Quyết định 2118/QĐ-UBND

Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến ngã ba Minh Lương, tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2118/QĐ-UBND điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2118/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 04 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ BỒI THƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀNH LANG VEN BIỂN PHÍA NAM “TIỂU DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 2” - KIÊN GIANG: TỪ ĐẦU TUYẾN TRÁNH THỨ BẢY ĐẾN NGÃ BA MINH LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về đầu tư Dự án đường hành lang ven biển phía Nam trên địa phận Việt Nam từ cửa khẩu Xà Xía (biên giới Việt Nam - Campuchia) thuộc tỉnh Kiên Giang đến điểm giao Quốc lộ 1A (km2252 + 220) thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư đường hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB và Hàn Quốc;
Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về giá bồi thường quyền sử dụng đất Dự án đường hành lang ven biển phía Nam tại huyện An Biên, huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc Dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến Xẻo Rô thuộc huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc Dự án đường hành lang ven biển phía Nam “Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2” - Kiên Giang: từ đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến ngã ba Minh Lương, tỉnh Kiên Giang như sau:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Vị trí khu đất

Giá bồi thường

1

Đất trồng cây lâu năm từ kênh Mới đến đầu tuyến tránh Thứ Bảy.

35.000

2

Đất trồng cây hàng năm từ kênh Xẻo Rô (đoạn cuối tuyến tránh Phà Tắc Cậu) đến đầu tuyến tránh Thứ Bảy.

30.000

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2118/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2118/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2009
Ngày hiệu lực 04/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2118/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2118/QĐ-UBND điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2118/QĐ-UBND điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2118/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lâm Hoàng Sa
Ngày ban hành 04/09/2009
Ngày hiệu lực 04/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2118/QĐ-UBND điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2118/QĐ-UBND điều chỉnh giá bồi thường quyền sử dụng đất nông nghiệp

  • 04/09/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực