Quyết định 2115/QĐ-TTg

Quyết định 2115/QĐ-TTg năm 2016 về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2115/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ HUYỆN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo);

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

1. Hệ thống tiêu chí

a) Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

b) Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện;

c) Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện;

d) Tiêu chí khu vực: huyện khu vực miền núi, vùng cao hay khu vực khác;

đ) Tiêu chí tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư của huyện.

2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá cho mỗi tiêu chí và thang điểm đánh giá cho mỗi chỉ tiêu thuộc các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại huyện nghèo

1. Nguyên tắc đánh giá huyện nghèo

a) Bảo đảm tính công khai, minh bạch và thống nhất về hệ thống tiêu chí đánh giá xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo;

b) Việc xét bổ sung huyện nghèo theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đánh giá, xét công nhận số lượng huyện thoát nghèo để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; tiếp tục duy trì kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a) đối với các huyện được xét công nhận thoát nghèo đến hết năm 2020;

c) Trường hợp ngân sách trung ương bố trí tăng thêm cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 ngoài tổng vốn đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, sẽ xem xét bổ sung huyện nghèo theo thứ tự ưu tiên.

2. Nguyên tắc xếp loại huyện nghèo

a) Huyện đạt đủ tiêu chí xét công nhận huyện thoát nghèo là huyện đang được hỗ trợ các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là huyện qua đánh giá theo các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 1 có tổng số điểm đạt dưới 40 điểm trên tổng số 100 điểm.

b) Huyện đạt đủ tiêu chí xét bổ sung vào danh sách các huyện nghèo được hỗ trợ các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30a là huyện qua đánh giá theo các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 1 có tổng số điểm lấy theo thứ tự ưu tiên từ 100 điểm trở xuống, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phi hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, đánh giá các huyện nghèo, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn theo tiêu chí quy định tại Điu 1 Quyết định này; tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung đối với huyện đạt đủ các tiêu chí xét duyệt bổ sung và công nhận thoát nghèo đối với huyện đạt đủ các tiêu chí công nhận huyện thoát nghèo theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá các huyện nghèo, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn theo các tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở đánh giá xét duyệt bổ sung huyện nghèo và công nhận huyện thoát nghèo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân
dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát t
ài chính quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX
(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

QUY ĐỊNH

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ MỨC ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHO CÁC CHỈ TIÊU THUỘC CÁC TIÊU CHÍ XÉT BỔ SUNG HUYỆN NGHÈO VÀ XÉT CÔNG NHẬN HUYỆN THOÁT NGHÈO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tiêu chí

Chỉ tiêu đánh giá

I

Thang điểm nhóm I

10 điềm

20 điểm

30 điểm

40 điểm

50 điểm

1

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 50%

HOẶC

Tỷ lệ hộ nghèo dưới 40%

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 50% đến 55%

HOẶC

Tỷ lệ hộ nghèo từ 40% đến 45%

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% đến 60%

HOẶC

Tỷ lệ hộ nghèo từ 45% đến 50%

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 60% đến 65%

HOẶC

Tỷ lệ hộ nghèo từ 50% đến 55%

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 65% trở lên

HOẶC

Tỷ lệ hộ nghèo từ 55% trở lên

II

Thang điểm nhóm II

5 điểm

10 điểm

15 điểm

2

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện

Trên 20.000.000 đồng/người/năm

Từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng/người/năm

Dưới 15.000.000 đồng/người/năm

3

Tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã trên địa bàn huyện

Dưới 60% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn

Từ 60% đến 80% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn

Trên 80% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn

III

Thang điểm nhóm III

2 điểm

6 điểm

10 điểm

4

Huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao

Huyện khác

Huyện miền núi

Huyện vùng cao

5

Tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư

Dưới 60%

Từ 60% đến 80%

Trên 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2115/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2115/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2016
Ngày hiệu lực07/11/2016
Ngày công báo18/11/2016
Số công báoTừ số 1183 đến số 1184
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2115/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2115/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành07/11/2016
        Ngày hiệu lực07/11/2016
        Ngày công báo18/11/2016
        Số công báoTừ số 1183 đến số 1184
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016

            • 07/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực