Quyết định 214/2005/QĐ-UB

Quyết định 214/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 156/2004/QĐ-UB bổ sung quy định kèm theo Quyết định 158/2002/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 214/2005/QĐ-UB bổ sung QĐ 156/2004/QĐ-UB sửa đổi 158/2002/QĐ-UB chuyển đổi nhượng cho thuê thừa kế thế chấp góp vốn quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 117/2009/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 214/2005/QĐ-UB bổ sung QĐ 156/2004/QĐ-UB sửa đổi 158/2002/QĐ-UB chuyển đổi nhượng cho thuê thừa kế thế chấp góp vốn quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 214/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/2004/QĐ-UB NGÀY 15/10/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 158/2002/QĐ-UB NGÀY 25/11/2002 VỀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ, THẾ CHẤP (HOẶC BẢO LÃNH), GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 1995;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Pháp Lệnh Thủ đô năm 2000 và Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số: 4129/TTr-TNMT&NĐ-CS ngày 09 tháng 11 năm 2005 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2409/STP-VPPQ ngày 6 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 1a vào Quyết định số 156/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 quy định thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quyết định số 156/2004/QĐ-UB) như sau:

Điều 1a. Bổ sung Khoản 3a và Điều 5 Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

3a. Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nhưng đã mua, nhận chuyển nhượng nhà đất của người đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở) được làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định ban hành tại Quyết định số 156/2004/QĐ-UB nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Điều kiện đối với người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội:

- Có việc làm ổn định tại Hà Nội theo Quyết định điều động hoặc tuyển dụng, hợp đồng lao động; được tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng lao động xác nhận, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở).

- Không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của Bản án hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

b) Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi làm thủ tục hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, ngoài việc phải thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục được quy định tại Quyết định số 156/2004/QĐ-UB phải bổ sung thêm:

- Giấy xác nhận của tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng lao động về việc người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hiện đang công tác hoặc lao động, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở), kèm theo bản sao Sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản sao Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (còn thời hạn) hoặc Giấy xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú về việc không thuộc diện cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của Bản án hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và xã hội, Tư pháp: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội (đơn vị thu Bảo hiểm xã hội của người lao động); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Công an phường, xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN và MT, XD, TC,
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố,
- Chủ tịch UBND thành phố, (để báo cáo);
- Các PCT UBND thành phố,
- Như Điều 2;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội,
- Văn phòng HĐND Thành phố,
- Các Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị, Đài PT và TH Hà Nội;
- Các PVP, Tổ chuyên viên;
- Lưu Nth, Nn, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu214/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2005
Ngày hiệu lực09/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 214/2005/QĐ-UB bổ sung QĐ 156/2004/QĐ-UB sửa đổi 158/2002/QĐ-UB chuyển đổi nhượng cho thuê thừa kế thế chấp góp vốn quyền sử dụng đất


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 214/2005/QĐ-UB bổ sung QĐ 156/2004/QĐ-UB sửa đổi 158/2002/QĐ-UB chuyển đổi nhượng cho thuê thừa kế thế chấp góp vốn quyền sử dụng đất
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu214/2005/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýLê Quý Đôn
     Ngày ban hành09/12/2005
     Ngày hiệu lực09/12/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2010
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 214/2005/QĐ-UB bổ sung QĐ 156/2004/QĐ-UB sửa đổi 158/2002/QĐ-UB chuyển đổi nhượng cho thuê thừa kế thế chấp góp vốn quyền sử dụng đất

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 214/2005/QĐ-UB bổ sung QĐ 156/2004/QĐ-UB sửa đổi 158/2002/QĐ-UB chuyển đổi nhượng cho thuê thừa kế thế chấp góp vốn quyền sử dụng đất