Quyết định 2109/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2109/QĐ-UBND 2023 xây dựng Nghị quyết kinh phí Chương trình Y tế Dân số Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2019/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ - DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 68/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 8 năm 2023 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025, gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025.

2. Mức hỗ trợ: Theo quy định nội dung chi mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ này do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban VHXH-HĐND TP;
- STC,STP,SNV,SLĐTBXH;
- VP UBND TP (2,3AC);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,k.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2109/QĐ-UBND 2023 xây dựng Nghị quyết kinh phí Chương trình Y tế Dân số Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2109/QĐ-UBND 2023 xây dựng Nghị quyết kinh phí Chương trình Y tế Dân số Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2109/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thực Hiện
        Ngày ban hành11/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2109/QĐ-UBND 2023 xây dựng Nghị quyết kinh phí Chương trình Y tế Dân số Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2109/QĐ-UBND 2023 xây dựng Nghị quyết kinh phí Chương trình Y tế Dân số Cần Thơ

              • 11/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực