Quyết định 2102/QĐ-UBND

Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2102/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 24/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh (Cụ thể: TTHC số thứ tự 04, 05,06,07, Mục II, Phần A) tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh (niêm yết);
- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam (đăng tải);
- CPVP, các Phòng HCTC, NC;
- Lưu: VT, KSTTHC (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2102 /QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Văn bản quy định việc bãi bỏ

TTHC

I

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

1

1.000460

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2

1.001840

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

3

1.000443

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

4

2.000790 và 1.001764

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2102/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2020
Ngày hiệu lực03/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(05/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2102/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2102/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2102/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHồ Quang Bửu
        Ngày ban hành03/08/2020
        Ngày hiệu lực03/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2102/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2102/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

              • 03/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực