Quyết định 212-TCTK/PPCĐ

Quyết định 212-TCTK/PPCĐ năm 1971 về bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc ngành nội thương do Tổng cục Tổng cục thông kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 212-TCTK/PPCĐ nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty,cửa hàng thương nghiệp


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 212-TCTK/PPCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CỤ THỂ NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BIỂU MẪU, BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÔNG TY, CỬA HÀNG THƯƠNG NGHIỆP ĐÃ HẠCH TOÁN KINH TẾ ĐỘC LẬP THUỘC NGÀNH NỘI THƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ  nghị định số 131-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ quyết định số 299-TTg ngày 27-10-1961 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê-kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị kinh tế cơ sở của ngành nội thương;
Sau khi đã trao đổi ý kiến thống nhất với Bộ Nội thương, Bộ Tài chính, Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Văn phòng Phủ Thủ tướng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê-kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc hệ thống Bộ Nội thương quản lý gồm 40 biểu mẫu (kể cả báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

Điều 2. Bản quy định cụ thể nội dung chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê-kế toán nói ở điều 1, được áp dụng thống nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 1972.

Các biểu mẫu báo cáo thống kê và kế toán định kỳ chính thức do cơ quan thống kê, nội thương và tài chính các cấp đã ban hành trước đây cho các công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc hệ thống Bộ Nội thương quản lý đều không còn hiệu lực.

Điều 3. Các ông thủ trưởng các công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc bộ Nội thương chịu trách nhiệm thực hiện bản quy định này.

Bộ Nội thương có trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn và đôn đốc đơn vị công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thực hiện.

Điều 4. Ông Vụ trưởng Vụ thống kê thương nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê có trách nhiệm giúp Tổng cục Thống kê theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Nguyễn Đức Dương

 

BẢN QUY ĐỊNH CỤ THỂ

NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÔNG TY, CỬA HÀNG THƯƠNG NGHIỆP ĐÃ HẠCH TOÁN KINH TẾ ĐỘC LẬP
(Ban hành kèm theo quyết định số 212-TCTK/PPCĐ  ngày 03-11-1971 của Tổng cục Thống kê).

BẢN QUY ĐỊNH NÀY GỒM CÓ 3 PHẦN:

Phần thứ nhất:

Nội dung hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê, kế toán và bản giải thích phương pháp tính, cách ghi biểu mẫu (đính kèm theo)(*).

Phần thứ hai:

Kỳ báo cáo, ngày nhận báo cáo và nơi nhận báo cáo

Ký hiệu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

1 TN

- Mua nông sản thực phẩm tươi sống

 

- Tháng: 8 kỳ (các tháng 3, 6, 9, 12 không phải báo cáo vì đã có báo cáo quý).

- Quý, năm:4 quý và năm (5 kỳ)

- Tháng, quý, năm            nt

- Tháng, quý, năm            nt

- Tháng, quý, năm            nt

- 4 quý và năm (5kỳ)

- Tháng, quý, năm:như quy định ở biểu 1 thương nghiệp.

- 12 tháng (12 kỳ) trừ tháng nào không có mặt hàng điều chỉnh giá bán lẻ.

- Tháng, quý, năm: như quy định ở biểu 1 TN.

- Tháng, quý, năm: như quy định ở biểu 1 TN

- 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (2kỳ).

-                      nt

-                      nt

-                      nt

- 4 quý và năm (5 kỳ)

-                      nt

- 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm              (2kỳ)

-                      nt

-                      nt

- 4 quý (4kỳ)

- Tháng, quý, năm:như quy định ở biểu 1 TN

- Tháng, quý, năm:như quy định ở biểu 1 TN

- 4 quý (4kỳ)

- Năm (1kỳ)

- Năm (1kỳ)

- 4 quý (4kỳ)

- 6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

-                   nt

- 12 tháng  (12 kỳ)

- Năm (1 kỳ)

- Năm (1 kỳ)

- 4 quý và năm (5 kỳ)

- nt

- 4 quý và năm (5 kỳ)

2 TN

- Mua, thu hồi gia công, tự sản xuất chế biến hàng công nghiệp

3 TN

- Mua thực liệu, hàng hóa của ngành ăn uống quốc doanh

4 TN

- Bán buôn

5 TN

- Hàng hóa điều động về Trung ương

6 TN

- Bán lẻ

 

6a TN

- Lượng bán lẻ của những mặt hàng có điều chỉnh giá bán lẻ

 

7 TN

- Bán hàng hóa ăn uống

 

8 TN

- Kết quả phục vụ ăn uống tập thể

 

9 TN

- Hàng hóa tồn kho

 

9a TN

- Hàng hóa trên đường đi trong thời điểm tổng kiểm kê.

9b TN

- Hàng hóa nguyên liệu trong khâu gia công sản xuất.

10 TN

- Tình trạng phẩm chất hàng hóa tồn kho

11 TN

- Cân đối lực lượng hàng hóa của đơn vị

12 TN

- Tem phiếu thu hồi

13 TN

- Mạng lưới thương nghiệp và ăn uống công cộng của quốc doanh.

14 TN

- Màng lưới kho tàng

15 TN

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành nội thương

16 TN

- Lao động trong danh sách

17 TN

- Tăng giảm lao động

 

18 TN

- Sử dụng thời gian lao động của nhân viên kinh doanh thương nghiệp

19 TN

- Năng suất lao động

20 TN

- Chất lượng công nhân viên trực tiếp kinh doanh sản xuất có kỹ thuật.

21 TN

- Chất lượng cán bộ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn.

22 TN

- Tiền lương

23 TN

- Tai nạn lao động

24 TN

- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa kinh doanh sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác

25 TN

- Bảng tổng kết tài sản

26 TN

- Tăng giảm tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

27 TN

- Tăng giảm vốn cơ bản

28 TN

- Các khoản phải thanh toán với ngân sách

29 TN

- Công nợ phải thanh toán

30 TN

- Chi phí lưu thông hàng hóa

31 TN

- Kinh phí sự nghiệp

-                      nt

- 6 tháng đầu năm và năm (2kỳ)

- 4 quý (4 kỳ)

- 4 quý (4 kỳ)

- 4 quý (4 kỳ)

- Năm (1 kỳ)

- Năm (1 kỳ)

- 12 tháng (12 kỳ)

- 6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

- 4 quý  (4 kỳ)

- Năm (1 kỳ)

- 4 quý (4 kỳ)

- 4 quý và năm (5 kỳ)

- 4 quý và năm (5 kỳ)

32 TN

- Tài sản thừa thiếu tổn thất

33 TN

- Lỗ lãi

33a TN

- Phân tích kết quả lãi lỗ kinh doanh nghiệp vụ cơ bản

33bTN

- Phân tích kết quả lãi lỗ sản xuất gia công

34 TN

- Quỹ khuyến khích phát triển kinh doanh, phúc lợi, khen thưởng.

34a TN

- Quỹ xí nghiệp

35 TN

- Thu chi tiền mặt

36 TN

- Sản xuất kinh doanh ngoài thương nghiệp

37 TN

- Giá thành sản phẩm của đơn vị phụ thuộc:

I. Sản phẩm công nghiệp

II. Sản phẩm chăn nuôi

38 TN

- Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản

39 TN

- Chi phí thực tế công trình tự làm

- Công trình hoàn thành, giá trị TSCĐ và năng lực mới tăng.

Ký hiệu  biểu

Ngày nhận báo cáo

Nơi nhận báo cáo

Tháng

Quý, 6 tháng, 9 tháng

Năm

Chi cục thống kê

Sở Ty tài chính

Chi nhánh ngân hàng

Cục Sở Ty Cty chủ quản

Tổng cục thống kê

Bộ Nội thương

1 TN

Ngày 10 sau khi kết thúc tháng

Ngày 15 sau khi kết thúc quý, 6 tháng, 9 tháng

Ngày 20 sau khi kết thúc năm

X

 

 

X

x

X

2 TN

Nt

Nt

Ngày 25

X

 

 

X

 

X

3 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

4 TN

Ngày 10 sau khi kết thúc tháng

Ngày 15 sau khi kết thúc quý, 6 tháng, 9 tháng

Nt

X

 

 

X

 

X

5 TN

Nt

Ngày 15 sau khi kết thúc quý

Nt

X

 

 

X

 

X

6 TN

Ngày 10 sau khi kết thúc tháng

Nt

Nt

X

 

 

X

X

X

6a TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

7 TN

Ngày 10 sau khi kết thúc tháng

Ngày 15 sau khi kết thúc quý

Ngày 25 sau khi kết thúc năm

X

 

 

X

 

X

8 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

9 TN

Nt

Ngày 15 sau khi kết thúc thời điểm kiểm kê

Nt

X

 

 

X

 

X

9a TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

X

X

9b TN

Nt

Ngày 30-Nt-

Nt

X

 

 

X

 

X

10 TN

Nt

Ngày 20-Nt-

Nt

X

 

 

X

 

X

 

11 TN

Nt

Ngày 25 sau khi kết thúc quý

Ngày 30 sau khi kết thúc năm

X

 

 

X

 

X

12 TN

Nt

Ngày 20-Nt-

Nt

X

 

 

X

 

X

13 TN

Nt

Ngày 25 sau khi kết thúc thời điểm báo cáo

Nt

X

 

 

X

 

X

14 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

15 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

16 TN

Nt

Ngày 20 sau khi kết thúc quý

Ngày 25 sau khi kết thúc năm

X

 

X

X

 

X

17 TN

Ngày 10 sau khi kết thúc tháng

Ngày 15 sau khi kết thúc quý

Ngày 20 sau khi kết thúc năm

X

 

 

 

 

X

18 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

19 TN

Nt

Ngày 20-Nt-

Ngày 25-Nt-

X

 

 

X

 

X

20 TN

Nt

Ngày 30 sau khi kết thúc thời điểm báo cáo

Nt

X

 

 

X

 

X

21 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

22 TN

Nt

Ngày 20 sau khi kết thúc quý

Ngày 25 sau khi kết thúc năm

X

 

X

X

 

X

23 TN

Nt

Ngày 20 sau khi kết thúc 6 tháng

Nt

X

 

 

X

 

X

24 TN

Nt

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

25 TN

Ngày 25 sau khi kết thúc tháng 1,2,4, 5, 7,8,10,11

Ngày 30 sau khi kết thúc tháng 3,6,9

Ngày 40 sau khi kết thúc tháng 12

X

X

X

X

X

X

26 TN

Nt

Nt

Ngày 40 sau khi kết thúc năm

X

X

 

X

 

X

27 TN

Nt

Nt

Nt

X

X

 

X

 

X

28 TN

Nt

Ngày 30 sau khi kết thúc quý

Nt

X

X

X

X

 

X

29 TN

Nt

Nt

Nt

X

X

X

X

 

X

30 TN

Nt

Nt

Nt

X

X

 

X

 

X

31 TN

Nt

Nt

Nt

X

X

 

X

 

X

32 TN

-

Ngày 30 sau khi kết thúc 6 tháng

Nt

X

X

 

X

 

X

33 TN

-

Ngày 30 sau khi kết thúc quý

Nt

X

X

X

X

 

X

33aTN

-

Nt

Nt

X

X

X

X

 

X

33b TN

-

Nt

Nt

X

 

X

X

 

X

34 TN

-

Nt

Nt

X

X

 

X

 

X

34a TN

-

Nt

Nt

X

X

 

X

 

X

35 TN

Ngày 25 sau khi kết thúc tháng

Nt

Nt

X

 

X

X

 

X

36 TN

-

Ngày 15 sau khi kết thúc 6 tháng

Ngày 25 sau khi kết thúc năm

X

 

 

X

 

X

37 TN

-

Ngày 20 sau khi kết thúc quý

Ngày 30 Nt

X

X

 

X

 

X

38 TN

-

Ngày 30 Nt

Nt

X

X

 

X

 

X

39 TN

-

Ngày 30 Nt

Ngày 40 sau khi kết thúc năm

X

 

 

X

 

X

40 TN

-

Nt

Nt

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Những dấu "x" là cơ quan được nhận báo cáo.

Phần thứ ba:

MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN

1. Nội dung hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê và kế toán này áp dụng cho tất cả các công ty, cửa hàng thương nghiệp đã hạch toán kinh tế độc lập thuộc Bộ Nội thương quản lý.

2. Các công ty, cửa hàng thương nghiệp không được tự ý thay đổi nội dung kết cấu của biểu mẫu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu, cách ghi báo đã quy định.

Trong khi thi hành, nếu phát hiện vấn đề gì thấy không hợp lý thì phải báo cáo và nêu rõ ý kiến đề nghị của đơn vị mình với Tổng cục Thống kê. Khi chưa có quy định bổ sung của Tổng cục Thống kê, các công ty, cửa hàng thương nghiệp vẫn phải làm theo đúng các điều đã quy định trong văn bản này.

3. Ngoài các báo cáo bằng số liệu, các công ty, cửa hàng thương nghiệp phải làm các báo cáo phân tích bằng lời văn để giải thích rõ số liệu, nêu lên những nhận xét chính về tình hình trong kỳ báo cáo, nguyên nhân hoàn thành hoặc không hoàn thành kế hoạch, nhận định những khó khăn, tồn tại, khả năng tiềm tàng và triển vọng trong kỳ tới.

4. Các công ty, cửa hàng thương nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biểu báo cáo theo đúng kỳ hạn đã quy định và phải căn cứ vào ngày nhận báo cáo ở Bộ Nội thương và Tổng cục Thống kê mà định ngày gửi cho kịp.

5. Các công ty, cửa hàng thương nghiệp không được tự ý gửi báo cáo thống kê-kế toán định kỳ chính thức này cho các cơ quan không có quy định trong chế độ.

6. Các Chi cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục, Sở, Ty thương nghiệp có trách nhiệm cung cấp số liệu cho các Sở, Ty lao động, Chi nhánh ngân hàng những số liệu của các đơn vị thương nghiệp cơ sở liên quan đến yêu cầu nghiên cứu, quản lý nghiệp vụ của các ngành trên.

 (*) Không in vào Công báo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 212-TCTK/PPCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu212-TCTK/PPCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/1971
Ngày hiệu lực01/01/1972
Ngày công báo15/11/1971
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 212-TCTK/PPCĐ

Lược đồ Quyết định 212-TCTK/PPCĐ nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty,cửa hàng thương nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 212-TCTK/PPCĐ nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty,cửa hàng thương nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu212-TCTK/PPCĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Đức Dương
        Ngày ban hành03/11/1971
        Ngày hiệu lực01/01/1972
        Ngày công báo15/11/1971
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 212-TCTK/PPCĐ nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty,cửa hàng thương nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 212-TCTK/PPCĐ nội dung chế độ biểu mẫu, báo cáo thống kê kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị công ty,cửa hàng thương nghiệp

            • 03/11/1971

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/1971

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/1972

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực