Quyết định 2102/QĐ-UBND

Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Hội Luật gia thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là Hội có tính chất đặc thù

Nội dung toàn văn Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Hội Luật gia Đà Lạt Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HỘI LUẬT GIA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÀ HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Xét Tờ trình số 4945/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND thành phố Đà Lạt về việc đề nghị công nhận Hội Luật gia thành phố Đà Lạt là Hội có tính chất đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội Luật gia thành phố Đà Lạt là Hội có tính chất đặc thù.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội có tính chất đặc thù được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX2, NC, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2102/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/10/2013
Ngày hiệu lực 21/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Hội Luật gia Đà Lạt Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Hội Luật gia Đà Lạt Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành 21/10/2013
Ngày hiệu lực 21/10/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Hội Luật gia Đà Lạt Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Hội Luật gia Đà Lạt Lâm Đồng

  • 21/10/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/10/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực