Quyết định 210/1997/QĐ-NH9

Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo đã được thay thế bởi Quyết định 128/1999/QĐ-NHNN9 Quy chế tổ chức hoạt động Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 25/04/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/1997/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 210/1997/QĐ-NH9 NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 20-CP ngỳ 1-3-1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức - cán bộ và đào tạo ngân hàng nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ tổ chức, cán bộ và đào tạo, thủ trưởng các vụ, Cục, ban, đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại và Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐÀO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210-QĐ/NH9 ngày 03-7-1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Vụ tổ chức, cán bộ và đào tạo là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Trung ương, có chức năng tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Thống đốc về các mặt tổ chức bộ máy, cán bộ lao động, tiền lương, đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành ngân hàng.

Điều 2. Lãnh đạo Vụ là Vụ trưởng. Giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng.

Chương 2

NHIỆM VỤ

Điều 3. Vụ Tổ chức, cán bộ đào tạo có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu đề xuất các phương án nhằm củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức Ngân hàng Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động Ngân hàng; kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

2. Xây dựng và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ, cục, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; tham gia ý kiến trước khi Thống đốc quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động các Ngân hàng quốc doanh. Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam và các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước quản lý.

3. Xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy chế, quy định về quản lý cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng quốc doanh, Tổng công ty vàng bạc đa quý và các công ty, xi nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

4. Tham mưu cho Thống đốc trong việc quản lý công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng quốc doanh, Tổng công ty vàng bạc đá quý và Công ty, Xí nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, theo quy chế phân cấp về thẩm quyền quản lý công chức, viên chức của Thống đốc.

5. Giúp Thống đốc lập quy hoạch cán bộ lãnh đạo; làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong ngành Ngân hàng.

6. Giúp Thống đốc xây dựng và quản lý thống nhất mục tiêu chương trình đào tạo công chức, viên chức Ngân hàng; chỉ đạo Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo và cải tiến nội dung chương trình giảng dạy.

7. Giúp Thống đốc quản lý thống nhất quy hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước; Trình Thống đốc cử nghiên cứu sinh, thực tập sinh, đi công tác, học tập, tham quan, khảo sát ở trong nước và nước ngoài và theo dõi quản lý về nhân sự cũng như chương trình và kết quả nghiên cứu, học tập của các đối tượng trên.

8. Giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn ngành; là chủ tài khoản Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Ngân hàng; quản lý, phân bố và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu hạn mức kinh phí đào tạo hàng năm của hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

9. Đại diện cho Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, điều phối, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án về đào tạo do các tổ chức trong hoặc ngoài nước tài trợ.

10. Giúp Thống đốc trình các cơ quan có thẩm quyền cho phép hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

11. Giúp Thống đốc chỉ đạo và quản lý công tác thi đua trong toàn ngành.

12. Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, theo dõi và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Ngân hàng Trung ương để giải quyết các vấn đề phát sinh của các doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước.

13. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho những công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo ở các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

14. Làm những nhiệm vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 4. Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo có các phòng sau đây:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Lao động - Tiền lương

3. Phòng Cán bộ Trung ương

4. Phòng Cán bộ địa phương

5. Phòng Đào tạo

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các mặt công tác ghi tại các điều 1,2,3 và 4 trên đây.

2. Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác của Vụ trong từng thời gian, báo cáo công tác của Vụ với cấp trên và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các quyết định của mình.

3. Dự các hội nghị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Hội đồng quản trị triệu tập để thảo luận các chủ trương công tác, xây dựng các văn bản và đề án, sơ kết và tổng kết quá trình thực hiện các cơ chế về tổ chức và hoạt động của ngành Ngân hàng.

4. Phối hợp với các tổ chức Đảng, các đoàn thể cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương trong việc thực hiện chính sách và chế độ đối với công chức, viên chức, là thành viên các Hội đồng tư vấn cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5. Ký thừa uỷ quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trên những quyết định về tổ chức và cán bộ thuộc phạm vi quyền hạn được giao.

Ký thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trên các công văn, giấy tờ giao dịch trong và ngoài ngành, trả lời đơn thư của các tổ chức hoặc cá nhân thuộc phạm vi công tác và thẩm quyền của Vụ trưởng.

6. Bố trí tổ chức và sắp xếp cán bộ của Vụ phù hợp với quy chế này. Xây dựng nội quy làm việc và phương thức điều hành hợp lý, năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ được giao.

7. Phân công trách nhiệm cho các Phó Vụ trưởng. Khi cần thiết có thể trực tiếp giao nhiệm vụ cho các chuyên viên trong Vụ.

8. Làm những công tác khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng:

1. Giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành một số công tác do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ được giao.

2. Ký thay Vụ trưởng trên các văn bản giao dịch, tờ trình Thống đốc theo sự uỷ quyền quy định trong nội quy làm việc của Vụ trưởng.

3. Khi Vụ trưởng đi vắng, một phó Vụ trưởng được uỷ quyền thay mặt Vụ trưởng để giải quyết các công việc chung của Vụ và phải chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết trong thời gian được uỷ quyền; sau đó phải báo cáo lại với Vụ trưởng về những công việc đã giải quyết.

4. Tham gia ý kiến với Vụ trưởng trong việc thực hiện các mặt công tác của Vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/1997/QĐ-NH9

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu210/1997/QĐ-NH9
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/1997
Ngày hiệu lực18/07/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/1999
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/1997/QĐ-NH9

Lược đồ Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu210/1997/QĐ-NH9
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýCao Sĩ Kiêm
       Ngày ban hành03/07/1997
       Ngày hiệu lực18/07/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/1999
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo