

III

3.080.000

1.848.000

1.232.000

616.000

12

Phố Hoàng Văn Thái

Đường Nguyễn Phi Khanh

Tuyến số 12 (theo quy hoạch)

III

3.080.000

1.848.000

1.232.000

616.000

13

Phố Đặng Thùy Trâm

Phố Lê Trọng Tấn

Phố Nguyễn Cơ Thạch

III

3.080.000

1.848.000

1.232.000

616.000

14

Phố Lê Đức Thọ

Phố Võ Chí Công

Phố Nguyễn Cơ Thạch

III

3.080.000

1.848.000

1.232.000

616.000

15

Đường nội bộ còn lại trong Khu đô thị Phú Lộc I

III

4.800.000

2.880.000

1.920.000

960.000

16

Đường nội bộ còn lại trong Dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I

III

3.080.000

1.848.000

1.232.000

616.000

 

Phụ lục 02. Bổ sung bảng giá đất ở; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 8) ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

ĐVT: đồng/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Đường loại

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Trần Phú

Đường Bông Lau

I

23.000.000

13.800.000

9.200.000

4.600.000

16.100.000

9.660.000

6.440.000

3.220.000

2

Phố Bông Lau 7

Đường Bà Triệu

Đường Lý Thường Kiệt

III

6.000.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

4.200.000

2.520.000

1.680.000

840.000

3

Đường Văn Tiến Dũng

Đường Trần Đăng Ninh

Đường trục thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng

III

5.500.000

3.300.000

2.200.000

1.100.000

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

4

Phố Lê Trọng Tấn

Phố Võ Chí Công

Đường Văn Tiến Dũng

III

5.500.000

3.300.000

2.200.000

1.100.000

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

5

Phố Nguyễn Cơ Thạch

Đường Nguyễn Phi Khanh

Tuyến số 12 (theo quy hoạch)

III

4.500.000

2.700.000

1.800.000

900.000

3.150.000

1.890.000

1.260.000

630.000

6

Phố Lê Anh Xuân, đoạn 1

Đường Văn Tiến Dũng

Phố Dương Quảng Hàm

III

4.500.000

2.700.000

1.800.000

900.000

3.150.000

1.890.000

1.260.000

630.000

7

Phố Cù Chính Lan

Đường Văn Tiến Dũng

Phố Võ Chí Công

III

4.500.000

2.700.000

1.800.000

900.000

3.150.000

1.890.000

1.260.000

630.000

8

Phố Hoàng Đạo Thúy

Đường Văn Tiến Dũng

Phố Võ Chí Công

III

4.500.000

2.700.000

1.800.000

900.000

3.150.000

1.890.000

1.260.000

630.000

9

Phố Dương Quảng Hàm

Đường Nguyễn Phi Khanh

Tuyến số 11 (theo quy hoạch)

III

4.500.000

2.700.000

1.800.000

900.000

3.150.000

1.890.000

1.260.000

630.000

10

Phố Võ Chí Công

Đường Trần Đăng Ninh

Tuyến số 11 (theo quy hoạch)

III

4.000.000

2.400.000

1.600.000

800.000

2.800.000

1.680.000

1.120.000

560.000

11

Phố Lê Anh Xuân, đoạn 2

Phố Dương Quảng Hàm

Phố Nam Hoàng Đồng 4

III

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

2.695.000

1.617.000

1.078.000

539.000

12

Phố Hoàng Văn Thái

Đường Nguyễn Phi Khanh

Tuyến số 12 (theo quy hoạch)

III

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

2.695.000

1.617.000

1.078.000

539.000

13

Phố Đặng Thùy Trâm

Phố Lê Trọng Tấn

Phố Nguyễn Cơ Thạch

III

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

2.695.000

1.617.000

1.078.000

539.000

14

Phố Lê Đức Thọ

Phố Võ Chí Công

Phố Nguyễn Cơ Thạch

III

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

2.695.000

1.617.000

1.078.000

539.000

15

Đường nội bộ còn lại trong Khu đô thị Phú Lộc I

III

6.000.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

4.200.000

2.520.000

1.680.000

840.000

16

Đường nội bộ còn lại trong Dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I

III

3.850.000

2.310.000

1.540.000

770.000

2.695.000

1.617.000

1.078.000

539.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2022/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành13/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

              • 13/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực