Quyết định 2101/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2101/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch sổ 10583/KHH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2393/TTr- SGTVT ngày 09/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đường bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT; t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT.HĐND tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, TN, ĐL, HL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý

1.1. Trình tự thực hiện (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):

+ Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).

+ Địa điểm thực hiện: Sở Giao thông vận tải (số 04 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

+ Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Căn cứ danh mục, nhu cầu bảo trì cho năm sau đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ các tuyến đường được giao quản lý. Sở Giao thông vận tải lập Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý trước 30 tháng 10 hàng năm.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản (E- Office).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị bảo trì công trình trên tuyến đường tỉnh được giao quản lý (bản chính);

+ Danh mục công trình đề nghị bảo trì (bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý trong vòng (30) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải quản lý.

1.7. Phí, lệ phí: Không.

1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2101/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2101/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2101/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành06/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2101/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2101/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Khánh Hòa

              • 06/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực