Quyết định 2112/QĐ-UBND

Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2112/QĐ-UBND chương trình hành động thông tin đối ngoại Hà Giang 2014 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Thông báo số 171/TB-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về thông báo Kết luận phiên họp Thường trực UBND tỉnh tháng 9 năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động về thông tin đối ngoại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2020 (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- T.Tr Tỉnh ủy;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tnh;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014)

I. TÌNH HÌNH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH HIỆN NAY

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới trong đó ni bật là: Tỉnh đã thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với 02 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc; thúc đẩy mở rộng quan hệ hữu nghị với trên 15 đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam như đại sứ quán Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Autrailia, Lào, Ailen, Canada, n Độ...; có quan hệ tốt với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như WB, JICA, ADB, Plan International, Caritas Thụy Sỹ,...

Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện tốt, trên nhiều kênh thông tin và bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, đã giới thiệu được tim năng, thế mạnh, những chủ trương, chính sách của tỉnh, bản sắc văn hóa của đng bào các dân tộc trong tỉnh,... đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời thông tin phong phú về tình hình trong nước, tình hình quốc tế đến với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh. Hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn Hà Giang.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Quan điểm chỉ đạo

Công tác thông tin đối ngoại là một nhiệm vụ của công tác đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thống nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự quản lý tập trung của UBND tỉnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc đổi mới về đường lối, chính sách đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại cũng phải thường xuyên có những đổi mới sâu sắc và kịp thời nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia, lợi ích của tỉnh trong tình hình mới.

2. Mục tiêu chung

Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa tỉnh Hà Giang với các cơ quan Trung ương nhằm p phần định hướng dư luận và thực hiện có hiệu quả đường li, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng trên thế giới.

3. Mục tiêu cụ thể

- Bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động này;

- Bảo đảm đến năm 2015, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị phi phân công cán bộ phụ trách về công tác thông tin đối ngoại; đến năm 2020, 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Mặt trận tquốc, các tổ chức chính trị có cán bộ chuyên trách về công tác thông tin đối ngoại;

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, người phát ngôn và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin đối ngoại thuộc các sở, ban, ngành cấp tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận t quc và các tổ chức chính trị; các cơ quan báo chí.

- 100% các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có chuyên mục thông tin đối ngoại;

- Quản lý và phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://hagiang.gov.vn thành ba ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Trung - Tiếng Anh.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

- Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chủ trương, chính sách thu hút hợp tác, đầu tư của tỉnh thông qua tổ chức và tham gia các hoạt động đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân, giao lưu kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, hội chợ quốc tế, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch trong và ngoài nước, các hoạt động trao đổi đoàn các cấp...;

- Kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế, người Việt Nam và người Hà Giang ở nước ngoài;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài đến làm phim, viết bài, đưa tin quảng bá, giới thiệu về tỉnh. Tranh thủ các kênh thông tin đối ngoại trong nước và kênh thông tin nước ngoài quảng bá cho tỉnh;

- Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hàng năm;

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động liên quan, tác động tới hoạt động thông tin đối ngoại như báo chí, xuất bản, viễn thông, công nghệ thông tin,...;

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh, xây dựng nhiệm vụ, cơ chế vận hành, phối hợp hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo nội dung Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ;

- Bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp tham mưu về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, có kế hoạch cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại do Trung ương tổ chức, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng;

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại hàng năm; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh;

- Thực hiện tốt sự phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia, đầu tư cho thông tin đối ngoại như: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học,...;

- Ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin đối ngoại, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác;

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp xây dựng các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung... đ truyn tải thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh;

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, có ít nhất 01 ấn phẩm hoặc chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh bằng tiếng nước ngoài;

- Xây dựng một số sản phẩm thông tin đối ngoại điển hình, đặc trưng của tỉnh: Xuất bản từ 01 đến 02 ấn phẩm có giá trị quảng bá về lịch sử, văn hóa, tiềm năng và thành tựu của tỉnh. Xây dựng được 02 đến 04 phim tài liệu hoặc chương trình văn hóa lớn giới thiệu về tỉnh;

- Khảo sát, xây dựng Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo; xây dựng 01 màn hình LED tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy -Thiên Bảo phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại.

2. Định hướng dư luận, Hợp tác quốc tế về thông tin đối ngoại

- Tăng cường đấu tranh dư luận trực diện trên mạng Internet với nhng hình thức mới như lập trang web, blog... để bác bỏ những thông tin sai lệch, xuyên tạc về đất nước ta đặc biệt trong các vấn đề dân ch, nhân quyền, tôn giáo và biên giới hải đảo. Vận động và khuyến khích đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, tầng lớp trí thức, sinh viên người Việt ở nước ngoài, học giả, nhân sĩ nước ngoài tham gia đấu tranh trên mạng Internet phn bác lại các luận điệu tuyên truyền chống phá Việt Nam;

- Cần chủ động chọn lọc mời phóng viên nước ngoài vào Việt Nam, vào tỉnh viết bài. Chủ động và nhạy bén trong việc cung cấp thông tin có định hướng cho phóng viên nước ngoài. Nhm hạn chế tối đa việc phóng viên lấy tin từ nguồn không chính thức, đưa tin một chiều thiếu khách quan;

- Mở rộng thông tin đối ngoại, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia nằm trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu như Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Đc, Canada, Australia...và các quốc gia khác có triển vọng phát triển hợp tác với Hà Giang. Thông tin, quảng bá hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn nhằm tìm kiếm, kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế đầu tư, hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng, bảo tồn và phát triển ngày càng bn vng;

- Thông tin, quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên của tỉnh để thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại sứ quán các nước hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực, trình độ dân trí cho người dân; Tăng cường hoạt động giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hóa Hà Giang nói riêng, Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế; Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Xây dựng và thực hiện các chương trình vận động có kế hoạch, trọng tâm, bài bản các nguồn viện trợ ODA, NGO, FDI trong và ngoài nước.

3. Kinh phí thực hiện:

Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội hợp pháp khác.

Hằng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể và dự toán kinh phí, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, ban ngành xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm, các đề án, quy hoạch trong lĩnh vực thông tin đối ngoại trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chương trình này; Chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ xây cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia các hoạt động thông tin đối ngoại;

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí triển khai thực hiện Chương trình hành động này;

- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, phóng viên các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì trin khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chương trình hành động đối ngoại hàng năm của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm, các đề án, quy hoạch trong lĩnh vực thông tin và Truyền thông, xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia hoạt động thông tin đối ngoại;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, hoạt động ngoại giao nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và của tỉnh Hà Giang với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế;

- Cung cấp thông tin liên quan của tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

- Phân tích, tổng hợp về tình hình chính trị an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ cho sự phát triển Kinh tế- xã hội của tỉnh;

- Xây dựng bản tin “ Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Giang” bằng ba thứ tiếng (Việt - Anh - Trung Quốc) phát hành thường kỳ 01 số/tháng.

3. Sở Nội vụ:

Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh về nhân sự thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cân đối các khoản chi đã được bố trí trong Kế hoạch năm để thực hiện Chương trình này đảm bảo hiệu quả.

5. Công an Tỉnh:

- Chủ t, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hưng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, đề xuất việc cung cấp trao đổi thông tin đảm bảo đúng định hướng đối ngoại; Chủ động trin khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện kịp thời những luận điệu, thông tin xuyên tạc làm ảnh hưng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta và làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh;

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch lợi dụng danh nghĩa công khai hợp pháp đến địa bàn thu thập thông tin đxuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; Phối hợp cùng Sở Ngoại vụ quản lý các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện Chương trình hành động này; tổ chức các bui tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho nhân dân các xã khu vực biên giới;

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Chương trình nh động.

7. Sở văn hóa, Thể Thao và Du lịch:

- Giới thiệu, qung bá hình ảnh của địa phương thông qua việc xây dựng lễ hội, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao và du lịch trong và ngoại nước;

- Tham gia các hội chợ, hội thảo và triển lãm quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá về Hà Giang; lồng ghép nội dung tuyên truyền nhiệm vụ với công tác thông tin đối ngoại;

- Xây dựng và xuất bản tài liệu, ấn phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá về bản sắc văn hóa các dân tộc, danh thắng, di tích lịch sử của tỉnh (bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh -Trung Quốc).

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức các hoạt động thông tin nhằm thu hút các nguồn vốn ODA, FDI, NGO phục vụ phát triển; gắn các hoạt động kinh tế với thông tin đối ngoại.

9. Sở Công thương:

- Tổ chức tham gia các hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ của địa phương ra nước ngoài;

- Xây dựng và xuất bản các tài liệu, ấn phẩm xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của địa phương (bằng 3 thứ tiếng Việt- Anh- Trung Quốc).

10. Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh:

Tổ chức tham gia các hoạt động, hội nghị xúc tiến đầu tư; xây dựng và xuất bản các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh (bằng ba thứ tiếng: Việt - Anh - Trung Quốc).

11. Ban quản lý Công viên địa chất TCCNĐ Đồng Văn.

Xây dựng chuyên trang nhằm giới thiệu, quảng bá về tỉnh Hà Giang trong đó giới thiệu về hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn trên Trang thông tin điện tử của Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Xây dựng các ấn phẩm về hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn (bằng ba thứ tiếng: Việt- Anh-Trung Quốc) nhằm quảng bá trong nước và nước ngoài.

12. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội: Căn cứ nội dung Chương trình hành động và danh mục các nhóm nhiệm vụ trọng tâm kèm theo, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động.

13. Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

14. Công tác kiểm tra, đánh giá.

Hàng năm Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiến hành kim tra đánh giá việc trin khai thực hiện các nội dung công việc được giao của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,... tổ chức sơ, tổng kết theo quy định.

Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí địa phương; UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch của ngành mình, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình./.

 

DANH MỤC

NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo quyết định s 2112/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh)

Số TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Hoạt động thông tin đối ngoại

1

Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của thành phố ra nước ngoài

- Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh

- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

2

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh thông qua các lễ hội văn hóa và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Ngoại vụ

- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

3

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Hà Giang đến với bạn bè quốc tế và đưa thông tin thế giới vào Hà Giang. Phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Báo Hà Giang; Đài PT-TH tỉnh; Cng thông tin điện tử của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

II

Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1

Triển khai Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2014 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

2

Xây dựng Kế hoạch Thông tin đối ngoại hàng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành liên quan, đơn vị

Hàng năm

3

Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

4

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

III

Xây dựng bộ máy, cơ chế phi hợp hoạt động thông tin đối ngoại

1

Tham mưu, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Ngoại vụ

- Ban Tuyên giáo

- Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch;

- Văn phòng UBND tnh

Năm 2014

2

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

S Thông tin và Truyền thông

- Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

3

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông

Hàng năm

4

Hướng dẫn bố trí cán bộ đầu mối thực hiện công tác thông tin đối ngoại

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2112/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2112/QĐ-UBND chương trình hành động thông tin đối ngoại Hà Giang 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2112/QĐ-UBND chương trình hành động thông tin đối ngoại Hà Giang 2014 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2112/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành17/10/2014
        Ngày hiệu lực17/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2112/QĐ-UBND chương trình hành động thông tin đối ngoại Hà Giang 2014 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2112/QĐ-UBND chương trình hành động thông tin đối ngoại Hà Giang 2014 2020

            • 17/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực