Quyết định 2131/QĐ-UBND

Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2131/QĐ-UBND 2019 ban hành một số chỉ tiêu chủ yếu tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn c Luật Tổ chức Chính quyền địa phương s 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13, ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn c Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 ca Thủ tướng Chính phủ, ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 789/UBND-TH, ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tnh Phú Yên, ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống ch tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình s 791/CTK-TH, ngày 17 tháng 12 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục một s chi tiêu chyếu phục vụ xây dng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưng các Sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực T
nh y;
- Thư
ờng trực HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

DANH MỤC

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHỤC VỤ XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

(1) Thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn;

(2) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

(3) Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng giai đoạn 2021 -2025;

(4) Số doanh nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2021-2025;

(5) Số hộ dân cư nghèo, tỷ lệ hộ dân cư nghèo và mức giảm tỷ lệ hộ dân cư nghèo bình quân hàng năm;

(6) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới;

(7) Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin;

II. Một số chỉ tiêu tham khảo bổ sung vào văn kiện Đại hội

(8) Tỷ lệ che phủ rừng;

(9) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt phổ cập THCS; tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

(10) Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, buôn, khu phố văn hóa; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa;

(11) Tỷ lệ dân sđô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cung cấp nước tập trung; tỷ lệ dân skhu vực nông thôn sử dụng nguồn nước sạch;

(12) Tỷ lệ giao quân hàng năm;

(13) Tỷ lệ tổ chức cơ sĐảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tchức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; kết nạp Đảng viên mới tăng bình quân hàng năm.

III. Về biểu mẫu thu thập thông tin

Theo hệ thống biểu mẫu quy định tại Quyết định s 789/UBND-TH, ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tnh Phú Yên, ban hành biểu mẫu thu thập hệ thng chtiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tnh Phú Yên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2131/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2131/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2131/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2131/QĐ-UBND 2019 ban hành một số chỉ tiêu chủ yếu tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2131/QĐ-UBND 2019 ban hành một số chỉ tiêu chủ yếu tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2131/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2131/QĐ-UBND 2019 ban hành một số chỉ tiêu chủ yếu tỉnh Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2131/QĐ-UBND 2019 ban hành một số chỉ tiêu chủ yếu tỉnh Phú Yên

            • 26/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực