Quyết định 2113/QĐ-UBND

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2007 cho phép tiến hành lập đề án Nghiên cứu, đánh giá tình hình đầu tư và dự báo định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2113/QĐ-UBND 2007 Nghiên cứu đánh giá định hướng đầu tư đến 2010 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾN HÀNH LẬP ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ DỰ BÁO ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH KHÁNH HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2376/SKHĐT-TH ngày 16/11/2007,

QUVẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập đề án:

1. Tên đề án: Nghiên cứu, đánh giá tình hình đầu tư và dự báo định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa.

2. Địa điểm: Tỉnh Khánh Hòa.

3. Hình thức xây dựng đề án: lập mới.

Điều 2. Chủ đề án phối hợp với đơn vị tư vấn Viện Chiến lược phát triển triển khai lập đề án, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ đề án: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2007-2008.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2113/QĐ-UBND 2007 Nghiên cứu đánh giá định hướng đầu tư đến 2010 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2113/QĐ-UBND 2007 Nghiên cứu đánh giá định hướng đầu tư đến 2010 Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2113/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành22/11/2007
        Ngày hiệu lực22/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2113/QĐ-UBND 2007 Nghiên cứu đánh giá định hướng đầu tư đến 2010 Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2113/QĐ-UBND 2007 Nghiên cứu đánh giá định hướng đầu tư đến 2010 Khánh Hòa

            • 22/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực