Quyết định 212/QĐ-UBND

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 212/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

Căn cứ thông tư s 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế 01-QC/TU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Tỉnh ủy Yên Bái về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tnh;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNgV ngày 08 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,
VX, NV.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

2. Giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu).

3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chp thuận.

4. Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

5. Cơ sở lưu trú là nơi tạm trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự quản lý tập trung của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Yên Bái và các cơ quan Trung ương trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc, đồng thời không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, quyền hạn và công việc nội bộ của nhau.

5. Mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;

3. Phối hợp quản lý nhà nước về hôn nhân, gia đình, nuôi con nuôi, hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Phối hợp quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài (bị tai nạn, tử vong, vi phạm pháp luật, bị điều tra, truy tố, xét xử...) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

6. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

7. Phối hợp trong việc thống kê về sliệu người nước ngoài làm việc và cư trú trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý người nước ngoài trú, hoạt động tại địa phương.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

4. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

5. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

6. Các hình thức khác.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề trong công tác lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu việc đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép các đoàn nước ngoài đến làm việc với các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh và đoàn khách người Trung Quốc đến viếng nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sliên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

6. Hướng dẫn, quản lý hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, sinh sng, học tập, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

7. Báo cáo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đồng thời thông báo, trao đổi trực tiếp với các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để thông tin về các vụ việc lãnh sự thông thường liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Trường hợp người nước ngoài bị tai nạn, thương tích, tử vong, mất hộ chiếu, vi phạm pháp luật Việt Nam bị giam giữ).

8. Phối hợp với Công an tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài và các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động tại địa phương nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

9. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đthực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

10. Theo dõi, thống kê người nước ngoài đến thăm và làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương.

4. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài và cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định.

5. Cấp, gia hạn, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài theo phân cấp của Bộ Công an.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

8. Phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận và xác minh hồ sơ về quốc tịch (xác minh quốc tịch, nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch), hồ sơ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp và các loại hồ sơ tư pháp khác.

9. Phối hợp với Sở Ngoại vụ xác minh, quản lý, hướng dẫn đoàn nước ngoài vào làm việc với cơ quan và quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

10. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các vn đề trong công tác lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

11. Cung cấp cho Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thông tin người nước ngoài được Công an tỉnh cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo chức năng quản lý của từng đơn vị.

12. Theo dõi, thống kê tình hình xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phi hp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý nhà nước người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh xem xét, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với tng vị trí công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

5. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng và quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh và trao đi với Công an tỉnh đề xuất các biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.

7. Phối hợp, trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan các thông tin, tài liệu, tình hình liên quan về việc cấp giấy phép lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh s, những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động người nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

9. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý người lao động nước ngoài làm việc, cư trú tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong các khu công nghiệp.

3. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp.

4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

5. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

6. Cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phthông tin các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài mới thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoặc thu hồi, giải thể, người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận miễn giấy phép lao động, người nước ngoài tạm trú tại các khu công nghiệp.

7. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại khu công nghiệp, số lao động có giấy phép, miễn giấy phép và chưa có giấy phép tại khu công nghiệp định kỳ hằng quý, 06 tháng, hằng năm.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về gia đình, nuôi con nuôi, hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xác minh hồ sơ về quốc tịch (xác minh quốc tịch, nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch), hồ sơ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài và các loại hồ sơ tư pháp khác.

3. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cấp lý lịch tư pháp người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài tại địa phương.

6. Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.

7. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

9. Cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan thông tin lao động là người nước ngoài được cấp lý lịch tư pháp, hồ sơ về quốc tịch, giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo chức năng quản lý từng đơn vị.

10. Theo dõi, thống kê tình hình gia đình, nuôi con nuôi, hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, du lịch có yếu tố nước ngoài.

2. Cấp giấy phép nghiên cu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn cho tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương.

4. Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương.

5. Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú du lịch.

6. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tnh xử lý các vấn đề phức tạp, nảy sinh liên quan đến khách du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

7. Theo dõi, thống kê tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài theo kế hoạch thanh tra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc các cuộc thanh tra đột xuất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Phối hợp với Thanh tra Bộ Công an hoặc Công an tỉnh thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi có yêu cầu.

Điều 13. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Thông báo cho Sở Ngoại vụ tình hình, kết quả về những nội dung liên quan đến phạm vi, thẩm quyền quản lý của ngành đối với các vụ việc, vụ án liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh để báo cáo Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy định phân công trách nhiệm cụ thể giữa các phòng, ban, đơn vị tại địa phương trong việc quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài, hôn nhân, gia đình, nuôi con nuôi, hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài và các luật, các văn bản liên quan khác cho các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

4. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.

5. Theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài ở địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho các cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Thông báo cho Sở Ngoại vụ chậm nhất sau 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong, tạm giam, tạm giữ,... để báo cáo Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, đồng thời thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân theo quy định.

4. Cơ quan, đơn vị, địa phương đón tiếp và làm việc với người nước ngoài có trách nhiệm:

a) Chủ động triển khai đón tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Ngoại vụ) kết quả làm việc với đoàn nước ngoài.

5. Các cơ sở tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý lưu học sinh trong thời gian sinh sng, học tập tại tỉnh Yên Bái.

b) Thực hiện công tác khai báo thông tin tạm trú của lưu học sinh theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 06 tháng, hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này trong báo cáo đối ngoại 6 tháng, hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản cấp trên điều chỉnh về lĩnh vực này./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 212/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu212/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2019
Ngày hiệu lực12/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 212/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 212/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 212/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu212/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành12/02/2019
        Ngày hiệu lực12/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 212/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 212/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Yên Bái

           • 12/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực