Quyết định 2111/QĐ-UBND

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2111/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 93/TTr-SNgV ngày 29/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 11 quy trình nội bộ cấp tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Sở Ngoại vụ: Tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam;
- Lưu: VT, TH, KSTTHC (Thảo).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình nội bộ số: 01/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC) (trường hợp doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh có hộ khẩu ở các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lấy ý kiến của các ngành liên quan

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

15,5 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

Trong đó: 0,5 ngày dành cho cán bộ thẩm định hồ sơ; 15 ngày chờ lấy ý kiến của các ngành liên quan

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, ký văn bản gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký; Văn thư phát hành hồ sơ chuyển đến các cơ quan gửi lấy ý kiến

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành, thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ góp ý kiến của các ngành liên quan, tổ chức thẩm định lần cuối và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt (Tờ trình và dự thảo Quyết định UBND tỉnh)

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 8

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 9

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 10

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

20 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 02/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC) (trường hợp doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh có hộ khẩu ở các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lấy ý kiến của các ngành liên quan

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

5,5 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

Trong đó: 0,5 ngày dành cho cán bộ thẩm định hồ sơ; 05 ngày chờ lấy ý kiến của các ngành liên quan

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, ký văn bản gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký; Văn thư phát hành hồ sơ chuyển đến các cơ quan gửi lấy ý kiến

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành, thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ góp ý kiến của các ngành liên quan, tổ chức thẩm định lần cuối và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt (Tờ trình và dự thảo Quyết định UBND tỉnh)

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 8

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 9

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 10

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 03/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC) (trường hợp công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành hồ sơ chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh để VP.UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 5

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 04/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành hồ sơ chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh để VP.UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 5

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 05/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài vì việc riêng (trường hợp công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành hồ sơ chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh để VP.UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 5

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 06/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (trường hợp lấy ý kiến của các ngành liên quan)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lấy ý kiến của các ngành liên quan

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

25 giờ làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

Trong đó: 01 giờ dành cho cán bộ thẩm định hồ sơ; 24 giờ chờ lấy ý kiến của các ngành liên quan

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

01 giờ làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, ký văn bản gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Sở

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký; Văn thư phát hành hồ sơ chuyển đến các cơ quan gửi lấy ý kiến

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành, thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

01 giờ làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ góp ý kiến của các ngành liên quan, tổ chức thẩm định lần cuối và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt (Tờ trình của Sở và dự thảo Công văn của UBND tỉnh)

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

01 giờ làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 8

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 9

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 10

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 07/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (trường hợp không lấy ý kiến của các ngành liên quan) (trường hợp công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 5

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 08/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ (trường hợp không lấy ý kiến của các ngành liên quan) (trường hợp công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký hồ sơ.

 

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Sở

02 giờ làm việc

X

Bộ phận Văn thư Sở vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

 

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tai Trung tâm Hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 09/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm tra cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ (trường hợp lấy ý kiến của các ngành liên quan)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lấy ý kiến của các ngành liên quan

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

25 giờ làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

Trong đó: 01 giờ dành cho cán bộ thẩm định hồ sơ; 24 giờ chờ lấy ý kiến của các ngành liên quan

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

01 giờ làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, ký văn bản gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Sở

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký; Văn thư phát hành hồ sơ chuyển đến các cơ quan gửi lấy ý kiến

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành, thẩm định hồ sơ

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

01 giờ làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ góp ý kiến của các ngành liên quan, tổ chức thẩm định lần cuối và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt (Tờ trình của Sở và dự thảo Công văn của UBND tỉnh)

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

01 giờ làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư Sở phát hành chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

Bước 9

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

01 giờ làm việc

X

Bộ phận Văn thư Sở vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 10

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 10/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm định phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ (trường hợp công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa của Sở kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lấy ý kiến của các ngành liên quan

Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

07 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

Trong đó: 02 ngày dành cho cán bộ thẩm định hồ sơ; 05 ngày chờ lấy ý kiến của các ngành liên quan

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét

Lãnh đạo Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, ký văn bản gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký; Văn thư phát hành hồ sơ chuyển đến các cơ quan gửi lấy ý kiến

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành, thẩm định hồ sơ

Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

0,5 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ góp ý kiến của các ngành liên quan, tổ chức thẩm định lần cuối và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt (Tờ trình của Sở và dự thảo Công văn của UBND tỉnh)

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

0,25 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký hồ sơ.

 

Bước 8

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Sở

0,25 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư Sở vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận Một cửa của Sở Ngoại vụ

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 11/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (trường hợp công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và tham mưu lấy ý kiến của các ngành liên quan

Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

08 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt để trình Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan

Trong đó: 03 ngày dành cho cán bộ thẩm định hồ sơ; 05 ngày chờ lấy ý kiến của các ngành liên quan

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét

Lãnh đạo Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, ký văn bản gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký; Văn thư phát hành hồ sơ chuyển đến các cơ quan gửi lấy ý kiến

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành, thẩm định hồ sơ

Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ góp ý kiến của các ngành liên quan, tổ chức thẩm định lần cuối và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt (Tờ trình của Sở và dự thảo Công văn của UBND tỉnh)

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Phòng Quản lý biên giới và Phi chính phủ nước ngoài

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

 

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký hồ sơ. Văn thư phát hành hồ sơ gửi qua Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

X

UBND tỉnh phê duyệt và chuyển cho Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 9

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

X

Bộ phận Văn thư VP.UBND tỉnh vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Sở Ngoại vụ

 

Bước 10

Xác nhận trên phần mềm HTTTĐTMC; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ

0,5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

14 ngày làm việc

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2111/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2111/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2111/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2111/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2111/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2111/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Văn Tân
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2111/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2111/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Quảng Nam

            • 28/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực