Quyết định 2123/QĐ-UBND

Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do Tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2123/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2123/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 18/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP) góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP tới các sở, ban, ngành, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, nhiệm vụ, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

a. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3. Xây dựng và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

4. Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

5. Lập, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

6. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

a. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo yêu cầu và tiến độ đã đề ra; đồng thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và Kế hoạch này, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Tư Pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2123/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2123/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực19/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2123/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2123/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2123/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2123/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành19/06/2015
        Ngày hiệu lực19/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2123/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2123/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Bình Định

           • 19/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực