Quyết định 214/QĐ-HQTH

Quyết định 214/QĐ-HQTH năm 2017 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 214/QĐ-HQTH 2017 Chính sách mục tiêu chất lượng hải quan Thanh Hóa 2017 2018


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/QĐ-HQTH

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2017-2018

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Tổng cục Hải quan và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2048/QĐ- TCHQ ngày 17/6/2013 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Bộ khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ban hành kèm theo Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2017-2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2017-2018 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thi hành);
- TCHQ (Văn phòng)-“để thay b/c”;
- Website Cục HQTH .
- Lưu: VT, VP-BPTH (05b)

CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Khánh

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2017-2018

I. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh.

2. Thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống buôn bán vận chuyn các chất ma túy qua biên giới.

3. Không ngừng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ cần thiết nhằm thực hiện tt công việc được giao.

II. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa, công khai hóa các quy định và quy trình thủ tục hải quan; Vận hành khai thác hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS và hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

2. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu, chi ngân sách được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao; Hoàn thành 100% kế hoạch công tác hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

3. Thi đua: Phấn đấu 95% trở lên cán bộ, công chức, người lao động dạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% cán bộ, công chức, người lao động dạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ Sở; không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật phải xử lý./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/QĐ-HQTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu214/QĐ-HQTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/QĐ-HQTH

Lược đồ Quyết định 214/QĐ-HQTH 2017 Chính sách mục tiêu chất lượng hải quan Thanh Hóa 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 214/QĐ-HQTH 2017 Chính sách mục tiêu chất lượng hải quan Thanh Hóa 2017 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu214/QĐ-HQTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýVũ Văn Khánh
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 214/QĐ-HQTH 2017 Chính sách mục tiêu chất lượng hải quan Thanh Hóa 2017 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 214/QĐ-HQTH 2017 Chính sách mục tiêu chất lượng hải quan Thanh Hóa 2017 2018

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực