Quyết định 2130/QĐ-UBND

Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 2130/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền bệnh viện trên Hải Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 69/TTr-SYT ngày 27 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Chi tiết: Có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Trách nhim thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục đã được công bố để phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân.

2. Giao sở Tư pháp cập nhật công khai thủ tục hành chính và các văn bản quy định thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tư pháp; các bệnh viện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp)
;
- TTCBTH VP UBND tỉnh;
- L
ưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

 

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

1. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho bệnh viện nơi trẻ sinh ra:

Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục:

- Thời gian: giờ hành chính

- Địa điểm: Bệnh viện nơi trẻ sinh ra.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bệnh viện nơi trẻ sinh ra

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015.

- Bản thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đi chiếu) về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trước khi trẻ xuất viện

đ) Đi tượng thực hiện: Cha mẹ đẻ của trẻ

e) Cơ quan thực hiện:

Cơ sở khám chữa bệnh (BV) đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ.

g) Kết quả thc hiện thủ tục giải quyết công việc: Giấy chứng sinh

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 05: Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

l) Cơ sở pháp lý:

- Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

 

PHỤ LỤC S 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------------

 

BẢN XÁC NHN

Về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Kính gửi: …………………………………………………………

1. Thông tin của bên nh mang thai hộ:

Họ và tên vợ: ………………………………………… Năm sinh............................................

Số CMND/Hchiếu: ………………………………… Dân tộc:..............................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Họ và tên chồng: ……………………………………. Năm sinh............................................

Số CMND/Hchiếu: ………………………………... Dân tộc...............................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):......................................................................................

2. Thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ: ………………………………………… Năm sinh............................................

Số CMND/Hchiếu: ………………………………… Dân tộc:..............................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Họ và tên chồng (nếu có): ……………………………………. Năm sinh..............................

Số CMND/Hchiếu: ………………………………... Dân tộc...............................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):......................................................................................

Chúng tôi xác nhận đã thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thành công tại Bệnh viện: ..........

............................................................................................................................................

Vào ngày ….. tháng ….. năm ….. theo Bản Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã được chứng thực (công chứng) tại: ..............................................................................................................................

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20...

NGƯỜI VỢ NHỜ MANG THAI HỘ
(Ký,ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ
(Ký,ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VỢ
MANG THAI HỘ
(Ký,ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG MANG THAI HỘ
(Ký,ghi rõ họ tên)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2130/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2130/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2016
Ngày hiệu lực04/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2130/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2130/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền bệnh viện trên Hải Dương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2130/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền bệnh viện trên Hải Dương 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2130/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành04/08/2016
        Ngày hiệu lực04/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2130/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền bệnh viện trên Hải Dương 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2130/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền bệnh viện trên Hải Dương 2016

            • 04/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực