Quyết định 2106/QĐ-CTN

Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 379/TTr-CP ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 537 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-CTN ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Thị Linh, sinh ngày 16/7/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngách 3, ngõ 287, đường Tùng Sơn, khóm 018, phường Vĩnh Xuân, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

2. Lưu Mỹ Loan, sinh ngày 15/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 300, đường Đại Trúc, khóm 004, thôn Thượng Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Út, sinh ngày 15/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 359, phố Liên Thông, khóm 005, thôn Trung Lâm, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Tuyết Đang, sinh ngày 11/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 11, phố Tín Nghĩa, khóm 012, phường Hưng Nam, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

5. Quách Thị Thanh, sinh ngày 15/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 346, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 010, phường Chi Ba, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

6. Võ Thị Mua, sinh ngày 19/10/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 227, đoạn 5, đường Tân Hải, khóm 004, phường Đại Khê, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

7. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 11/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 7, phố Tháp Thành, khóm 009, phường Ngọc Tuyền, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

8. Khưu Thị Thúy Hằng, sinh ngày 04/4/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 90, phố Thành Hoàng, khóm 004, phường Ngạc Vương, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

9. Đặng Thị Kim Dung, sinh ngày 04/02/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 2, phố Phúc Hưng, khóm 007, phường Tam Hưng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 21/7/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngõ 57, phố Phúc An, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

11. Trịnh Thị Hiền, sinh ngày 09/10/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngách 378, phố Văn Xương, khóm 007, phường Xã Khẩu, quận Thần Cương, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

12. Lê Thị Thanh Lan, sinh ngày 23/7/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3 - 3, ngách 9, ngõ 128, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 013, phường Nội Nam, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh ngày 29/9/1993 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 19, đường Thượng Trang, khóm 024, phường Đông Trang, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 28/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 249, thôn Hải Quang Từ, khóm 011, phường Hải Quang, quận Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 25/11/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 150, đường Dân An Tây, khóm 021, phường Quang Minh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 02/12/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 206, đường Nam Đại, khóm 008, phường Hạ Trúc, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

17. Lý Nhục Cú, sinh ngày 01/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 19, phố Song Toàn, khóm 015, phường Trung Dung, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 11/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50, đường Đại Trang, khóm 020, phường Hương Sơn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Kim Chúc, sinh ngày 19/10/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 6, số 45, ngõ 140, phố Bảo Hưng, khóm 004, phường Hiếu Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Thị Thụy, sinh ngày 25/02/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 331, đường Thái Bình, khóm 015, thôn Thái Bình, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

21. Hà Thị Hoài Thương, sinh ngày 15/6/1994 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 2, phố Tường Hòa 1, khóm 026, phường Đông Kỳ, thị trấn Lư Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 48 Cửu Tán Đầu, khóm 001, thôn Tân Hưng, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

23. Triệu Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 22/10/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 103, phố Quốc Tín, khóm 012, phường Trung Tín, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

24. Lê Thị Các, sinh ngày 02/10/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 99, đoạn 3, phố Trung Hoa, khóm 011, phường Hạ Cổ, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

25. Lưu Thị Đủ, sinh ngày 25/11/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Phòng 502, lầu 5, số 76, phố Quy Tuy, khóm 019, phường Song Liên, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

26. Đặng Thị Diễm Em, sinh ngày 18/3/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 53, phố Ngũ Thường, khóm 001, phường Hành Nhân, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

27. Lưu Phụng Nhi, sinh ngày 12/02/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, ngõ 42, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 008, phường Minh Nghĩa, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 27/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, ngách 4, ngõ 9, phố Hồng Đạo, khóm 017, phường Hoành Khoa, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 21/4/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 98, đoạn 4, phố Trường Vinh, khóm 015, phường Trấn Hưng, quận Bắc, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

30. Huỳnh Thị Kim Tuyến, sinh ngày 25/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngách 3, ngõ 326, đoạn 3, đường Nội Hồ, khóm 021, phường Kim Thúy, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

31. Lê Thị Mén, sinh ngày 16/5/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 12, đường Đông Thế, khóm 008, thôn Đông Cảng, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Thị Anh, sinh ngày 24/4/1975 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 4, số 131, đoạn 1, phố Trung Thuận, khóm 019, phường Chương Lâm, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

33. Hữu Thị Nhanh, sinh ngày 01/5/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 144, đường Dục Anh, khóm 032, thôn Quần Anh, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

34. Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 01/01/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 205, đường Hải Binh, khóm 005, phường Tú Thủy, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

35. Huỳnh Ngọc Tuyền, sinh ngày 10/7/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 93, Quang Phục, khóm 018, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

36. Bùi Thị Bảo Vân, sinh ngày 25/3/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18, hẻm Văn Địa, khóm 001, phường Đỉnh Thố, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

37. Trần Thị Minh Hương, sinh ngày 24/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 352/12, Đại Trình, khóm 019, phường Đại Trình, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Hồng Nhựt, sinh ngày 03/9/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 45, Vạn Hoa, khóm 006, thôn Vạn Hoa, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

39. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9/4, số 52, đường Dục Anh, khóm 016, phường Tân Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 22/02/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 177, đường Đại Phong Dân Phú, khóm 008, phường Đại Phong, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Phúc Hậu, sinh ngày 07/10/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 66/20, lầu 4, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 021, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

42. Đoàn Thị Huế, sinh ngày 29/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 269, lộ Gia Triển, khóm 016, thôn Gia Đông, làng Tử Quán, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 12/10/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 58/5, Tử Lương Miếu, khóm 005, phường Tử Long, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

44. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 21/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26/2, lộ Trung Chính, khóm 003, phường Kỳ Lân, thị trấn Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thị Thu Thúy, sinh ngày 25/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 35, hẻm 95, đoạn 3, lộ Kim Mã, phường Ngũ Quyền, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

46. Ngô Thúy Ngọc, sinh ngày 03/12/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 440/1, Lộc Thảo, khóm 018, thôn Lộc Thảo, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 20/12/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 220, đoạn 3, lộ Tri Bản, khóm 004, phường Kiến Nghiệp, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Gọn, sinh ngày 13/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60/50, lộ Thổ Cát, khóm 011, thôn Vệ Nội, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

49. Lầu Nhì Múi, sinh ngày 05/8/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 69, lộ Tân Hưng, khóm 002, phường Gia Bảo, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

50. Lê Hồng Cẩm, sinh ngày 07/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36, hẻm Tiền, khóm 003, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

51. Lìu Thanh Trân, sinh ngày 24/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10, hẻm Vạn Niên, khóm 001, phường Vạn Niên, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

52. Hồ Thị Diễm, sinh ngày 02/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 27, hẻm 318, đoạn 2, lộ An Hòa, khóm 003, phường Tân Thuận, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

53. Hồ Thị Của, sinh ngày 26/5/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 645, Lật Tử Luân, khóm 017, thôn Tây Luân, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 05/02/1962 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 132, lộ Boi Anh, khóm 021, thôn Quốc Hoa, xã La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

55. Lương Thị Hồng Vân, sinh ngày 30/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 57/10, lộ Bộ Hậu, khóm 009, thôn Đông Cảng, xã Trang Vi, huyện Nghia Lan

Giới tính: Nữ

56. Trịnh Thị Kim Chi, sinh ngày 04/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 422, lộ Bổ Thành, khóm 007, thôn Bổ Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghia Lan

Giới tính: Nữ

57. Đào Kim Phụng, sinh ngày 21/7/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1/3, Khê Đầu, khóm 001, thôn Hương Lan, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

58. Thái Thị Hồng Nhung, sinh ngày 30/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, hẻm Lộc Minh, khóm 004, thôn Bộ Hạ, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

59. Lê Thị Đê, sinh ngày 18/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 340/1, Tiểu Cước Thoái, khóm 018, phường Đốc Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

60. Huỳnh Hồng Phướng, sinh ngày 16/6/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 35, đoạn 1, lộ Đăng Sơn, khóm 011, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

61. Thân Thị Hiền, sinh ngày 18/10/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 90/27, Đàm Đỉnh, khóm 002, phường Đàm Đỉnh, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

62. Phan Thị Kim Thanh, sinh ngày 14/10/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 59/19, hẻm Câu Càn, khóm 005, phường Câu Càn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

63. Trần Thị Hồng, sinh ngày 20/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 108, Đài Đàm, khóm 010, phường Đài Đàm, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

64. Trần Thị Hương, sinh ngày 22/11/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 139, lộ Quang Minh, khóm 019, phường Lễ Kha, khu Tử Quản, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

65. Đặng Thị Sắn, sinh ngày 10/02/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 17/2, Đào Tử Liêu, khóm 005, thôn Tam Tầng, xã Trung Phổ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

66. Trần Huyền Trang, sinh ngày 12/8/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 99, hẻm 398, đường Đông Kỳ Tứ, khóm 002, phường Trung Khoa, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

67. Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 24/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20/14, lầu 4, phố Quang Hoa, khóm 024, làng Diêm Trình, khu Tân Tiệm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

68. Võ Ngọc Giàu, sinh ngày 19/4/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 21, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 006, phường Phú Quý, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 27/8/1973 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 71, đường Mãn Bình, khóm 016, phường Khê Bắc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

70. Ngô Thị Tho, sinh ngày 01/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 114, đường Đài Hưng, khóm 014, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 14/12/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 101/49/1/8, lộ Thanh Sơn, khóm 009, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

72. Chương Há Múi, sinh ngày 02/3/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 382/1/13, lầu 4, lộ Trung Hiếu Đông, khóm 002, phường Tùng Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 01/01/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33, phố Trung Hưng, khóm 012, phường Trung Chính, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Thị Ngọc Thy, sinh ngày 14/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 18/2, số 189, đường Đại Đôn Thập Bát, khóm 035, phường Hà Thành, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

75. Trần Thị Mộng Trầm, sinh ngày 09/3/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: 106 lộ Hoa Cương, thôn Thụy Hoa, xã Nhân Ái, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 20/5/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 30, hẻm Đức Thành, khóm 006, thôn Đức Thành, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

77. Đỗ Thị Phương Thảo, sinh ngày 18/02/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 37, hẻm 412, đường Dân Sinh, khóm 028, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 16/11/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/50, ngõ 3, hẻm 2, lộ Minh Đức 1, khóm 002, phường Phú Dân, khu Thất Đỗ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

79. Hà Thị Kim Anh, sinh ngày 29/11/1977 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4, số 381, đường Nhân Ái, khóm 016, phường Mỹ Khê, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Hai, sinh ngày 26/02/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3/15, đường Di Lực, khóm 006, thôn Di Lực, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

81. Giáp Thị Ngọc Thuận, sinh ngày 13/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, ngõ 341, đoạn 3, đường Minh Trí, khóm 008, phường Quý Hòa, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

82. Đặng Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 21/9/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82/3, đường Dục Dân, khóm 003, phường Chí Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

83. Lê Thị Kim Quyên, sinh ngày 26/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 86, lầu 3, hẻm 150, đường Thái Bình, khóm 036, phường Bánh Tịch, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 08/3/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 345, đường Đại Xương, khóm 010, thôn Xã Khẩu, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

85. Lâm Thị Hồng, sinh ngày 29/01/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 1, ngách 6, ngõ 646, đường Phú Quốc, khóm 002, phường Tây Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

86. Huỳnh Kim Hồng, sinh ngày 01/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 337, đường Phú Hoa, khóm 009, thôn Thượng Hoa, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

87. Hồ Thị Năm, sinh ngày 26/8/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 111, đường Trung Chính, khóm 016, thôn Vạn Loan, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 26/4/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 379, lộ Thắng Lợi, khóm 019, phường Trung Lâu, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Thảnh, sinh ngày 01/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 31, hẻm 2, lộ Dân Tộc, khóm 020, phường Bình Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 15/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 236, lộ Thông An, khóm 009, phường Trí Kha, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 19/01/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 116, đoạn 2, lộ Bác Ái, khóm 014, phường Hậu Ý, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Thị Bích Nguyệt, sinh ngày 14/8/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 55, hẻm 290, lộ Trung Sơn Đông, khóm 011, phường Phụng Đông, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

93. Vòng Cún Cú, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 19, đoạn 3, lộ Trung Sơn, khóm 004, thôn Đức Thạnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

94. Lê Thị Diệu Thê, sinh ngày 02/6/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 163, lộ Quang Minh, khóm 022, phường Lễ Hà, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

95. Lê Thị Liễu Em, sinh ngày 22/7/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 426, hẻm 357, đoạn 1, lộ Phố Đỉnh, khóm 004, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

96. Thái Thị Lan, sinh ngày 01/01/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 298, Bắc Xã Vĩ, khóm 013, phường Đại Hồ, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

97. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 03/7/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 32, Tam Khối Thố, khóm 001, thôn Tam Gia, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

98. Đỗ Thị Oanh, sinh ngày 15/6/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 2, đường Trường Sinh, khóm 040, phường Sơn Đỉnh, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

99. Trần Thị Thảo, sinh ngày 02/02/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 1/2, số 1, hẻm 406, đường Trấn Đông 1, khóm 022, phường Tín Đức, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Thị Lệ Nhiên, sinh ngày 20/6/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 205, hẻm 40, lộ Đại Loan, khóm 038, phường Bắc Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

101. Huỳnh Thị Xuân Dân, sinh ngày 01/7/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 87, đường Cổ Lâm, khóm 022, thôn Dương Trù, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

102. Thòng Cỏng Hồng, sinh ngày 05/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 102, đường Triền Long, khóm 010, phường Đông Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

103. Huỳnh Mười Em, sinh ngày 08/6/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 226, đường Đại Hồ Nhất, khóm 020, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

104. Trần Cẩm Tuyền, sinh ngày 26/11/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 6/11, Trung Sơn, khóm 011, thôn Mãn Châu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Thị Phương Tâm, sinh ngày 08/11/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 101/1, lộ Đàm Bình, khóm 019, phường Đàm Đầu, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

106. Trần Thị Loan, sinh ngày 15/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5/9, lộ Bắc Hưng, khóm 007, thôn Diệm Ôn, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

107. Võ Thị Kim Dú, sinh ngày 06/9/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 9, phố Hoàn Mỹ 3, khóm 004, phường Hưng Nông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 07/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 75, lầu 4, phố Trường Giang, khóm 002, phường Chang Bắc, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

109. Võ Thị Bé Hiền, sinh ngày 05/11/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 138/2, Dân Sinh, khóm 028, phường A Liên, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

110. Lâm Thị Thu Mai, sinh ngày 02/5/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 175/2/4/3, đoạn 2, lộ Phục Hưng, khóm 010, phường Tư Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

111. Trần Thị Ngọc Chon, sinh ngày 13/02/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 377, lộ Tuyền Hưng, khóm 014, thôn Tân Trang, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

112. Trần Ánh Lệ, sinh ngày 05/12/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 17, Tam Tính Liêu, khóm 010, thôn Tam Nghĩa, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Kim Chi, sinh ngày 09/5/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 134, đường Ninh Bo, khóm 032, phường Dân Sinh, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Thị Phương Hiền, sinh ngày 18/11/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 6, hẻm 618, đoạn 1, lộ Trung Hưng, khóm 031, phường Mã Lan, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

115. Huỳnh Thị Đăng, sinh ngày 22/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/4, đường Vinh Hoa Tam, khóm 004, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

116. Trần Thị Mơn, sinh ngày 02/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, đường Vạn Phúc, khóm 020, thôn Vạn Phúc, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 30/01/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngách 1, ngõ 185, đoạn 3, lộ Hưng Long, khóm 025, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

118. Trương Thị Mỹ Lan, sinh ngày 15/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 57, đường Đông Thuận, khóm 003, phường Đông Sơn, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Thị Thúy Trinh, sinh ngày 15/5/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 213/2, đường Vĩnh Lạc, khóm 010, phường Lập Trí, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

120. Châu Ngọc Thi, sinh ngày 14/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 86, hẻm 72, khóm 006, đường Sùng Luân, khu Sùng Luân, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

121. Phạm Thị Thu Huyền, sinh ngày 28/8/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/182, đường Quốc Quang, khóm 018, phường Quốc Quang, khu Bản Kiều, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

122. Trần Thị Diễm My, sinh ngày 11/02/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 50, đường Đỗ Nam, khóm 012, phường Đỗ Nam, khu Thất Đỗ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

123. Cao Thị Thu, sinh ngày 15/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 111, ngõ 291, đường Diêm Trình, khóm 012, phường Quang Minh, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

124. Thái Thị Tâm, sinh ngày 16/6/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 115, đường Nghĩa Giáo, khóm 002, phường Tân Điểm, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

125. Đặng Thị Kim Ngân, sinh ngày 31/12/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25/4, hẻm 11, đường Khánh Xương, khóm 026, phường Khánh Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

126. Dương Thị Ngọc Bích, sinh ngày 11/10/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 200/3, Hậu Bích, khóm 012, phường Hậu Bích, khu Hậu Bích, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 30/5, Ngũ Xuân Doanh, khóm 020, phường Trùng Khê, khu Liễu Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

128. Lục Nam, sinh ngày 03/01/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 15/1, số 12, hẻm 5, đường Đức An, khóm 002, phường Lâm Thanh, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

129. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 06/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, lộ Bì Càng, khóm 003, thôn Bì Càng, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

130. Trần Thị Hà, sinh ngày 22/5/1976 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 1, lộ Kim Sơn, khóm 017, phường Tây Bình, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

131. Ngô Thị Kim Hương, sinh ngày 25/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 94/1, lộ Đỉnh Thố, khóm 008, phường Đỉnh Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

132. Dương Diễm Thúy, sinh ngày 01/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 93, lộ Bát Quái, khóm 001, phường Vĩnh Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

133. Đỗ Thị Lên, sinh ngày 10/4/1978 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: 25, pha 2, khóm 010, thôn Tân Hưng, xã Lục Quy, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 10/11/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 87, đoạn 3, lộ Trường Khê, khóm 017, phường Trường An, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

135. Trần Thanh Nhàn, sinh ngày 31/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, lộ Tín Nghĩa, khóm 008, phường Lão Trang, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

136. Trần Thái Bình, sinh ngày 18/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, lộ Tín Nghĩa, khóm 008, phường Lão Trang, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

137. Thạch Thị Phương Lan, sinh ngày 15/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 20/5, Đông Thanh, khóm 013, phường Nộ Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

138. Bùi Thị Làn, sinh ngày 16/02/1962 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 161, hẻm 488, đoạn 2, đường Nam Khảm, khóm 001, thôn Lộ Trúc, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

139. Bàng Thị Vân, sinh ngày 21/11/1972 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 37, đường Dân An Đông, khóm 001, phường Dân Bản, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

140. Nguyễn Ngọc Nhân, sinh ngày 15/01/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 80, ngõ 203, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 005, phường Tứ Ái, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

141. Đỗ Thị Mỵ, sinh ngày 21/6/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 38, phố Thủy Cảnh, khóm 021, phường Thủy Cảnh, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

142. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 09/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 174, phố Bát Đức, khóm 033, phường Bành Hưng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

143. Hồ Thị Kỷ, sinh ngày 26/8/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2-2, ngõ 63, phố Phúc Nhị, khóm 022, phường Thực Tiễn, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

144. Phạm Thị Kim Tuyến, sinh ngày 12/10/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 122, phố Đại Nhân, khóm 002, phường Dân Sinh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 03/01/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 66, đường Sùng Minh, khóm 025, phường Trung Hiếu, quận Đông, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

146. Lầu Sì Mùi, sinh ngày 18/02/1981 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5-18, ngách 65, ngõ 29, đường Hiên Thiệt, khóm 010, phường Đông Thôn, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

147. Trịnh Mai Phương, sinh ngày 10/12/1960 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 12, phố Kim Hải, khóm 017, thôn Hải Hồ, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

148. Lâm Thị Tú Quang, sinh ngày 23/3/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 550, đường Giai Đông, khóm 018, phường Trung Nhân, quận Giai Lý, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

149. Trần Huyền Trang, sinh ngày 08/10/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 24, phố Tường Vân, khóm 015, phường Củng Bắc, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150. Lưu Thị Nắng, sinh ngày 08/6/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33, ngách 2, số 346, phố Xã Trung, khóm 005, phường Vĩnh Luân, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 26/3/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3-48 ngách 48, ngõ 10, phố Kim Hoa, khóm 003, quận Bản kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

152. Trần Thị Huỳnh Như, sinh ngày 07/7/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 157, phố Tân Trang, khóm 006, thôn Hoành Sơn, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

153. Phạm Thị Ngọc Châu, sinh ngày 26/11/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16, ngách 15, ngõ 256, đường Văn Hóa, khóm 014, phường Nam Thanh, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 28/12/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 198, ngõ 42, phố Dân An, phường Gia Tân, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

155. Phan Thúy Hằng, sinh ngày 16/5/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 001, phường Cử Quang, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

156. Cao Hồng Tự, sinh ngày 04/02/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 13, đường Hậu Cảng 1, khóm 032, phường Kiều An, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Thị Kim Hữu, sinh ngày 23/3/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 8, số 83, đoạn 1, đường Trường Vinh, khóm 028, phường Tuyền Nam, quận Đông, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh ngày 19/4/1984 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 29-1, ngõ Văn Hóa, khóm 001, thôn Trung Minh, xã Ngư Chì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

159. Hà Thị Thu Duyên, sinh ngày 01/01/1982 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 65, ngõ 176, đường Minh Sơn, khóm 013, phường Đại Sơn, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 15/7/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, đường Khê Châu, khóm 005, phường Đỉnh Thành, quận Tân Điếm, Tân Bắc

Giới tính: Nữ

161. Tô Thị Phương, sinh ngày 12/9/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2-24 ngách 1, ngõ 105, đoạn 1, đường Trường Giang, khóm 006, phường Hồng Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

162. Phạm Vũ Hà Trang, sinh ngày 30/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, phố Lâm Khẩu, khóm 003, phường Tùng Quang, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

163. Hứa Thị Hoa, sinh ngày 01/01/1972 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2, ngách 1, ngõ 477, đoạn Thương Lâm, đường Trung Phong, khóm 024, thôn Thượng Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

164. Đỗ Như Quỳnh, sinh ngày 03/01/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1-16 Phố Tử Đỉnh, khóm 002, phường Thụ Hưng, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

165. Phan Vĩnh Văn Sanh, sinh ngày 02/11/1977 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 38, ngõ 44, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 009, phường Minh Nghĩa, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nam

166. Phạm Thị Bích Liên, sinh ngày 24/9/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 26, đường Hậu Phố, khóm 006, thôn Tùng Tây, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

167. Mai Thị Bích Nga, sinh ngày 06/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6-62 thôn Phúc An Tân, khóm 004, phường Nam Kiến, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

168. Lương Say Phùng, sinh ngày 08/4/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1, ngõ 173, đoạn 3, đường Nội Hồ, khóm 016, phường Bích Sơn, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 22/4/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 92, phố Thụy Giang, khóm 016, phường Hương Sơn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

170. Đào Thị Hằng, sinh ngày 07/5/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 192, phố Thụ Đức, khóm 011, phường Thượng Phong, quận Đại Nha, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

171. Đồng Thị Liên, sinh ngày 02/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 504, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 009, phường Linh Tiêu, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

172. Đặng Ngọc Hân, sinh ngày 20/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 313, phố An Dân, khóm 009, phường An Hòa, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

173. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 02/9/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2-32 Vòng Huyền, khóm 004, phường Hải Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

174. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 22/5/1968 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1-15 ngõ 318, đường Trunhg Chính, khóm 003, phường Toàn Tháo, quận Tân Trang, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

175. Đỗ Thị Mộng Tới, sinh ngày 01/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100 Luân Tử Đỉnh, khóm 001, thôn Đỉnh Luân, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 27/7/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 198, đoạn 3, đường Chương Thủy, khóm 008, phường Bình Hòa, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

177. Lê Thị Kim Ngân Chi, sinh ngày 01/10/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 227, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 024, thôn Hồi Long, xã Quy nhơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Thị Kiều Phụng, sinh ngày 12/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2-18 ngách 2, ngõ 1, đường Thái Bình, khóm 023, phường Giá Bộ, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

179. Nguyễn Thị Lân, sinh ngày 18/6/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 4-11 ngõ 90, phố Kiều Trung 2, khóm 011, phường Đại Quan, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

180. Trịnh Thị Thùy, sinh ngày 16/8/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 55, ngõ Sơn Đĩnh, đường Học Điền, khóm 001, phường Học Điền, quận Điển Nhật, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

181. Vũ Thị Thảo, sinh ngày 01/8/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 61, ngõ Sơn Đĩnh, đường Học Điền, khóm 001, phường Học Điền, quận Điểu Nhật, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

182. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/3/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4-65, phố Hoài Nhân, khóm 005, phường Quang Nhân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

183. Thòng Sám Múi, sinh ngày 12/11/1977 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 106, đường Thanh Niên, khóm 016, phường Trung Trinh, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

184. Tô Thị Luộm, sinh ngày 06/7/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 14-17 Hạ Phù Vĩ, khóm 014, phường Đông Kinh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

185. Trần Bé Sáu, sinh ngày 21/3/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 509 đường Quang Hoa, khóm 005, phường Đại Trang, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

186. Tăng Khánh Linh, sinh ngày 03/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, đường Văn Hóa, khóm 019, phường Trung Hưng, quận Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

187. Đồng Thị Lý, sinh ngày 10/7/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 52, phố Hòa Khí, khóm 024, phường Nguyệt Mi, quận Sam Lâm, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

188. Lý Lệ Bình, sinh ngày 04/3/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 10, số 60, đường Hoàn Trung Đông, khóm 009, phường Tự Trị, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

189. Huỳnh Thị Tròn, sinh ngày 09/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 119, phố Đàm Mỹ, khóm 002, phường Hành Thiện, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

190. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/11/1976 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 1, số 6, ngõ 177, đường Thủy Mỹ, khóm 024, thôn Thắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

191. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 15/4/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 735, đường Học Chuyên, khóm 013, phường Kim Điền, quận Nam Tử, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 01/7/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 6-2 số 7, ngõ 44, phố Đại Hán, khóm 010, phường Nhất Đức, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

193. Nguyễn Thị Trung Anh, sinh ngày 02/5/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5-23, phố Nghi Phúc, khóm 018, phường Nghi Giai, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

194. Đỗ Kim Sol, sinh ngày 15/11/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 24, đường Chí Phủ, khóm 016, thôn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

195. Triệu Thị Bé, sinh ngày 22/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 85, phố Bảo Thanh, khóm 003, phường An Bình, quận Tùng Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

196. Võ Thị kiều Oanh, sinh ngày 04/02/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5 số 2, ngách 61, ngõ 102, phố Trường An, khóm 006, phường Trung Nghĩa, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 20/6/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 31-3 đường An Hòa, khóm 006, phường Hiệp Hòa, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 04/02/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngách 31, ngõ 174, đường Thái Bình, khóm 025, phường Bành Thế, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Kiều Hiếu Thảo, sinh ngày 20/10/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 62, đường Trung Hiếu, khóm 003, phường Dân Chuyền, TP Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

200. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 01/01/1968 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4, số 177, đường Dân An Tây, khóm 015, phường Quang Chính, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 12/8/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 1 số 23, đường Nhân Lạc, khóm 013, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

202. Huỳnh Thị Đào, sinh ngày 28/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, ngách 50, ngõ 158, đoạn 1, đường Lăng Vân, khóm 005, phường Tập Hiền, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

203. Chẩu Thị Hoa, sinh ngày 13/10/1979 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 7-1, số 52, phố Trung Nguyên, khóm 001, phường Trung Trang, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

204. Hồ Thị Luân, sinh ngày 22/02/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 119 ngõ 2, phố Mãn Bình, khóm 021, phường Khê Châu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

205. Nguyễn Thị Thu Xuân, sinh ngày 17/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 372 đường Trung Sơn, khóm 004, phường Tân Phố, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

206. Trần Thị Chấn, sinh ngày 19/4/1973 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, đường Vĩnh Trấn, khóm 005, thôn Tây Cảng, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

207. Lê Thị Diễm, sinh ngày 26/3/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 23, phố Mã Tốc Đỉnh, khóm 015, phường Vạn Lý, quận Vạn Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

208. Đào Thị Hải Yến, sinh ngày 18/12/1980 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 335 đường Trung Sơn, khóm 003, phường Trung Sơn, TP Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

209. Lê Hồng Gấm, sinh ngày 04/02/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 398/1, lộ Thái Bình, khóm 017, thôn Thái Bình, xã Ty Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

210. Phạm Thị Ngọc Quyến, sinh ngày 19/7/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 221 Thái An, khóm 010, thôn Thái An, xã Ty Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

211. Lý Tú Anh, sinh ngày 10/4/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, đường Hạnh Phúc 19, khóm 020, thôn Hạnh Phúc, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

212. Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 28/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 38-2, đường Tam Dân, khóm 004, thôn Ngư Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

213. Mai Thu Thúy, sinh ngày 06/7/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 14/22, hẻm 1, đường Phục Hưng, khóm 006, thôn Tam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

214. Thạch Thị Kim Thanh, sinh ngày 20/7/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 81, đường An Lạc, khóm 007, phường Đông Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

215. Trần Thị Bé Nương, sinh ngày 24/6/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 97, đường Chương Tú, khóm 014, thôn An Khê, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

216. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 10/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8/3, ngách 6, hẻm 47, lộ Dân Quyền Tân, khóm 009, phường Phục Hưng, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

217. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 01/9/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 43/1, lộ Tự Cường, khóm 003, phường Tự Cường, khu Thất Đỗ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

218. Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 24/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, hẻm 225, đoạn 2, lộ Thuần Tinh, khóm 037, phường Hiền Văn, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

219. Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 01/9/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 18, ngách 54, ngõ 69, đường An Tường, khóm 038, phường Hương Pha, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

220. Lâm Mỹ Lan, sinh ngày 08/3/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 356/46/14, lộ Đức Dân, khóm 029, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

221. Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 30/8/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, đường Kiến Nam, khóm 006, phường Cảng Khẩu, khu Ma Đậu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

222. Đỗ Thị Tuyết, sinh ngày 06/9/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 187, lộ Minh Đức, khóm 013, thôn Minh Đức, làng Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 02/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1, ngách 15, ngõ 19, đoạn 1, lộ Ngũ Phúc, khóm 028, phường Nội Hồ, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

224. Lê Thị Kiều Thu, sinh ngày 10/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 23, Đại Trang, khóm 008, phường Tân Trang, khu Sơn Thượng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

225. Trương Thị Rõ, sinh ngày 12/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 33, hẻm 533, lộ Tân Hưng, khóm 008, phường Quang Minh, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

226. Lê Thị Bé Sáu, sinh ngày 29/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, đường Tự Cường, khóm 022, phường Tân Thị, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

227. Lữ Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 6, hẻm 27, đường Đại Miếu 5, khóm 017, phường Đại Miếu, khu Qui Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

228. Nguyễn Thị Thừa, sinh ngày 24/3/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 2, đường Văn Hóa, khóm 022, phường Mê Trâu, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

229. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 17/01/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 45, đường Nam Bình, khóm 014, khu Quan Đình, phường Nội Minh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

230. Phạm Thị Đào, sinh ngày 20/4/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 179, đường Phượng Lâm, khóm 004, phường Phụng Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

231. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 109, Đông Trang, khóm 015, phường Đức Cao, thị trấn Quan Sơn, huyện Đào Đông

Giới tính: Nữ

232. Lý Bích Liên, sinh ngày 28/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 52/33, đường Vô Nghĩa, khóm 023, phường Phúc Cư, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

233. Đặng Thị Phượng, sinh ngày 21/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 150/4, đoạn 1, lộ An Lạc, khóm 005, phường Gia Nhân, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

234. Lê Thị Nga, sinh ngày 15/02/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 94, Mạch Thụ Nhân, khóm 003, thôn Gia Lạc, làng Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 19/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17/4, hẻm 94, đường Phúc Thọ, khóm 005, phường Tín Nghĩa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

236. Đào Thị Kim, sinh ngày 20/12/1954 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 44, Đỉnh Khê, khóm 005, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Thị Thanh Hóa, sinh ngày 28/02/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 31, Phục Hưng, khóm 012, phường Thành Tây, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

238. Huỳnh Thị Hồng Yến, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 140/64/8, đoạn 1, Đông Sơn, khóm 011, phường Tam Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

239. Đặng Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 25/11/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 173, hẻm Long Quan, khóm 030, thôn Chấn Phong, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

240. Lâm Thị Hồng, sinh ngày 13/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 21, lầu 4, phố Hùng Vĩ, khóm 025, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

241. Nguyễn Thị Diệu Thu, sinh ngày 04/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 74/1, lộ Bảo An, khóm 017, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

242. Lương Sổi Gì, sinh ngày 13/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 44/1, hẻm 60, lộ Thiên Tường, khóm 020, phường Nam Diệu, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

243. Hồ Thị Thùy, sinh ngày 22/9/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 24/3, hẻm 157, lộ Trung Hoa Tây, khóm 017, phường Luân Bình, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

244. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 10/5/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 88, Quách Sầm Liêu, khóm 008, phường Tân Sầm, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

245. Nguyễn Thị Nhản, sinh ngày 16/02/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 88/6, lộ Ngọc Sơn, khóm 004, thôn Minh Đức, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

246. Hoàng Thị Hương, sinh ngày 27/9/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, hẻm 22, đường Phú Quốc, khóm 001, phường Dư Dân, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

247. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 14/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 65/2, lầu 8, đường Kiến Bình 17, khóm 003, phường Kiến Bình, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

248. Phạm Thị Mộng Cầm, sinh ngày 02/01/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 27, hẻm 212, lộ Vĩnh Hoa, khóm 039, phường Tây Loan, quận Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

249. Thái Thủy Tiên, sinh ngày 04/5/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 227, lầu 4, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 024, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

250. Nguyễn Triều Mến, sinh ngày 15/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 3, đường Trung Bình, khóm 023, phường Lập Công, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

251. Nguyễn Thị Mén, sinh ngày 25/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21, lầu 3, hẻm Hưng Hoa 2, khóm 021, thôn Đại Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

252. Lê Thị Tám, sinh ngày 18/8/1979 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Nông Nghiệp, đường Tín Nghĩa, khóm 019, thôn Tân Điền, xã Lục Lân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

253. Phạm Thị Kim Xuyến, sinh ngày 17/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 125, đường Tự Lực, khóm 005, thôn Thủy Môn, xã Nội Bù, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

254. Nguyễn Thị Huệ Loan, sinh ngày 16/5/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 39, đường Trường An, khóm 017, thôn Trường An, xã Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

255. Huỳnh Thị Ngoan, sinh ngày 25/01/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 60/32/27, Đăng Sơn, khóm 010, phường Thọ Sơn, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

256. Nguyễn Thị Chỉnh, sinh ngày 12/6/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 31, lộ Chí Thành, khóm 008, thôn Thành Đức, xã Vạn Hoa, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

257. Võ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 24/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 206, đường Thực Tiễn, khóm 023, thôn Dáng Cước, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

258. Danh Thị Cẩm Vân, sinh ngày 23/4/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30/35, đường Trúc Vi Trung, khóm 010, phường Trúc Vi, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

259. Thái Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 15/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 116, lộ Trung Sơn, khóm 010, phường Đông Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

260. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 16/8/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 245, đường Trường An, khóm 008, phường Trường An, khu Thất Đỗ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

261. Trương Thị Ngọc Tím, sinh ngày 03/6/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 3, ngõ 131, đường Văn Hóa Bắc, khóm 022, phường Trường An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

262. Đào Kim Loan, sinh ngày 06/12/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/4, đường Vinh Hoa Tam, khóm 004, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

263. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 28/10/1989 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 55/1, Thất Tọa, khóm 006, phường Thất Tọa, thị trấn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

264. Lê Thị Minh Thúy, sinh ngày 03/4/1982 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 42, đoạn 1, Ngưỡng Ngức Đại Đạo, khóm 001, phường Nham Sơn, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

265. Võ Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 12/8/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, đường Cung Điền, khóm 007, phường Phụng Cung, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

266. Vương Kim Anh, sinh ngày 09/7/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 124/1, lộ Trung Ương, khóm 008, thôn Cửu Khung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

267. Trang Thị Nga, sinh ngày 20/3/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5/3, số 887/19, lộ Trung Chính, khóm 025, phường Dụ Dân, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

268. Lại Thị Kha, sinh ngày 15/01/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 34, đường Tiền Trang, khóm 004, phường Tiền Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

269. Lương Minh Châu, sinh ngày 01/8/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 12/3 số 3, phố Quóc Đỉnh Nhất, khóm 010, phường Trung Thánh, TP Đào Viên, Đào Viên

Giới tính: Nữ

270. Hoàng Thị Huệ, sinh ngày 14/7/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngách 64, ngõ 122, đường Thành Công, khóm 003, phường Nội Lịch, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

271. Nguyễn Thị Bích Thuẩn, sinh ngày 01/01/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12, Trung Xã Trang, khóm 009, phường Công Quán, quận Hậu Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

272. Nguyễn Thị Thu Hiếu, sinh ngày 10/02/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 76, đường Long Nam, khóm 021, phường Đông Xã, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 01/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, ngách 110, ngõ 411, đường Hòa Bình, khóm 001, phường Đại Nam, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

274. Hóng Cỏng Nhịt, sinh ngày 20/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 220, đoạn 3, đường Tập Sơn, khóm 003, phường Diên Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

275. Trần Thúy An, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngách 3, ngõ 315, phố Nhân Ái, khóm 015, phường Ngũ Thuận, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

276. Dương Thị Mộng Thúy, sinh ngày 15/5/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 7, đường Minh Đức, khóm 026, phường Thủy Đôi, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

277. Vòng Cún Phùng, sinh ngày 01/12/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, phố Nhân Vũ, khóm 024, phường Toàn Hưng, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 10/10/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngách 63, ngõ 143, phố Hoa Tân, khóm 010, phường Hoa Tân, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

279. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 20/6/1985 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: 1-170 Hải Hồ, khóm 012, thôn Hải Hồ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

280. Phạm Phi Nhủ, sinh ngày 09/12/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 182, đường Trung Hiếu Nhất, khóm 001, phường Tự Cường, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

281. Ngàn Bích Liên, sinh ngày 29/12/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10 đường Trung Dương Nam, khóm 006, thôn Dương Điều, xã Tư Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

282. Phan Thị Mộng Tiền, sinh ngày 07/5/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 124, phố Thông Nhân, khóm 019, phường Cư Nhân, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

283. Lâm Ngọc Hậu, sinh ngày 12/4/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 58 phố Tân Hưng, khóm 014, phường Hạ Hưng, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

284. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 10/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52, đường Ngũ Phong Nhất, khóm 002, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

285. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 25/11/1979 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 163 đường Hạnh Phúc, khóm 002, phường Phổ Cường, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

286. Nguyễn Thị Kim Trâm, sinh ngày 22/10/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 305, đường Thái Bình, khóm 008, phường Hạ Khanh, quận Lộ Trúc, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

287. Bạch Thị Bé, sinh ngày 16/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10-1 Phiên Câu, khóm 012, phường Phiên Câu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

288. Nguyễn Thị Lệ Nhi, sinh ngày 29/9/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 79-22 Phong Quỹ Vĩ, khóm 007, phường Phong Quỹ, TP Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

289. Tằng Nhộc Sít, sinh ngày 23/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, số 140, đường Thực Tiễn, khóm 005, phường Phổ Trung, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

290. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 04/4/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 78 đường Đại Hoa Nhất, khóm 017, phường Vĩnh An, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

291. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 19/5/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 4, ngõ 623, đường Dũng Quang, khóm 022, thôn Thánh Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

292. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 12/11/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 4-1 số 14, phố An Dân, khóm 009, phường Công Luân, khu Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

293. Trương Thị Ngọc Hương, sinh ngày 26/6/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 329 đoạn 3, đường Thanh Vân, khóm 001, phường Vũ Doanh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

294. Lê Thị Kim Thúy, sinh ngày 14/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 70, đường Quang Phục, khóm 033, phường Kỳ Lậu, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

295. Trần Thị Vĩnh, sinh ngày 15/11/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 303, lộ Hậu Trang, khóm 017, thôn Hậu Trang, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

296. Lâm Thị Vân, sinh ngày 25/02/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 145, đường Phúc Đức 1, khóm 015, phường Chính Tâm, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

297. Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 15/12/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 716/59, đường Cửu Như Tứ, khóm 021, phường Dân Cường, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

298. Đàm Thị Tuyết, sinh ngày 18/6/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 101, đường Cổ Dân, khóm 015, thôn Cổ Dân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

299. Nguyễn Huỳnh Hoàng Huy, sinh ngày 27/02/2002 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 91, Tân Thành 7, lộ Giáp Hậu, khóm 035, phường Đại Đông, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

300. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 211/2, đường Loan Kiều, khóm 016, thôn Loan Kiều, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

301. Huỳnh Thị Phương Thảo, sinh ngày 15/01/1990 tại Hậu Giang Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 33/42, đường Dân Trị, khóm 013, phường Phong Vinh, khu Tân Hóa, TP. Đài Nam

302. Nguyễn Kim Huệ, sinh ngày 13/8/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, đường Trường Mỹ Tứ, khóm 011, thôn Cưu Liên, xã Cao Thu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

303. Nguyễn Mỹ Lệ, sinh ngày 21/02/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 307/1, ngõ 265, đường Long Tân, khóm 007, phường Long Tuyền, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

304. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 10/3/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, ngách 19, ngõ 16, đường Thủy Đôi, khóm 015, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

305. Đỗ Thị Mộng Vân, sinh ngày 16/5/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 182, đường Thụ Vương, khóm 003, phường Thụ Vương, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

306. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 09/6/1972 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 73, đường Phúc Thủy, khóm 005, phường Phúc Thủy, khu Tây Thuận, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

307. Phạm Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 29/01/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 550/61, đường Đu Trung, khóm 001, phường Đông Quan, thị trấn Bắc Đu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

308. Cao Thị Hoan, sinh ngày 02/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Thủy Đầu, khóm 012, thôn Sơ Hương, xã Lư Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

309. Trịnh Mỹ Séc Anh, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 280/67/15/1, lộ Chấn Hưng, khóm 006, phường Đông Tín, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

310. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 05/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 181/5/8, lầu 3, đường Hưng Long, khóm 010, phường Hưng Quang, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

311. Ngàn Lộc Mùi, sinh ngày 17/6/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 44/20, lộ Tiền Thôn, khóm 011, phường Đại Phong, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

312. Bùi Thị Mỹ Ái, sinh ngày 10/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, lộ Ngũ Phúc 1, khóm 022, phường Ngũ Phúc, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

313. Hà Thu Hường, sinh ngày 19/11/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 680, lộ Đại Đồng, khóm 006, phường Tiểu Đông, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

314. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 01/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 268, lộ Thành Phúc, khóm 016, phường Thành Phúc, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

315. Lê Trần Anh Huy, sinh ngày 01/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 86, phố Nhân Đức, khóm 011, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

316. Võ Thị Hường, sinh ngày 01/7/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12, đường Thập Phần, khóm 001, phường Thập Phần, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

317. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 07/4/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 1, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 001, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

318. Đỗ Thúy Hằng, sinh ngày 06/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 178, đoạn 3, đường Diệu Phượng, khóm 007, thôn Nhị Trọng, xã Bộ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

319. Trần Ngọc Diễm, sinh ngày 20/3/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14/1, đường Bắc Ái, khóm 009, phường Bắc Môn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

320. Nguyễn Thị Ngọc Lài, sinh ngày 26/5/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16/15, Sa Vĩ, khóm 022, phường Đại Quang, trị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

321. Quách Kim Quyến, sinh ngày 19/3/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 71, đường Quang Hoa, khóm 011, thôn Duy Tường, xã Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

322. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 19/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21/20, lầu 4/2, lộ Thần Lâm Nam, khóm 021, phường Thượng Nhã, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

323. Trần Thụy Thúy, sinh ngày 20/12/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 172/3, đường Quang Phục, khóm 017, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

324. Phạm Thị Bích Phương, sinh ngày 08/02/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 612/2, lầu 10, đường Cửu Như Nhị, khóm 001, phường Thập Toàn, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

325. Lý Trinh Lệ, sinh ngày 17/11/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2/3, đường Đại Kỳ, khóm 001, phường Đại Kỳ, khu Quan Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

326. Phan Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 08/02/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 83, đường Quảng Phong, khóm 012, phường Quảng Nhân, thành phố Bình Trấn, huyện Đài Viên

Giới tính: Nữ

327. Lê Thị Màu, sinh ngày 06/01/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 204, lộ Mã Tốc, khóm 009, phường Vạn Lý, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

328. Đặng Thị Thu Trang, sinh ngày 22/11/1972 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 37, đường Bình Hòa 2, khóm 002, thôn Bình Hòa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

329. Bùi Thị Hồng Vân, sinh ngày 20/02/1979 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 231, đường Hữu Xương, khóm 001, phường Quốc Phúc, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

330. Từ Thị Ngọc Hương, sinh ngày 13/9/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 37, đường Trung Hiếu, khóm 010, thôn Phong Sơn, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

331. Lâm Thị Son, sinh ngày 08/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, đường Đại Chọt, khóm 007, phường Đại Khang, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

332. Lui Ngọc Mai, sinh ngày 10/3/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 34/18, lầu 2, phố Hùng Khánh, khóm 012, thôn Hồi Long, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

333. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 18/02/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 6/2, đường Nội Liêu, khóm 008, thôn Tam Luân, xã Minh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

334. Tăng Thị Phúc, sinh ngày 02/01/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8/2, ngách 15, ngõ 605, đường Đỉnh Sơn, khóm 002, phường Loan Trung, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

335. Trần Thị Còn, sinh ngày 10/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 405, đường Cao Mỹ, khóm 003, phường Lâm Giang, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

336. Võ Thị Mộng Cầm, sinh ngày 02/01/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 25, lộ Phúc An, khóm 006, thôn Phụng Minh, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

337. Hồ Thị Bạc, sinh ngày 03/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 6, ngõ 495, đoạn 1, lộ Nam Hùng, khóm 012, phường Thâm Khanh, khu Quan Miếu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

338. Phạm Thị Oanh, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 834, lộ Tây Bình, khóm 014, phường Hổ Khê, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

339. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 01/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngách 15, ngõ 620, lộ Phục Hưng, khóm 023, phường Tân Nam, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

340. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 204, lộ Đài Đồng, khóm 004, phường Giáp Bắc, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

341. Lê Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 28/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, Đại Khanh, khóm 019, thôn Song Hồ, làng Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

342. Phạm Thị Phương, sinh ngày 30/3/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 700, đoạn 2, lộ Nhị Khê, khóm 013, phường Hà Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

343. Phan Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42/4, lộ Di Nhiên, khóm 001, thôn Di Nhiên, xã Đài Bì, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

344. Võ Thị Ngọc Của, sinh ngày 25/02/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 33/4, lộ Trung Sơn, khóm 017, phường Khởi Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

345. Võ Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 06/6/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 24, đường Nam Hưng, khóm 013, phường Điện Quang, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

346. Lê Thị Hồng Quyến, sinh ngày 02/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, đường Cao Thành 3, khóm 017, phường Cao Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

347. Trần Thị Thu Loan, sinh ngày 05/6/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 379, đường Bình Hòa, khóm 021, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

348. Nguyễn Thị Thu Bông, sinh ngày 02/6/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 31, hẻm Ưu Mỹ, khóm 002, thôn Tân Đỉnh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

349. Vòng Lỷ Sáng, sinh ngày 08/9/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngách 1, ngõ Chí Hoa, khóm 012, phường Đại Lâm, quận Kỳ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

350. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 06/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 564 đường Trung Sơn Nam, khóm 029, phường Nhị Vương, quận Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

351. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 23/9/1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 584, đường Đại Đồng, khóm 014, phường Thụ Cước, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

352. Phạm Thị Ánh Nhung, sinh ngày 03/4/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 47-1 đường Hảo Kim, khóm 007, thôn Nam Tân, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

353. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 09/11/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2-21 Ngõ 72, phố Long Tuyền, khóm 001, phường Đức Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

354. Phạm Thị Diễm Thùy, sinh ngày 26/4/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3-12, phố Đông Thế, khóm 016, phường Noãn Tây, quận Noãn Noãn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

355. Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 11/7/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 số 2, ngõ 151, đoạn 1, đường Viện Nghiên Cứu, khóm 016, phường Tân Phú, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

356. Phạm Kim Giác, sinh ngày 13/02/1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2-148 phố Nội Giang, khóm 017, phường Thái Viên, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

357. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 04/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 672, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 034, phường Song Phượng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

358. Phồng Bình Thảo, sinh ngày 16/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, ngách 7, ngõ 280, đường Ngân Hà, khóm 004, phường Dân Quyền, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

359. Ừng Sội Kín, sinh ngày 30/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 241 đường Trung Chính Tây, khóm 022, phường Tân Quốc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

360. Dín Sám Múi, sinh ngày 02/8/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6, ngách 26, ngõ 59, đường Phục Hưng, khóm 011, phường Nam Bình, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

361. Thóng Sành Phùng, sinh ngày 25/6/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 11 số 101, đoạn 2, đường Tâm Dân, khóm 004, phường Trường Thọ, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

362. Kim Thị Bích Hạnh, sinh ngày 27/6/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 32, ngõ 34, phố Hồng Khánh, khóm 034, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

363. Tăng Thị Mỹ Hoàng, sinh ngày 19/9/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 295, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 009, thôn Đại Hoa, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

364. Gịp A Nhục, sinh ngày 15/7/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 2-6, ngách 12, ngõ 106, đoạn 1, đường Trường Giang, khóm 007, phường Cát Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 28/10/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 300, ngách 33, ngõ 676, đoạn 1, đường Dương Hồ, khóm 003, phường Tam Hồ, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

366. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 02/01/1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 2, số 20, ngách 15, ngõ 1, đoạn 4, đường Trùng Khánh Bắc, khóm 001, phường Phúc Thuận, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

367. Liều Ửng Múi, sinh ngày 26/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 10, đoạn 1, đường Nam Cảng, khóm 016, phường Tam Trùng, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

368. Ký Hong Phòng, sinh ngày 15/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 10, đoạn 1, đường Nam Cảng, khóm 016, phường Tam Trùng, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

369. Võ Thị Kim Nga, sinh ngày 24/5/1969 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 312, đường Tân Hưng, khóm 021, thôn Phượng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

370. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 27/4/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 95, đường Đạo Hương, khóm 018, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

371. Lê Thị Bích Ngọc, sinh ngày 13/3/1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 43, đường Vĩnh Lợi, khóm 011, phường Vĩnh Trinh, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

372. Trần Thị Diệp, sinh ngày 18/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 32, phố Hồng Xương, khóm 021, phường Đại Xương, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

373. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/4/1982 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 34, ngách 5 ngõ 68, phố Dân Lợi, khóm 020, phường Dân An, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

374. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 19/6/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 153, ngõ 174, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 003, phường Tụ An, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

375. Nguyễn Thị Ánh Minh, sinh ngày 28/01/1979 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 102, phố Minh Lễ, khóm 015, phường Giai Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

376. Nguyễn Thụy Ngân Hà, sinh ngày 08/8/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3-7 đường Ngưu Vĩ, khóm 010, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

377. Phạm Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/6/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 17 ngách 57, ngõ 366, đoạn 1, đường Trung Bình, khóm 002, thôn Trung Thế, xã Hồ khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

378. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 03/12/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 5 ngách 1, ngõ 9, phố Tam Thủy, khóm 018, phường Phú Phúc, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

379. Phòng Mỹ Hoa, sinh ngày 17/9/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 10, số 68, đường Văn Trung, khóm 043, phường Minh Thành, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

380. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 02/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1-55 Vương Thố, khóm 019, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

381. Lê Thị Kim Kiều, sinh ngày 03/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5-130 ngõ 420, đoạn 5, đường Trung Hoa, khóm 010, phường Chiều Sơn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

382. Nguyễn Thị Ngọc Nhu, sinh ngày 10/9/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11-324 Kỳ Tử Đầu, khóm 014, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

383. Lỷ Sau Phùng, sinh ngày 23/10/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 8, số 6-341 đường Nguyên Viễn, khóm 031, phường Đính An, quận Noãn Noãn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

384. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 19/12/1977 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Lầu 9, số 193-29 đường Đại Bi, khóm 015, phường Điểu Tùng, quận Điểu Tùng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

385. Trần Thị Lãm, sinh ngày 30/6/1968 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 33 phố Nhân Hòa, khóm 005, phường Cung Bắc, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

386. Lìu Nhộc Lìn, sinh ngày 07/6/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48 Tam Nông Trường, khóm 003, thôn Cộng Hòa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

387. Võ Thị Hoàng Trang, sinh ngày 04/11/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 47 ngõ 110, đường Tam Dân, khóm 003, phường Nhân Ái, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388. Đồng Hải Yến, sinh ngày 20/3/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 10, ngách 1, ngõ 198, đường Minh Hồ, khóm 019, phường Tân Quang, quận Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

389. Phạm Thị Lệ Hằng, sinh ngày 15/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6-112, ngõ 424 đường Vạn Đại, khóm 011, phường Minh Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

390. Hà Thị Hương, sinh ngày 03/01/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 500 đường Khang Trang, khóm 017, phường Nhất Đức, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

391. Thạch Thị Non, sinh ngày 20/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 8-1 ngõ 65, đoạn 1, đường Long Mễ, khóm 2, phường Long Nguyên, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

392. Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngách 4, ngõ 21, đường Đại Đồn, khóm 014, phường Trung Hòa, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

393. Tăng Thị Tú Nga, sinh ngày 03/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 96-1, phố Thập Phân, khóm 005, phường Thập Phân, quận Bình Khê, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

394. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 02/3/1989 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 93 đường Vi Công, khóm 015, phường Bắc Miêu, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

395. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 23/8/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7-10, ngõ 111, phố Tuấn Anh, khóm 013, phường Quyến An, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

396. Bùi Thị Hà, sinh ngày 12/9/1979 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 20, số 178, đoạn 2, đường Tân Đài Ngũ, khóm 026, phường Sùng Đức, quận Tịch Thỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

397. Lê Thị Thắm, sinh ngày 20/11/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 412 ngõ Cổ Tùng Tây, khóm 052, phường Sùng Liên, thị trấn Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

398. Trần Thúy Vẹn, sinh ngày 03/7/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 28, đoạn 1, đường Đại Quan, khóm 007, phường Phú Châu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

399. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 21/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 145, đường An Tường, khóm 022, phường Hương Pha, quận Tâm Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

400. Hoàng Thị An, sinh ngày 20/10/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngách 15, ngõ 263, đoạn 2, đường Nội Hồ, khóm 001, phường Nội Hồ, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

401. Phạm Lệ Hồng, sinh ngày 16/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, ngách 22, ngõ 258, đường Trường Xuân, khóm 019, phường Phục Hoa, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

402. Hong Nhì Múi, sinh ngày 25/12/1977 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 86, phố Vĩnh Phong, khóm 018, phường Quảng Tân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

403. Lương Thị Kiều Oanh, sinh ngày 09/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 312, đoạn 2, đường Thiết Đạo, khóm 006, phường Kim Nha, quận Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

404. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 20/5/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 5, số 57 đường Hòa An, khóm 043, phường Cảnh An, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

405. Trương Thị Nhàn, sinh ngày 02/9/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 3, đường Dục Anh, khóm 021, phường Hiệp Hòa, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

406. Ong Khánh Yến, sinh ngày 26/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 57 ngõ 29, đường Tam Qua Tử Khanh, khóm 001, phường Tân Phong, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. Mai Thị Diệu, sinh ngày 31/12/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, ngõ 321, đường Tân Thái, khóm 008, phường Lập Thái, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

408. Lê Thị Pha, sinh ngày 29/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3-1, số 43, ngõ 167, phố Nhân Nghĩa, khóm 017, phường Ngũ Thường, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

409. Phùng Bảo Nghi, sinh ngày 20/8/1996 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, ngách 6, ngõ 13, phố Phú Sơn, khóm 006, phường Song Ngọc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

410. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 02/5/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2 số 16, ngõ 71, đoạn 1, phố Thủy Nguyên, khóm 009, phường Trung Hưng, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

411. Đỗ Thị Nhung, sinh ngày 11/8/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 90, phố Kiều Trung Nhị, khóm 011, phường Đại Quan, quận Bắc Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

412. Đinh Thị Bừng, sinh ngày 17/10/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 320 Sơn Cước, khóm 011, phường Sơn Cước, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

413. Nguyễn Thúy Liên, sinh ngày 07/10/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 6, ngõ 10, phố Thanh Sơn Ngũ, khóm 018, phường Thanh Sơn, TP Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

414. Nguyễn Bảo Quốc, sinh ngày 19/11/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 452, đường Văn Hóa, khóm 023, phường Văn Hóa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

415. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 05/10/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1-21 ngõ 175, đường Chính Tín, khóm 016, phường Tín Lục, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

416. Phạm Thị Diễm Thúy, sinh ngày 26/11/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 10-409 đường Nam Vinh, khóm 006, phường Anh Nhân, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

417. Nguyễn Xuân Thị, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 185, đường Bạch Mễ, khóm 004, phường Bạch Mễ, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

418. Trần Mỹ Hoa, sinh ngày 19/5/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 15, số 462/2, đường Tân Phong, khóm 023, phường Tân Phong, thị trấn Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

419. Nguyễn Thị Hồng Đoan, sinh ngày 10/10/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 118/2, đường Cơ Quốc Phái, khóm 019, thôn Tam Dân, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

420. Tạ Thị Kim Nguyên, sinh ngày 08/4/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 93/1, ngõ 250, đường Trung Chính, khóm 024, phường Cảng Đức, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

421. Trần Ngọc Dung, sinh ngày 20/07/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 68/3, đường Đại Đồng Tây, khóm 026, phường Ngọc Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

422. Hồ Thị Thúy Loan, sinh ngày 01/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 587, đường Hồng Xương Thập Nhị, khóm 003, phường Trung Thái, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

423. Huỳnh Thị Tú Anh, sinh ngày 01/7/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 718/3, lộ Phong Thế, khóm 003, phường Vạn Hưng, khu Thạch Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

424. Nguyễn Thu Hồng, sinh ngày 08/02/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 137/15, lầu 7, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 021, phường Đàm Dương, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

425. Nguyễn Thị Sáng, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 321/7, lầu 8, lộ Thủ Hiếu, khóm 016, phường Tân Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

426. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 09/10/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 71, lầu 4/3, phố Minh Tinh, khóm 011, phường Trường Dịch, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

427. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 02/02/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 62, đường Văn Long, khóm 028, phường Tam Long, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

428. Vũ Thị Minh Khuyên, sinh ngày 18/7/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 126, đường Đại Tân, khóm 012, phường Hiệp Hưng, khu Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

429. Đào Hồng Tím, sinh ngày 25/3/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 225, đường Dục Bình, khóm 020, phường Quan Thánh, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

430. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 10/7/1968 tại Long An

Hiện trú tại: Số 117, đường Đại Hang, khóm 005, thôn Đại Hang, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

431. Võ Thị Bé Năm, sinh ngày 19/6/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 339, lầu 4/1, đường Trường An, khóm 006, phường Đại Phúc, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

432. Nguyễn Thị Loan Em, sinh ngày 16/8/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 462, lộ Vĩnh An, khóm 006, thôn Vĩnh An, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

433. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 02/02/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 24, lầu 5/1, phố Diên Bình, khóm 005, phường Diên Bình, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

434. Lý Nhành Sổi, sinh ngày 22/02/1988 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 60/2, đường Đỉnh Phố, khóm 005, thôn Thăng Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

435. Trần Cẩm Loan, sinh ngày 03/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 151, đường Trinh Liêu, khóm 010, phường Khê Châu, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

436. Trần Thị Kim Soa, sinh ngày 02/8/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 276, đoạn 2, lộ Vĩnh An Nam, khóm 019, phường Trường An, khu Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

437. Huỳnh Thị Thu Hiền, sinh ngày 02/01/1981 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 611, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 015, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

438. Tống Nguyễn Huỳnh Thu, sinh ngày 17/10/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 45, lộ Tân Hưng, khóm 011, phường Tân Đông, khu Long Thăng, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

439. Trần Thị Nga, sinh ngày 03/3/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 74/2, lộ Tỳ Bà, khóm 011, phường Tỳ Bà, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

440. Huỳnh Thị Hồng Hoa, sinh ngày 02/4/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12/1, lộ Diêm Thành, khóm 003, phường Diêm Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

441. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 02/01/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 302/6/4, lầu 2, đoạn 2, đường Trung Hoa Nam, khóm 017, phường Nam Hoa, khu Nam, Đài Nam

Giới tính: Nữ

442. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 18/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 74, Tam Hòa, khóm 006, thôn Tam Hòa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

443. Huỳnh Thị Thu Cúc, sinh ngày 08/12/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 410, đường An Định, khóm 010, phường Bảo Tây, khu Bảo Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

444. Đoàn Thị Thu, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 256, đường Bổn Châu 1, khóm 009, phường Bổn Châu, thị trấn Cang Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

445. Danh Thị Khương, sinh ngày 20/6/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 69/5, đường Tinh Trung, khóm 024, phường Phong Nguyên, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

446. Phạm Thị Quỳnh, sinh ngày 22/8/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 185, đường Hiếu Nghĩa, khóm 005, khu Trúc Doanh, thành phố Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

447. Sú Và Cắm, sinh ngày 04/3/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17, đường Hải Phong, khóm 002, phường Trung Kỳ, khu Đầu Cầu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

448. Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh ngày 19/12/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, ngách 12, ngõ 252, đường Hoàn Tây 2, khóm 010, phường Vĩnh Quang, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

449. Cao Thùy Kim, sinh ngày 27/9/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, ngách 51, ngõ 147, đoạn 4, đường Trung Chính, khóm 012, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

450. Trần Thị Kim Sơn, sinh ngày 07/3/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 309, đường Trung Hoa, khóm 003, thôn Tân Ốc, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

451. Lê Thị Can, sinh ngày 10/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 52, lầu 5, phố Đại Dũng, khóm 003, phường Tú Nhơn, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

452. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 06/10/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, lầu 9, đường Thiện Mỹ, khóm 015, phường Thiện Mỹ, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

453. Lê Thị Nguyên, sinh ngày 06/10/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 666/1, lộ Cao Mỹ, khóm 007, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

454. Đặng Quỳnh Thi, sinh ngày 15/4/1975 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 110, lầu 3/1, phố Phúc Nhơn, khóm 005, xã Phú Đài, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

455. Lâm Sắt Múi, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 389/38, lầu 2, đường Cao Công, khóm 002, phường Vĩnh Hòa, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

456. Nguyễn Thị Mười Một, sinh ngày 19/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 30/12, phố Tam Đức, khóm 014, phường Tam Đa, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

457. Cao Như Quỳnh, sinh ngày 10/02/1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 101/25, đường Thanh Sơn, khóm 008, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

458. Nguyễn Duy Huấn, sinh ngày 23/3/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngách 48, ngõ 197, đoạn 4, lộ An Trung, khóm 019, phường Nhuận Trung, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

459. Thạch Thị Nghi, sinh ngày 22/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 104, lộ Nam Vinh, khóm 002, phường Thạch Khê, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

460. Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 18/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, đường Trúc Vệ Tử, khóm 002, thôn Gia Đông, xã Đại Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

461. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 07/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 491, đoạn Hán Nhất, lộ Phương Hán, khóm 008, thôn Hán Bảo, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

462. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 06/6/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 702, lộ Hưng Phong, khóm 002, phường Thụy Đức, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

463. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 15/5/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 242, lộ Kiến Quốc, khóm 004, phường Giang Lục, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

464. Nguyễn Thị Anh Phương, sinh ngày 04/3/1968 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 95, đường Nam Hải 1, khóm 004, thôn Nhân An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

465. Phan Thị Kiều Nương, sinh ngày 15/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 60, đường Đông Thành, khóm 008, thôn Mỹ Nông, xã Ty Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

466. Mai Thị Phượng, sinh ngày 26/4/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngách 1, ngõ 30, đoạn 1, lộ Quang Phục, khóm 003, phường Quan Đông, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

467. Phan Ngọc Hiếu, sinh ngày 10/11/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14, phố Tâm Tử, khóm 003, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

468. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 22/12/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11/1, đường Hậu Liêu, khóm 010, thôn Nam Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

469. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 06/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15/35, đường Tam Kết Nghĩa, khóm 013, phường Nam Bộ, khu Quản Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

470. Ngô Thị Thư, sinh ngày 06/12/1982 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 145, đường Vĩnh Khang, khóm 014, phường Vĩnh Khang, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

471. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 11/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 195/1, đường Hòa Tường, khóm 004, phường Hòa Bình, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

472. Lê Thị Thanh Xuân, sinh ngày 25/8/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 1, đường Kiều Đức Bắc, khóm 011, phường Vi Tân, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

473. Lê Thị Ngọc Điểm, sinh ngày 02/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24/6, ngõ Hoa My, lộ Trung Chính, khóm 004, thôn Tây Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

474. Phạm Thị Xuân Tuyến, sinh ngày 16/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 227/10, đường Gia Thiêm, khóm 021, phường Gia Thiêm, khu Tam Hiệp, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

475. Trần Thị Loan, sinh ngày 17/7/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4, lầu 2, ngách 3, ngõ 188, lộ Dân An, khóm 003, phường Bát Đạt, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

476. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 13/02/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 141, đoạn 6, lộ Sơn Cước, khóm 004, phường Đông Bắc, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

477. Phan Thị Bích Tiền, sinh ngày 15/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 193/1, lộ Đại Đồng, khóm 019, phường Văn Xương, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

478. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/6/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 252, đường Trung Hiếu, khóm 010, phường Giáp Đông, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

479. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 08/9/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 618, lộ Học Nhân, khóm 014, thôn Hòa Hưng, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

480. Phòng Mỹ Nga, sinh ngày 23/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 53, đường Tân Hưng, khóm 011, thôn Lục Hợp, xã Trị Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

481. Dương Thị Thu, sinh ngày 11/7/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17/13, đường An Hòa, khóm 005, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

482. Làu Tắc Và, sinh ngày 27/12/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 67, lộ Mỹ Cảng, khóm 004, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

483. Nguyễn Thái Kim Phượng, sinh ngày 22/3/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 76, ngách 50, ngõ 39, đường Thông Hòa, khóm 009, phường Lâm Giang, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

484. Phạm Thị Ngọc Liên, sinh ngày 18/5/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17 Tuyền Châu Thố, khóm 002, phường Trung Liêu, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

485. Phan Thị Huyền Trang, sinh ngày 06/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2-6 ngõ 128, phố Dân Trị, khóm 023, phường Dân Hữu, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

486. Diệc Mỹ Hương, sinh ngày 08/11/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 47 Tứ Sạn Kiều, khóm 006, phường Cổ Trang, quận Tam Chi, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

487. Bùi Thị Hậu, sinh ngày 04/4/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4, ngõ 191, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Hòa Bình, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

488. Lê Thị Hoàng Diễm, sinh ngày 30/3/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 36 đường Nam Giang, khóm 009, thôn Cổ Khanh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

489. Mai Thị Rạng, sinh ngày 16/5/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 347, đường Cử Quang, khóm 017, phường Song Viên, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

490. Mai Thị Cẩm Loan, sinh ngày 26/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 120 ngõ 32, đường Tam Qua Tử Khanh, khóm 003, phường Qua Phong, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

491. Lâm Ngọc Lý, sinh ngày 24/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1-3 ngách 29 ngõ 149, đường Quốc Khánh, khóm 012, phường Trọng Khánh, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

492. Phu Mỹ Linh, sinh ngày 19/4/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60 phố Nhân Trung Tam, khóm 004, phường Nhân Đức, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

493. Lê Thị Hà, sinh ngày 01/01/1965 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 45-20 đường Nhị Kết, khóm 004, thôn Nhị Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

494. Trần Thị Thuyên, sinh ngày 13/4/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 25 ngõ 52, phố Lâm Khẩu, khóm 006, phường Đại Nhân, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

495. Phạm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 16/5/1967 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 8-3 số 19 đường Công Viên, khóm 015, phường Công Viên, quận Trung, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

496. Võ Ngọc Duyên, sinh ngày 22/3/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43 phố Văn Xương, khóm 004, thôn Văn Lâm, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

497. Lê Thị Thúy Kiều, sinh ngày 19/02/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15 ngách 33, ngõ 101, phố Thông Hóa, khóm 004, phường Lâm Giang, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

498. Trương Thúy Phượng, sinh ngày 02/12/1971 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7 số 53, đoạn 2, đường Long Mễ, khóm 002, phường Mễ Thương, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

499. Trịnh Thúy Loan, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6 số 21 ngõ 89 phố Lộc Giang, khóm 019, phường Nhân Đức, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

500. Ừng Ngọc Mai, sinh ngày 22/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 203 đường Minh Đức Nhất, khóm 001, phường Chính Minh, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

501. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 21/10/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 36, ngõ 197, đoạn 1, đường Chi Ngọc, khóm 013, phường nham Sơn, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

502. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 29/10/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 78, đường Tiểu Khánh, khóm 017, phường Đông Sơn, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

503. Trần Thị Doan, sinh ngày 10/10/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 197, đoạn 3, đường Trung Phong, khóm 005, phường Đại Hương, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

504. Lâm Thị Phấn, sinh ngày 01/7/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 20, phố Nhân Hiền, khóm 030, phường Sùng Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

505. Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 19/3/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 84 đường Thông Sơn, khóm 004, phường Kỳ Hạ, quận Kỳ Tân, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

506. Thạch Thị Ngoan, sinh ngày 17/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 153, lầu 3/1, đường Duy Đông, khóm 018, phường Đỉnh Liêu, khu Ngũ Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

507. Lu Thị Kim Liên, sinh ngày 31/5/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 133, đoạn 3, đường Trường Hòa, khóm 024, phường Châu Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

508. Lê Thị Ái, sinh ngày 20/11/1980 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 241, đoạn Tam Lâm, lộ Trung Chính, khóm 004, thôn Phú Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

509. Dương Bích Liễu, sinh ngày 22/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 290, lộ Dân Sinh, khóm 018, phường Cát Phong, khu Mù Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

510. Trương Thu Mỹ, sinh ngày 23/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 18, lộ Dân Trị, khóm 005, phường Vương Công, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

511. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 25/11/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 10, hẻm 293, đường Nghĩa Dân, khóm 011, phường An Tây, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

512. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 09/02/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 401, lộ Đức Nam, khóm 006, phường Thượng Luân, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

513. Dương Ngọc Hưởng, sinh ngày 20/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 36, hẻm 86, đường Điền Thố 2, khóm 010, phường Điền Thố, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

514. Dương Thị Lẹ, sinh ngày 08/3/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, lộ Trung Trúc, khóm 016, phường Tây Yến, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

515. Trần Thị Thanh Thanh, sinh ngày 26/11/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 26, lộ Lý Hành, khóm 002, phường Lý Ngư, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

516. Lê Thị Quyền, sinh ngày 10/11/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 33, hẻm Hải Phố, khóm 007, phường Hải Phố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

517. Đặng Thu Thủy, sinh ngày 03/4/1963 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 28, đoạn 6, đường Nguyệt My, khóm 001, thôn Nguyệt My, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

518. Võ Thị Tuyết Nhanh, sinh ngày 08/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngách 30, hẻm 108, đoạn 1, lộ Trung Hưng, khóm 014, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

519. Lương Vĩnh Yến, sinh ngày 12/10/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 23, đường Quảng Minh, khóm 018, phường Phục Hưng, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

520. Nguyễn Thụy Anh Thư, sinh ngày 09/3/1979 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2, số 167, đường Liên Thắng, khóm 004, phường Bích Hà, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

521. Trần Thị Lan, sinh ngày 31/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, đường Hiện Đại, khóm 013, phường Trung Tân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

522. Phạm Thị Yến, sinh ngày 02/10/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 3, phố Đại Công 19, khóm 017, phường Đại Độc, thị trấn Suối Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

523. Hoàng Thị Thảo, sinh ngày 14/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 336, đường Đại Loan, khóm 032, phường Đại Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

524. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 25/9/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 315, ngõ 942, đường Đại Loan, khóm 035, phường Côn Sơn, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

525. Cao Thị Bé Lâm, sinh ngày 28/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34/1, đường Đại Thành, khóm 007, thôn Đại Hồ, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

526. Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh ngày 19/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/4, số 100, đường Trung Hoa, khóm 020, phường Nhân Ái, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

527. Ngô Thị Diễm Trang, sinh ngày 26/3/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 361/8/3, lộ Nghĩa Hoa, khóm 027, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

528. Lữ Thị Phượng, sinh ngày 22/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 592, lộ Hoa Trung Nam, khóm 001, thôn Trầu Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

529. Nguyễn Bé Ba, sinh ngày 06/5/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 342/22, đoạn 1, lộ Nam Kinh Đông, khóm 006, phường Đông Nam, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

530. Ngô Thúy Mai, sinh ngày 13/7/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 667/4, đường Lộc Thảo, khóm 018, thôn Lộc Thảo, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

531. Trần Tuyết Nga, sinh ngày 10/02/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 93, lộ Ngũ Phúc, phường Vĩnh Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

532. Lâm Thị Thanh Trúc, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 196/28, đường Can Thành, khóm 008, phường Lê Minh, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

533. Võ Thị Hoàng Yến, sinh ngày 13/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 616, đường Ngũ Quang, khóm 003, phường Quang Minh, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

534. Sâm Anh Mai, sinh ngày 29/6/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 1, đường Đông Phương 2, khóm 009, phường Phú Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

535. Trần Bích Vân, sinh ngày 13/02/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 27, đường Đào Oanh, khóm 001, phường Kiến Quốc, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

536. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 17/01/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 37, đường Đại Nhân, khóm 016, phường Tứ Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

537. Nguyễn Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 13/11/1991 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Số 40, đường Trang Kính, khóm 031, phường Bình Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa.

Giới tính: Nữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2106/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2106/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo23/11/2013
Số công báoTừ số 813 đến số 814
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2106/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2106/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo23/11/2013
        Số công báoTừ số 813 đến số 814
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 06/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực