Quyết định 2112/QĐ-UBND

Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2112/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy, ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống ma túy, ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 3231/TTr-CAT- PV11(CS) ngày 31/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- V
11, V12, V19, C41, C42, C47 - BCA;
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;
- Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh;
- VKS nhân dân tỉnh, TAND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- Phòng PV11, PC47 - Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv529.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND, ngày 08/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (Sau đây viết tắt là Chương trình), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma tuý với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất.

3. Hàng năm, số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 05% so với năm trước; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, không để tái phức tạp; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh đều được phát hiện, xử lý triệt để; không để phát sinh việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

4. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 01% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và giảm hơn 01% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; mỗi huyện, thành phố xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/năm.

5. Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp từng vùng, miền, từng loại đối tượng, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát hiển kinh tế - xã hội khác.

2. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú trọng đấu tranh ngăn chặn ma túy thm lậu vào địa bàn tỉnh và triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy.

3. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hp pháp về ma túy, không đ tht thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là ma túy tổng hợp.

4. Tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

5. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy

- Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy.

- Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội và cả hệ thống chính trị. Định kỳ có kế hoạch tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

- Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định chất ma túy và thống kê về phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Xác định rõ vai trò, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức năng. Tiến hành nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch gia tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ngành, địa phương. Xây dựng các phóng sự, thông điệp và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, Internet, đồng thời có biện pháp hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hp pháp các chất ma túy qua các mạng này.

- Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng; các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trọng tâm là học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, công đoàn và nhân dân ở các vùng có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma túy.

- Hàng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ tỉnh đến địa phương, đội ngũ phóng viên, cán bộ giảng dạy tại các nhà trường được phân công trực tiếp thực hiện công tác này.

- Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy ở cấp cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn có ma túy. Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy phát sinh; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy

- Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp tình hình thực tiễn và các chính sách pháp luật hiện hành. Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp những trang thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh. Hỗ trợ trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện kiếm sát nhân dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp nhằm đáp ứng thực tiễn đấu tranh và các yêu cầu pháp luật mới.

- Tăng cường phối, kết hợp giữa các lực lượng chuyên trách ở tỉnh và giữa các cơ quan chuyên trách ở tỉnh với các địa phương, nhất là những địa phương trọng điểm phức tạp về ma túy. Kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch phối hợp nhằm bổ sung các biện pháp phù hợp đtriển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch này.

- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm về ma túy, nhất là các vụ phạm tội nghiêm trọng và tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, như: Điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với tình hình; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; phòng ngừa, kiểm soát nhằm phát hiện sớm và tổ chức triệt xóa cây có chứa chất ma túy; truy bắt tội phạm, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện những kế hoạch phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tng hp trong nước; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Xây dựng các tiêu chí xác định mức độ lạm dụng, nghiện ma túy và phác đồ điều trị nghiện, rối loạn do sử dụng ma túy phù hợp với các quy định pháp lý và thực tế trong tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, trang bị phương tiện cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người nghiện. Nghiên cứu, đổi mới công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Nghiên cứu, thí điểm, xây dựng quy trình và tiến hành điều trị nghiện ma tuý có hiệu quả với từng loại ma tuý, đặc biệt là ma túy tổng hợp để áp dụng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và cơ sở y tế.

- Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi công năng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh lồng ghép điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Mở rộng điều trị Methadone cho phạm nhân trong trại tạm giam Công an tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hạn chế người nghiện bỏ việc điều trị, khuyến khích cai nghiện tự nguyện; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện chức năng quản lý Chương trình; chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các đề án, dự án thuộc Chương trình. Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình.

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

c) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư các sở, ngành có liên quan dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố trí và phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình này và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán đúng quy định.

d) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các cơ quan thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn và yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ nội dung và tiến độ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo quy định chung.

e) Tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nội dung Chương trình theo quy định hiện hành.

g) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án thuộc chức năng của Công an tỉnh, gồm:

- Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chng ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”.

+ Mục tiêu:

Hàng năm, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi đáp ứng các yêu cầu đề ra; tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp.

Hàng năm, 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp được xét xử đúng người, đúng tội và đảm bảo thời gian luật định; 80% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

+ Nhiệm vụ:

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp những công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Hỗ trợ kinh phí điều tra, xử lý các vụ án ma túy, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc xảy ra tại những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế, xã hội.

Tăng cường năng lực; hỗ trợ nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ ngành Tòa án, Viện kiểm sát trong truy tố, xét xử án ma túy.

Hỗ trợ thí điểm mô hình Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy (Tòa ma túy) tại địa bàn tỉnh.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”.

+ Mục tiêu:

Hỗ trợ tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống ma túy tại 02 - 03 huyện, thành phố và 01 - 02 sở, ngành.

Nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm về ma túy tăng hơn 05% so với năm trước; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa, không đtái phức tạp các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh.

+ Nhiệm vụ:

Tiến hành các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Triển khai các hoạt động nghiệp vụ, nắm bắt thông tin đối với các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Hỗ trợ công tác điều tra, giám định các vụ án ma túy lớn; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; các kế hoạch triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”.

+ Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông qua việc trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

+ Nhiệm vụ:

Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp.

Đầu tư trang bị mới các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám định, phát hiện chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

+ Mục tiêu:

Không để phát sinh tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có tệ nạn ma tuý.

Phấn đấu đến hết năm 2020 giảm mức độ phức tạp của 20% số xã, phường, thị trấn.

Mỗi năm phấn đấu giảm hơn 01% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm từ hơn 01% số người nghiện ma túy trên địa bàn.

Hàng năm, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh, không để tái phức tạp.

Không để phát sinh việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

+ Nhiệm vụ:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý của UBND cấp xã về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Thực hiện rà soát, thống kê người nghiện ma túy; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý.

Quản lý người nghiện, điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma tuý; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở.

Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý; tổ chức các biện pháp phòng ngừa nhằm phát hiện sớm và triệt xóa toàn bộ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

b) Chỉ đạo tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác cai nghiện và học viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện.

c) Chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”, lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội”.

- Mục tiêu:

+ Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình, xã hội và an ninh, trật tự.

+ Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma túy, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

+ Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về cai nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và cai nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh làm công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

+ Tăng số lượng, quy mô, khả năng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đáp ứng nhu cầu cai nghiện của 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý; đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật.

+ Đa dạng hóa các mô hình can thiệp sớm, dự phòng cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

+ Phấn đấu nâng tỷ lệ số người nghiện có hồ sơ quản lý lên 80% đến năm 2020.

+ Tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được dạy nghề lên 50% đến năm 2020.

+ Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm lên 50% đến năm 2020.

+ 100% các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu của Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020”.

+ Mỗi xã, phường, thị trấn (có 20 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trở lên) xây dựng được ít nhất 01 mô hình cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nhiệm vụ:

+ Rà soát, đầu tư, nâng cấp, chuyển đổi Trung tâm Công tác xã hội tỉnh theo Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

Rà soát, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa hoàn thiện, bị xuống cấp, các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy;

Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, xây dựng các mô hình thí điểm điều trị, cai nghiện ma túy: Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của từng nhóm người nghiện ma túy ở địa bàn tỉnh; nghiên cứu, thí điểm áp dụng các mô hình can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy; điều trị, cai nghiện có hiệu quả trong toàn quốc; xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình cai nghiện phục hồi phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội các vùng miền; nghiên cứu, xây dựng các mô hình tổ chức học nghề đặc thù cho người nghiện ma túy, mô hình hướng dẫn tìm việc làm, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh kết nối giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình cai nghiện ma túy, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện và người sau cai nghiện ma túy.

+ Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên đồng đng viên: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

+ Triển khai, thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cai nghiện ma túy (xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin quản lý; dịch vụ công trực tuyến; đào tạo về tư vấn, điều trị, cai nghiện trực tuyến...).

+ Truyền thông, nâng cao nhận thức: Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy; tổ chức tuyên truyền các mô hình xã, phường, thị trấn làm tốt công tác cai nghiện; các điển hình cai nghiện thành công; tình nguyện viên, các cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

+ Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và giám sát chương trình cai nghiện ma túy: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và giám sát thực hiện các chính sách, Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy và khuyến nghị giải pháp cơ chế chính sách phát triển hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy.

+ Tổ chức ứng dụng, triển khai nhân rộng các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện và các phương pháp cai nghiện của Việt Nam vào công tác cai nghiện ma túy.

+ Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị chính sách đặc thù cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và cơ chế quản lý học viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

+ Huy động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai.

+ Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác cai nghiện ma túy tại các đơn vị, địa phương.

3. Sở Y tế

a) Nghiên cứu và ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tng hp và các chất hướng thần mới.

b) Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

c) Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

d) Thí điểm và từng bước mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

e) Tham gia phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ các đề án, dự án liên quan của Chương trình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy theo nội dung Chương trình.

b) Chỉ đạo phối hợp, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Chủ trì xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chng ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

- Mục tiêu:

+ Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống ma túy.

+ Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy và 50% số xã trên toàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy.

+ Từ năm 2018, thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải trên các cơ quan báo chí cấp tỉnh thường xuyên, liên tục.

+ Đến năm 2020, đạt 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy.

+ 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi mảng pháp luật, xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy.

+ Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết, về phòng, chống ma túy; giáo dục kỹ năng giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; giới thiệu những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp.

+ Biên tập, cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin Internet bằng cách truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đăng tải bài viết, khẩu hiệu về phòng, chống ma túy trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội, điện thoại di động để tăng cường hiệu quả truyền thông; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng Internet và mạng xã hội.

+ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân xây dựng các sản phẩm truyền thông phòng, chống ma túy, đa dạng hóa công tác tuyên truyền.

+ Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống ma túy cho các đối tượng là phóng viên các cơ quan báo chí, cán bộ các Phòng Văn hóa và Thông tin và các đài Phát thanh ở cơ sở.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chỉ đạo triển khai các phần việc thuộc phạm vi trách nhiệm nêu trong Chương trình; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và với các chương trình kinh tế - xã hội khác do tỉnh thực hiện trên cùng địa bàn triển khai.

b) Chủ trì xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chng ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy”.

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy của nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm truyền thông; tổ chức các sự kiện định hướng tuyên truyền phòng, chống ma túy góp phần tạo nên không khí ra quân đồng bộ trong cả tỉnh và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân về phòng, chống ma túy, cụ thể:

+ Tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật cao để làm tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các địa phương.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy dưới các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; mít-tinh; giao lưu văn hóa; thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy”.

+ Cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; chiếu các phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo thống nhất và đồng bộ công tác phòng, chống ma túy trong trường học, đảm bảo chương trình giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp trong tất cả các cấp học, bậc học.

b) Chủ trì xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Đ án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”.

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý; ngăn chặn không để tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý (theo quy định tại Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Công an và Hướng dẫn số 279/C47-P7 ngày 21/3/2014 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an), tiến tới:

+ 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn phức tạp về tệ nạn ma tuý được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma tuý và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma tuý.

+ 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”.

- Nhiệm vụ:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý tại các trường học thuộc khu vực phức tạp về ma tuý.

+ Xây dựng, hỗ trợ phương tiện, thiết bị, kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp về phòng, chống ma tuý trong trường học.

+ Rà soát, bổ sung nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý trong chương trình chính khoá; tăng cường tài liệu tuyên truyền giáo dục ngoại khoá ở các cấp học, trình độ đào tạo.

+ Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thí điểm thử ma túy nhanh trong học sinh, sinh viên tại một số trường.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

a) Chỉ đạo các đơn vị phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thuộc Công an tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy; đấu tranh chống tội phạm ma túy.

b) Chủ trì, tham gia xây dựng, đề xuất phối hợp, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Dự án “Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho lực lượng phòng, chng ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh”.

- Mục tiêu:

+ Phn đấu phát hiện, bắt giữ các vụ vi phạm pháp luật và phạm tội về ma túy tại các xã ven bin năm sau cao hơn năm trước.

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho 100% cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các xã ven biển.

+ Quản lý 100% người nghiện ma túy tại địa bàn các xã ven biển.

- Nhiệm vụ:

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng, chống ma túy cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy.

+ Trang cấp, nâng cấp, sửa chữa các phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng, chống ma túy cho các cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

8. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Quảng Ngãi xây dựng các kế hoạch kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh tiền chất theo quy định hiện hành.

b) Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất trên địa bàn tỉnh.

9. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án phòng, chống ma túy đã được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

b) Thông báo cho Cơ quan quản lý và các Cơ quan thực hiện Chương trình xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và nhiệm vụ được giao.

11. Sở Tài chính

a) Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, trên cơ sở dự toán do Công an tỉnh lập và căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phân bổ kinh phí để thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy và các đề án, dự án của Chương trình đạt hiệu quả.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình.

c) Tham gia tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí Chương trình.

12. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh: Có trách nhiệm tham gia xây dựng, triển khai thực hiện nội dung Chương trình trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

13. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chng ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất”.

- Mục tiêu:

Đến năm 2020, 70% bộ phận công nhân lao động khu công nghiệp hiểu biết đầy đủ về nhiệm vụ phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội và trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma tuý.

+ Hàng năm, có 80% trở lên số cơ quan, đơn vị tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất phối hợp với lực lượng Công an xây dựng mô hình an toàn về an ninh, trật tự.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma tuý trong công nhân lao động các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch Liên tịch phòng, chống ma tuý giữa các cấp Công đoàn với Công an cùng cấp trên địa bàn.

+ Triển khai cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

+ Triển khai các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông chuyển đổi hành vi cho cán bộ, công nhân viên chức lao động về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội; hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông tổ nhóm; xây dựng và cấp phát tài liệu truyền thông về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội đến công nhân lao động tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất.

+ Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, làm trong sạch môi trường làm việc và địa bàn công tác của đơn vị, tuyên truyền và tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.

+ Xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma tuý tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

a) Tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào của các tổ chức thành viên trên địa bàn dân cư.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2112/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2112/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2112/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2112/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2112/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2112/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Quảng Ngãi

           • 08/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực