Quyết định 2140/QĐ-UBND

Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Điều 5 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2140/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Điều 5 21/2014/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2140/QĐ-UBND

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỦY BỎ ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2014/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ngày 04 tháng 12 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Thực hiện kết luận số 22/KL-TTr ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 872/GDĐT-TC ngày 31 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; giữ nguyên các nội dung khác tại Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
-
Cơ quan ĐD Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tp;
-
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng NCTH, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) H. 60

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2140/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2015
Ngày hiệu lực08/05/2015
Ngày công báo01/06/2015
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2140/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2140/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Điều 5 21/2014/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2140/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Điều 5 21/2014/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2140/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýHứa Ngọc Thuận
      Ngày ban hành08/05/2015
      Ngày hiệu lực08/05/2015
      Ngày công báo01/06/2015
      Số công báoSố 31
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2140/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Điều 5 21/2014/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2140/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Điều 5 21/2014/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Hồ Chí Minh

          • 08/05/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/06/2015

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/05/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực