Quyết định 2131/QĐ-BCT

Quyết định 2131/QĐ-BCT năm 2009 về điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2131/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2131/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 và Chương trình xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

1. Bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình năm 2009 (Phụ lục 1).

2. Rút văn bản quy phạm pháp luật ra khỏi Chương trình năm 2009 (Phụ lục 2).

3. Điều chỉnh thời gian trình văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình năm 2009 (Phụ lục 3).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng; Cục trưởng các Cục: Điều tiết điện lực, Hóa chất, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ:
- Như Điều 3;
- Website BCT;
- Lưu VT, PC (03 bản).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH 2009
(Kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên VBQPPL

Cấp trình

Thời gian trình

Đơn vị chủ trì soạn thảo

CP

TTg

Liên tịch

Bộ

1

Nghị định quản lý hoạt động phân loại và ghi nhãn hóa chất

X

 

 

 

12/2009

Cục Hóa chất

2

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

 

 

 

X

12/2009

Cục Hóa chất

3

Thông tư quy định về tiêu chí và điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định khi tiến hành kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

 

 

 

X

11/2009

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT RÚT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH 2009
(Kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên VBQPPL

Cấp trình

Đơn vị chủ trì soạn thảo

CP

TTg

Liên tịch

Bộ

1

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý và giám sát hoạt động của tài khoản điều hòa phục vụ bù chéo trong giá điện

 

 

X

 

Cục Điều tiết điện lực

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên VBQPPL

Cấp trình

Thời gian trình

Đơn vị chủ trì soạn thảo

CP

TTg

Liên tịch

Bộ

1

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân

X

 

 

 

9/2009

Vụ Năng lượng

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục ban hành Biểu giá bán lẻ điện

 

X

 

 

5/2009

Cục Điều tiết điện lực 

3

Thông tư quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí điều tiết hoạt động điện lực

 

 

 

X

6/2009

Cục Điều tiết điện lực 

4

Thông tư quy định thực hiện cơ chế xây dựng và điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

 

 

 

X

6/2009

Cục Điều tiết điện lực 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2131/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2131/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2131/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2131/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2131/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2131/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2131/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2131/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

            • 05/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực