Quyết định 2125/QĐ-UBND

Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 theo Quyết định 1600/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT K HOCH ĐÀO TO, BI DƯNG CÁN B, CÔNG CHC CP XÃ NĂM 2018 THEO QUYT ĐNH SỐ 1600/QĐ-TTG CA THNG CHÍNH PH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 282/TTr-SNV ngày 05/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 283/KH-SNV ngày 05/12/2017 của Sở Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (B/c);
- Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng - Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT, KT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/KH-SNV

Bắc Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TO, BI DƯNG CÁN B, CÔNG CHC CP XÃ TỈNH BẮC GIANG NĂM 2018 THEO QUYT ĐNH SỐ 1600/QĐ-TTG NGÀY 16/8/2016 CA THNG CHÍNH PH

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; căn cứ Điều 5, Điều 6 Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thtướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 195/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Công văn số 4962/BNV-ĐT ngày 14/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã hiện nay; chương trình, nội dung, thời gian bồi dưỡng do Trung ương yêu cầu và nội dung bộ tài liệu, thời gian bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Bắc Giang năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực hoàn thành công việc theo vị trí việc làm.

Bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo tiêu chuẩn và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trang bị kiến thức cho nguồn cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về chuyên môn cho 7 chức danh công chức cấp xã và cán bộ chuyên trách ở xã.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức bồi dưỡng năm 2018

1. Đối tượng bồi dưỡng năm 2018

Công chức xã, gồm các chức danh:

+ Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách một cửa);

+ Văn hóa - Xã hội;

+ Văn phòng - Thống kê;

+ Tài chính - Kế toán;

2. Nội dung bồi dưỡng:

Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo nội dung bộ tài liệu của các Bộ, ngành Trung ương bàn giao cho Tỉnh và tài liệu do tỉnh biên soạn theo tình hình thực tế tại địa phương.

3. Hình thức bồi dưỡng: Không tập trung (vừa làm, vừa học). Thời gian 05 ngày.

III. Tổ chức bồi dưỡng năm 2018

1. Nội dung

Mở 16 lớp đối với công chức xã, với tổng kinh phí là: 2.379.520.000 đồng, cụ thể:

+ Mở 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch xã (phụ trách một cửa) với 240 lượt học viên, tổng kinh phí là: 594.880.000 đồng.

+ Mở 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn đối với công chức Văn phòng - Thống kê xã với 240 lượt học viên, tổng kinh phí là: 594.880.000 đồng.

+ Mở 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn đối với công chức Văn hóa - Xã hội xã với 240 lượt học viên, tổng kinh phí là: 594.880.000 đng.

+ Mở 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn đối với công chức Tài chính - Kế toán xã với 240 lượt học viên, tổng kinh phí là: 594.880.000 đồng.

2. Kinh phí

a) Tổng kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2017 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg là: 2.379.520.000 đồng (Hai tỷ ba trăm bảy chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

b) Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổ chức thực hiện

Sau khi được phân bố kinh phí năm 2018, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ, ngành có liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lựa chọn đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; đồng thời quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức cấp năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Kèm theo các biu dự toán kinh phí)./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Bộ Nội vụ;
- Sở Lao động - Thương binh và XH;
- Bản điện tử;
+ Đ/c Thông PGĐ Sở;
+
Cuongnv_snv; Dongnq_snv.
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC 1

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NỘI VỤ

-------

 

 

D TOÁN
KINH PHÍ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG
CÔNG CHỨC CP XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 283/KH-SNV ngày 05/12/2017 của Sở Nội vụ)

TT

Nội dung

Kinh phí (đồng)

Đơn vị tính

Slượng

Đơn giá

Số tiền

1

Thù lao giảng viên

 

 

 

10,950,000

 

Giảng bài

Buổi

10

600,000

6,000,000

 

Chỉnh sửa, biên soạn chương trình khung

Tiết

40

20,000

800,000

 

Chỉnh sửa, biên soạn chương trình môn học

Tiết

40

70,000

2,800,000

 

Ra đề thu hoạch, kiểm tra

Đ

3

150,000

450,000

 

Chấm bài

Bài

180

5,000

900,000

2

Tiền nghgiảng viên

Ngày

5

300,000

1,500,000

3

Tiền ăn cho giảng viên

Ngày

5

150,000

750,000

4

Đi lại giảng viên (vé máy bay, tàu, xe)

Lượt

10

2,500,000

25,000,000

5

Thuê hội trường

Ngày

5

3,000,000

15,000,000

6

Hoa, trang trí, an ninh, bảo vệ, khác

Lớp

1

5,000,000

5,000,000

7

Thuê máy tính, đèn chiếu, trang thiết bị học tập

ngày

5

3,000,000

15,000,000

8

Tiền ăn học viên (60 người x 5 ngày)

Người/ngày

300

50,000

15,000,000

9

Ngủ học viên (60 người x 5 ngày)

Người/ngày

300

50,000

15,000,000

10

Nước uống học viên (60 người x 5 ngày)

Người/ngày

300

30,000

9,000,000

11

In tài liệu, văn phòng phẩm

Bộ

60

100,000

6,000,000

12

Chi khen thưởng học viên

người

10

200,000

2,000,000

13

Thăm quan học tập kinh nghiệm

Lượt

1

15,000,000

15,000,000

14

Chi phí quản lý lớp (làm thêm giờ, công tác phí, họp xét duyệt danh sách, triển khai, phân công nhiệm vụ, rút kinh nghiệm và các chi phí khác điều hành lớp học)

 

 

 

13,520,000

 

Cộng chi phí 1 lp

 

 

 

148,720,000

 

Tổng số (16 lớp x 148.720.000đ/lớp)

 

 

 

2,379,520,000

Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm bảy chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2125/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2125/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã Bắc Giang

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực