Quyết định 2124/QĐ-TTg

Quyết định 2124/QĐ-TTg năm 2017 về sửa đổi Quyết định 12/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2124/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỂ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ; KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI CÁC TỈNH HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ ba điểm b khoản 1 mục III phần D Điều 1 như sau:

“- Thời gian: Tối đa 24 tháng tính từ ngày mua bảo hiểm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2019.”

2. Sửa đổi, bổ sung dấu cộng thứ hai của gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản 2 mục III phần D Điều 1 như sau:

“+ Đối với người học trình độ trung cấp, cao đẳng: Hỗ trợ 100% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và các văn bản hướng dẫn;”

3. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ ba điểm b và điểm c khoản 2 mục III phần D Điều 1 như sau:

“- Thời gian: Tối đa 24 tháng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2019.”

4. Sửa đổi điểm c khoản 1 mục IV phần D Điều 1 như sau:

“- Thời gian vay vốn: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.”

5. Bãi bỏ khoản 3 mục IV phần D Điều 1: “Chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá để chuyển từ khai thác hải sản vùng biển gần bờ ra vùng biển xa bờ”

6. Bổ sung khoản 3 mục V phần D Điều 1 như sau:

“3. Các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cn nghề cá tại 04 tỉnh gắn với công tác ổn định sinh kế lâu dài cho ngư dân

a) Mục tiêu: Xây dựng, nâng cấp các cơ sở dịch vụ, hậu cần nghề cá cho cộng đồng ngư dân ven biển 04 tỉnh để khôi phục, phát triển sản xuất thủy sản.

b) Nội dung:

- Đề xuất danh mục các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung vào xây dựng, nâng cấp các cảng cá, bến cá, nạo vét luồng lạch, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản.

- Xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án.

c) Thời gian: Từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

d) Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân 04 tỉnh

đ) Đơn vị hướng dẫn, giám sát: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

7. Thay thế điểm đ khoản 1 phần E Điều 1 như sau:

“đ) Thẩm định danh mục các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá của các địa phương.”

8. Bãi bỏ điểm d khoản 2 phần E Điều 1.

9. Bổ sung điểm đ khoản 2 phần E Điều 1 như sau:

“đ) Hướng dẫn các địa phương về thủ tục, quy trình thanh, quyết toán nguồn vốn đầu tư (xây dựng trạm quan trắc, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá).”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 phần E Điều 1 như sau:

“a) Chỉ đạo Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê tại 04 tỉnh thống kê, cung cấp số liệu làm cơ sở xây dựng định mức/đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trình Ủy ban nhân dân tnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù về đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cn nghề cá tại địa phương sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.”

11. Bổ sung điểm d khoản 5 phần E Điều 1 như sau:

“d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương và thực hiện việc lấy mẫu hải sản, kiểm nghiệm tìm nguyên nhân hải sản chết và xác nhận các sản phẩm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm tại 04 tỉnh.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 phần E Điều 1 như sau:

“a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại khoản 2 mục II phần D Điều 1 Quyết định này; kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

b) Thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách đào tạo nghề theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II phần D Điều 1 Quyết định này của tng địa phương gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”

13. Sửa đổi điểm d khoản 15 phần E Điều 1 như sau:

“d) Đề xuất danh mục, lập, phê duyệt quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện, quyết toán vốn các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương; tổ chức thực hiện các chính sách, dự án do các bộ, ngành chủ trì sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, CT, YT, GD&ĐT, TN&MT, VHTT&DL, LĐTB&XH, TT&TT, CA, QP;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, KTTH, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (2b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2124/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2124/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2124/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2124/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành28/12/2017
       Ngày hiệu lực28/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2124/QĐ-TTg 2017 đảm bảo an sinh xã hội người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực