Quyết định 2106/QĐ-BTTTT

Quyết định 2106/QĐ-BTTTT năm 2014 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015

Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông đã được thay thế bởi Quyết định 210/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2017 và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-BTTTT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 2106 /QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Lĩnh vực Bưu chính

1

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Vụ Pháp chế

Quý I

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Vụ Bưu chính

Vụ Pháp chế

Quý II

3

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Vụ Bưu chính

Vụ Pháp chế

Quý III

4

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Vụ Bưu chính

Vụ Pháp chế

Quý IV

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

5

Đăng ký thỏa thuận kết nối mẫu

Cục Viễn thông

Vụ Pháp chế

Quý I

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

 

 

 

6

Phân bổ mã, số viễn thông

Cục Viễn thông

Vụ Pháp chế

Quý II

7

Đổi số thuê bao viễn thông

Cục Viễn thông

Vụ Pháp chế

Quý II

8

Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện

Cục Viễn thông

Vụ Pháp chế

Quý III

9

Cấp lại giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện

Cục Viễn thông

Vụ Pháp chế

Quý III

10

Hiệp thương giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Vụ Pháp chế

Quý IV

Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện

11

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng đài vệ tinh trái đất cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Cục Tần số vô tuyến điện

Vụ Pháp chế

Quý II

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

 

12

Cấp giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế;

Cục Tần số VTĐ.

Quý III

13

Đổi giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế;

Cục Tần số VTĐ.

Quý III

14

Gia hạn, đổi, cấp lại giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải.

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế;

Cục Tần số VTĐ.

Quý III

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

15

Cấp giấy phép mua tin kinh tế

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

 

Quý I

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

 

16

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

 

Quý III

17

Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

 

Quý III

18

Cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

 

Quý IV

19

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

 

Quý IV

Lĩnh vực Báo chí

20

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của các cơ quan báo chí

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý I

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

21

Cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý I

22

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý II

23

Cấp lại giấy phép báo chí điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý II

24

Cấp giấy phép chuyên trang của báo điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý III

25

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang của báo điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý III

26

Cấp lại giấy phép chuyên trang của báo điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý IV

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử

27

Chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Vụ Pháp chế

 

Quý II

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

Lĩnh vực Xuất bản

28

Cấp giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Vụ Pháp chế

 

Quý I

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

29

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Vụ Pháp chế

Quý III

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2106/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2106/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2106/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2106/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành31/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2106/QĐ-BTTTT rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý bộ thông tin truyền thông