Quyết định 2125/QĐ-BYT

Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 2125/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
- VPCP - Cục KSTTHC (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-BYT ngày 04 tháng 05 năm 2021)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thông qua việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp. Bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS, trên cơ sở đó đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngn thi gian giải quyết và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ, điều kiện của thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế: thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát, đánh giá, dự thảo báo cáo rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS: hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

3. Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về dự thảo phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

4. Hoàn thiện báo cáo rà soát, dự thảo trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS: hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ: chủ động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Đơn vị chủ động trao đổi với Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để cùng phối hợp thực hiện.

2. Văn phòng Bộ:

- Chủ trì rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS, các quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức họp xin ý kiến tham vấn, góp ý Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS; tổ chức tiếp thu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS, trình Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt.

- Tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS; tiếp thu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành thuộc lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS.

3. Cục Phòng chống HIV/AIDS và Vụ Pháp Chế: Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ trong quá trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách đã cấp cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 16/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nội dung, dự toán hoạt động Thi đua khen thưởng, Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2021 của Văn phòng Bộ Y tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2125/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2125/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2021
Ngày hiệu lực04/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2125/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2125/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2125/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2125/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành04/05/2021
        Ngày hiệu lực04/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2125/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2125/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế

              • 04/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực