Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT năm 2015 sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT

Nội dung toàn văn Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT 2015 chức năng nhiệm vụ cơ cấu các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3535/QĐ-BGDĐT NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Bổ sung khoản 13a, Điều 3:

13a. Phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tại các tỉnh/thành phố phía Nam.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6:

"2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Xưởng in, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Trung tâm Hội nghị giáo dục và Trung tâm Công nghệ thông tin".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 4:

"e) Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO, các khoản viện trợ và các nhiệm vụ liên quan đối với các đơn vị trực thuộc Bộ".

b) Sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 4:

"g) Phê duyệt kế hoạch tài chính hàng năm của các dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác; xem xét, thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể hàng năm và điều chỉnh (nếu có) của các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác".

4. Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 32:

"h) Phối hợp với Cục Cơ sở Vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ".

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 52:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung 6, điểm e, khoản 1:

"thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu sử dụng mọi nguồn vốn theo quy định của pháp luật; tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình đấu thầu; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan trong công tác đấu thầu theo quy định của luật hiện hành".

b) Bổ sung khoản 10:

"10. Chủ trì giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Các Sở GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2116/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2116/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2116/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT 2015 chức năng nhiệm vụ cơ cấu các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT 2015 chức năng nhiệm vụ cơ cấu các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2116/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhạm Vũ Luận
       Ngày ban hành22/06/2015
       Ngày hiệu lực22/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT 2015 chức năng nhiệm vụ cơ cấu các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT 2015 chức năng nhiệm vụ cơ cấu các đơn vị giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước

           • 22/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực