Quyết định 2135/QĐ-UBND

Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2135/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện liên thông Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2135/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Phụ lục).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành được giao chủ trì tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan ngành dọc phối hợp với sở, ngành chủ trì trong việc triển khai, xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Quyết định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Lưu: VT, KSTT/N.
9

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Thời gian hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

1

Liên thông điện tử nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Sở Tư pháp

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bảo hiểm xã hội Thành phố;

- Công an Thành phố.

- Cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND Thành phố

Quý IV/2019

2

Liên thông thủ tục: cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế - Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Quyết định số 76/2010/QĐ- TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND Thành phố.

Năm 2019

3

Liên thông điện tử nhóm thủ tục: Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; Chứng nhận bổ sung tài sản; cấp đổi, cấp lại; Đăng ký chuyển nhượng (gồm xác nhận trang 3, 4 giấy chứng nhận và cấp mới giấy chứng nhận); Hợp thửa; Chuyển nhượng một phần có tách thửa; Chuyển mục đích sử dụng đất; Tách thửa - Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cục Thuế thành phố;

- Cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Quý III/2019

4

Liên thông thủ tục: Xác nhận tình trạng nhà ở, đất ở - Đăng ký thường trú/tạm trú

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công an thành phố;

- Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Luật Nhà ở năm 2005;

- Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013);

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP;

- Thông tư số 31/2014/NĐ-CP">35/2014/TT-BCA ;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ;

- Thông tư số 61/2014/TT-BCA.

Năm 2019

5

Liên thông thủ tục: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Sở Tư pháp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Năm 2019

6

Liên thông thủ tục: cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với một số trường hợp đặc biệt - cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

 

7

Liên thông thủ tục: cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Sở Y tế

Sở Tư pháp

 

Năm 2019

8

Liên thông thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề dược - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2135/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2135/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2019
Ngày hiệu lực 18/05/2019
Ngày công báo 15/07/2019
Số công báo Từ số 46 đến số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2135/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2135/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện liên thông Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2135/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện liên thông Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2135/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành 18/05/2019
Ngày hiệu lực 18/05/2019
Ngày công báo 15/07/2019
Số công báo Từ số 46 đến số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 2135/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện liên thông Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2135/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện liên thông Hồ Chí Minh

 • 18/05/2019

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/07/2019

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/05/2019

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực