Quyết định 2141/QĐ-UBND

Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2141/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch giảm nghèo cho người có công với cách mạng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2141/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO CHO HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số: 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị quyết số: 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc Hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Văn bản số: 2876/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số: 1631/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số: 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 675/TTr-VPĐP ngày 22/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO CHO HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2141/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc người có công với cách mạng nhằm tri ân với những cá nhân và gia đình có nhiều cống hiến, đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

- Huy động, tập trung các nguồn lực thực hiện trợ giúp các hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây được gọi là hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công) thoát nghèo bền vững; có khả năng phát triển kinh tế, tạo thu nhập cải thiện đời sống có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại cộng đồng nơi cư trú.

- Làm chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm giảm nghèo của hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công cùng với sự trợ giúp của nhà nước, cộng đồng xã hội tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy, chính quyền các cấp và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế. Xác định mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm chú trọng giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công thuộc diện hộ nghèo.

- Trên cơ sở thực trạng và nguyên nhân nghèo của hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể các cấp theo sự phân công tập trung triển khai các giải pháp thiết thực, những việc làm cụ thể giúp đỡ về kỹ năng, kiến thức, cách làm, động viên tinh thần... để khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công tự tin, vững vàng vươn lên thoát nghèo bền vững, không có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

- Huy động, lồng ghép và sử dụng triệt để các nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Hộ có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số: 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số: 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số: 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm theo Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

III. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Thực trạng

Theo kết quả rà soát và báo cáo của các huyện, thành phố tại thời điểm tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 329 hộ người có công thuộc diện nghèo, trong đó có 310 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 19 hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cụ thể theo 12 diện đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với mạng.

STT

Nội dung

Số hộ (hộ)

1

Hộ nghèo thuộc đối tượng người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

0

2

Hộ nghèo thuộc đối tượng người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến tháng 8/1945

0

3

Hộ nghèo thuộc đối tượng thân nhân liệt sỹ

49

4

Hộ nghèo thuộc đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

0

5

Hộ nghèo thuộc đối tượng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

0

6

Hộ nghèo thuộc đối tượng anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

0

7

Hộ nghèo thuộc đối tượng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

21

8

Hộ nghèo thuộc đối tượng bệnh binh

12

9

Hộ nghèo thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

52

10

Hộ nghèo thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

01

11

Hộ nghèo thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

192

12

Hộ nghèo thuộc đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng

02

 

Tổng cộng

329

Mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

STT

Chỉ số thiếu hụt

Số hộ (hộ)

1

Tiếp cận các dịch vụ y tế

10

2

Trình độ giáo dục của người lớn

08

3

Tình trạng đi học của trẻ em

01

4

Chất lượng nhà ở

66

5

Diện tích nhà ở

48

6

Nguồn nước sinh hoạt

38

7

Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh

104

8

Sử dụng dịch vụ viễn thông

14

9

Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

43

2. Nguyên nhân dẫn đến nghèo

- Nguyên nhân khách quan: Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo còn dàn trải, chưa có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi rét đậm, rét hại, lũ ống, lũ quét, dịch bệnh... làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thu nhập của người dân; địa hình đồi núi chia cắt thiếu đất và phương tiện sản xuất; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ít và nhỏ lẻ chưa thu hút được nhiều lao động địa phương vào làm việc để chuyển dịch cơ cấu lao động.

- Nguyên nhân chủ quan: Các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công chủ yếu là người cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động hoặc có khả năng lao động nhưng năng suất hiệu quả không cao, thiếu lao động sản xuất; một số ít hộ con cháu chưa có việc làm ổn định để tăng nguồn thu nhập hoặc có thành viên trong gia đình mắc tệ nạn xã hội, lười lao động dẫn đến đói nghèo. Cụ thể như sau:

+ Do thiếu đất sản xuất chiếm 7,93%;

+ Do có người ốm đau mắc bệnh dài ngày chiếm 19,17%;

+ Do thiếu lao động chiếm 29,09%;

+ Do không có việc làm chiếm 8,93%;

+ Do không biết làm ăn chiếm 11,24%;

+ Do đông người ăn theo chiếm 8,26%;

+ Do các nguyên nhân khác (chỉ có người già, trẻ em, khuyết tật...) chiếm 15,37%.

IV. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công thuộc diện hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại cộng đồng nơi cư trú; hạn chế các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công rơi xuống ngưỡng nghèo và phát sinh nghèo.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho 329 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

- Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công:

+ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công tiếp cận với các dịch vụ y tế;

+ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có người từ 15 đến dưới 30 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở và có trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường.

+ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công đảm bảo chất lượng nhà ở theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và đảm bảo về diện tích nhà ở;

+ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

+ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh;

+ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công sử dụng dịch vụ viễn thông và có thiết bị tiếp cận thông tin.

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập

- Đối với nhóm hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thiếu phương tiện sản xuất, thiếu việc làm, không biết cách làm ăn: Tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hồ sơ vay vốn tín dụng ưu đãi theo nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc thông qua hình thức tín chấp các tổ chức đoàn thể; hướng dẫn kiểm tra mục đích sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Ưu tiên hỗ trợ nhóm đối tượng này tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; tham gia đào tạo nghề, giáo dục định hướng, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và đi làm việc tại các công ty trong nước thông qua hình thức tư vấn hỗ trợ trực tiếp để có thu nhập cải thiện đời sống giảm nghèo bền vững; đồng thời hướng dẫn cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng gia đình văn hóa.

- Đối với nhóm hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có người ốm đau mắc bệnh dài ngày, có người già cả, có người khuyết tật (nhóm đối tượng bảo trợ xã hội): Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội (trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện…) và vận động cộng đồng dân cư hỗ trợ giúp đỡ về vật chất, tinh thần để đảm bảo mức sống tối thiểu so với người dân nơi cư trú.

- Đối với nhóm hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thiếu lao động, có đông người ăn theo: Chính quyền và các hội đoàn thể cấp huyện, xã; cán bộ đảng viên, người có uy tín trong thôn, bản, tổ phố cùng với gia đình dòng tộc hỗ trợ giúp đỡ tham gia lao động sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận đỡ đầu những hộ nghèo trong nhóm để cùng trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn vươn lên trong cuộc sống.

- Đối với nhóm hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có người mắc tệ nạn xã hội và các nguyên nhân khác: Chính quyền và các hội đoàn thể cấp huyện, xã; các cán bộ đảng viên; người có uy tín trong thôn, bản, tổ phố cùng với gia đình dòng tộc tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ làm thay đổi hành vi, nhận thức đúng đắn về bản thân để cùng gia đình lao động sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng thôn, bản văn hóa.

2. Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

- Hỗ trợ về giáo dục: Tuyên truyền vận động, có cơ chế khuyến khích hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có thành viên trong độ tuổi từ 15 đến dưới 30 tuổi tích cực đến trường học tập để tốt nghiệp trung học cơ sở; trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu 08 hộ có người từ 15 đến dưới 30 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở; 01 hộ có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

- Hỗ trợ về y tế: Thăm nắm 10 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ y tế để động viên hỗ trợ kịp thời trong việc ốm đau nặng đến mức phải nằm viện nhưng không có điều kiện đi khám, chữa bệnh; đồng thời cơ quan y tế các cấp quan tâm hỗ trợ để các hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế.

- Hỗ trợ về nhà ở: Ngoài các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 02) và Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ về nhà ở cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hoặc từ Quỹ “Vì người nghèo” ưu tiên trước hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu 66 hộ đảm bảo chất lượng về nhà ở, 48 hộ đảm bảo diện tích về nhà ở.

- Hỗ trợ về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường: Huy động tối đa nội lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh cấp nước sinh hoạt (đào giếng, khoan giếng, mắc đường ống nước sinh hoạt…) và xây dựng các nhà vệ sinh (hố xí/nhà tiêu) dựa vào nhu cầu của hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng và quản lý; đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn, góp phần để 38 hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 104 hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu.

- Hỗ trợ tiếp cận thông tin: Thực hiện tốt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công theo quy định của nhà nước; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ truy cập Internet, truyền hình cáp, hệ thống phát thanh, truyền hình trong đó ưu tiên vùng khó khăn để tạo điều kiện tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân trong đó có hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu 14 hộ sử dụng dịch vụ viễn thông, 43 hộ có tài sản tiếp cận thông tin.

3. Thực hiện các chính sách hiện hành đối với hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công

- Chăm lo đời sống vật chất cho gia đình người có công với cách mạng

+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng, bảo đảm toàn bộ người có công trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách đúng quy định pháp luật.

+ Huy động các nguồn lực chăm lo đời sống người có công và gia đình của họ, chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương bệnh binh nặng, tạo điều kiện cho người có công có việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, ổn định đời sống; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình người có công thuộc hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

- Kết hợp việc bố trí cân đối ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng

+ Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Hằng năm, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách các cấp (từ cấp huyện đến cấp cơ sở ), kết hợp với huy động các nguồn lực khác thực hiện công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công (bao gồm cả các trường hợp phát sinh ngoài danh sách được phê duyệt).

- Công tác đền ơn đáp nghĩa

+ Huy động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách người có công, trong đó có các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

+ Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ; kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” của các cấp (cấp tỉnh, huyện, xã).

3. Từ ngân sách địa phương các cấp (ngân sách tỉnh; huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn).

4. Huy động các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức; các Sở, Ban, Ngành được giao đỡ đầu, các địa phương kết nghĩa và các nguồn lực huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác.

5. Sự tham gia từ vốn góp, ngày công lao động, vật tư... của người dân, của cộng đồng.

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 14- CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Quyết định số: 1631/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số: 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với các hoạt động cụ thể, thiết thực, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. Gắn kết quả thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với trách nhiệm của người người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền các cấp.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng từ đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức va nhân dân; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương động viên kịp thời những gương điển hình hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thoát nghèo và kết quả giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân tại cộng đồng cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có côn g để kịp thời phổ biến nhân rộng.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đầu tư, các Chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo trong đó ưu tiên đối tượng thực hiện là các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công để từng bước giúp họ có nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

5. Tích cực xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công vươn lên thoát nghèo. Phân công các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ từng địa bàn và từng hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công theo nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch, gắn kết quả thực hiện với nhiệm vụ phân công.

6. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện, gắn với sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Chỉ đạo công tác chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho đối tượng người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, trong đó ưu tiên đối với hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

- Phối hợp với ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ (06 tháng, 01 năm) và đột xuất.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng khả năng tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

3. Sở Y tế

Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo; chính sách hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh; đảm bảo người nghèo, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, tăng mức độ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi về giáo dục đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; có cơ chế khuyến khích động viên hỗ trợ người nghèo trong độ tuổi từ 15 đến dưới 30 tuổi tích cực đến trường học tập để tốt nghiệp Trung học cơ sở; trẻ em trong độ tuổi đi học thuộc hộ nghèo đến trường, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số: 33/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên trước đối với những hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo chất lượng nhà ở và diện tích nhà ở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền và giảm nghèo về thông tin; đảm bảo cơ sở vật chất về phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông để người nghèo có điều kiện tiếp cận thông tin; hỗ trợ phương tiện tài sản tiếp cận thông tin để hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông và có tài sản tiếp cận thông tin, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch.

7. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì, chỉ đạo thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng chính sách xã hội, trong đó ưu tiên hỗ trợ nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công được tiếp cận đầy đủ, kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, học nghề, tạo việc làm..., góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo Kế hoạch đã đề ra.

8. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh

- Tham gia triển khai các nội dung của Kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của từng Sở, Ban, Ngành quản lý.

- Tích cực huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân hoặc nhận đỡ đầu để giúp đỡ các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trong lao động sản xuất, cải thiện nhà ở, cải thiện điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và chăm sóc, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không còn sức lao động, đông người ăn theo.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn

- Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phát động, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, lồng ghép các hoạt động của đơn vị với các nội dung của Kế hoạch, đồng thời tăng cường các biện pháp vận động xây dựng và phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn…, trong đó ưu tiên cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

10. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh

Thường xuyên tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kế hoạch thực hiện giảm hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng” và ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp.

Tuyên truyền các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh; nêu gương các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công phát huy truyền thống tốt đẹp nỗ lực vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi thoát nghèo bền vững; phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến Kế hoạch giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công đã xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối, ưu tiến bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố tham mưu các giải pháp cụ thể triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch theo từng nhóm đối tượng và các chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; chịu trách nhiệm về kết quả triển khai từng nội dung liên quan đến lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm chú trọng đến nhóm hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thiếu lao động, đông người ăn theo, khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là các chỉ số có số hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản còn ở mức cao để thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch.

- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; coi nhiệm vụ hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thoát nghèo là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Huy động, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo thu hút người nghèo tham gia, tạo việc làm công thông qua các công trình hạ tầng quy mô nhỏ… để hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo người có công trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên là đối tượng thuộc chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn từng xã, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật đầy đủ dữ liệu thông tin về hộ nghèo vào phần mềm quản lý, đảm bảo vận hành, khai thác, sử dụng có hiệu quả.

- Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung kết quả toàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Trên cơ sở thực trạng hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công của địa phương, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên thăm nắm có phương án giúp đỡ cụ thể thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người có công thuộc diện hộ nghèo.

- Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thoát nghèo về Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo cấp tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2141/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2141/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(05/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2141/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2141/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch giảm nghèo cho người có công với cách mạng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2141/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch giảm nghèo cho người có công với cách mạng Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2141/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (05/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2141/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch giảm nghèo cho người có công với cách mạng Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2141/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch giảm nghèo cho người có công với cách mạng Bắc Kạn

         • 01/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực