Quyết định 2142/QĐ-UBND

Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2018 danh mục thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2142/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊN CUNG CẤP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 NĂM 2018 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1260/TTr-STTTT ngày 26 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, gồm: 270 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: rà soát, cung cấp và công bố đầy đủ quy trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng dịch vụ công của tỉnh (http://motcua.bentre.gov.vn) theo danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường xuyên có hướng dẫn, định hướng cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi, quảng bá về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao nhận thức và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP.KGVX;
- Phòng KGVX, TH, KSTTHC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT (Ty).

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊN CUNG CẤP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 NĂM 2018 VÀ 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số: 2142/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

A

Cấp tỉnh (270 th tục)

I

Công an

1

Trình báo mất hộ chiếu

2

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

II

Ngoại giao

1

Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

2

Xin phép tiếp khách nước ngoài

3

Đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

III

Tư pháp

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

3

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

4

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

5

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

6

Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

7

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

9

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

10

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

11

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

12

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

13

Cấp lại thẻ công chứng viên

14

Thành lập văn phòng công chứng

15

Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

16

Chấm dứt hoạt động văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

17

Hợp nhất văn phòng công chứng

18

Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng hợp nhất

19

Sáp nhập văn phòng công chứng

20

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng nhận sáp nhập

21

Chuyển nhượng văn phòng công chứng

22

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng được chuyển nhượng

23

Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

24

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

25

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

26

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

27

Thay thế trợ giúp viên, luật sư tham gia tố tụng

28

Cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

29

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

30

Nhập quốc tịch Việt Nam

31

Trở lại quốc tịch Việt Nam

32

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

33

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

34

Công nhận báo cáo viên pháp luật

35

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức chính trị-xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

IV

Ni v

1

Thành lập hội

2

Phê duyệt điều lệ hội

3

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

4

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

5

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

6

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

7

Đi tên quỹ

8

Tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

Tặng cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10

Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

12

Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

13

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

V

Tài chính

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

VI

Công thương

1

Thông báo thực hiện khuyến mại

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

3

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

6

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

8

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

10

Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

11

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

12

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

13

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

14

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

15

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

16

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương

17

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

18

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

19

Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

20

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

21

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

22

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

23

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

24

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

VII

Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công

2

Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công

3

Cấp giấy giới thiệu thân nhân của liệt sĩ thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ

4

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

5

Đề nghị trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

6

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

7

Xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

8

Xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

9

Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

10

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

11

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

12

Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động

13

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

14

Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

15

Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tổ chức, cá nhân

16

Thành lập cơ sở cai nghiện ma túy

17

Giải thể cơ sở cai nghiện ma túy

18

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

19

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

20

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

21

Đăng ký hợp đồng cá nhân

22

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

23

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo hiểm xã hội

24

Xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễn giảm học phí

25

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

VIII

Giáo dục và Đào tạo

1

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

2

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

3

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

4

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

IX

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Nhóm thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

3

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

X

Y tế

1

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

2

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

3

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

4

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

5

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

6

Đề nghị công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

7

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

8

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

9

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

10

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

11

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

12

Xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

13

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

XI

Khoa học và Công nghệ

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

8

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

11

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tượng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức cá nhân

12

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

13

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

14

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

15

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở

16

Cấp lại giấy phép thiết bị X - quang sử dụng trong y tế

17

Khai báo thiết bị X - quang chuẩn đoán trong y tế

18

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

19

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

20

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

21

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

22

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế)

23

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

24

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

25

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

26

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

27

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

28

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

30

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

31

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

32

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

33

Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

34

Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

35

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

36

Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

37

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

38

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

39

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

40

Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

XII

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

2

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

3

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

4

Cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, lãnh tụ

5

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

6

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức địa phương

7

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

8

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

9

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

11

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

13

Cấp giấy phép Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

14

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

15

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

16

Gia hạn giấy phép thành lập của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

17

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tạo tác phẩm mỹ thuật

18

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

19

Cấp giấy phép đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

21

Cấp giấy phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

22

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

23

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

25

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

26

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

27

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

28

Xác nhập doanh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

29

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

30

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

31

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

32

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

33

Công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

34

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

35

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

36

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

37

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

38

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

39

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

40

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

41

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

42

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

43

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

44

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

45

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

46

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

47

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

48

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

49

Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

50

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

51

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức thuộc địa phương

52

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 01 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

XIII

Tài Nguyên và Môi trường

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

3

Cung cấp dữ liệu đất đai

XIV

Kế hoạch và Đầu tư

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

4

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

5

Thông báo mẫu dấu

6

Đăng ký tạm ngừng hoạt động

7

Đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn

8

Đăng ký chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

9

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

10

Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp

11

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

12

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

XV

Giao thông vận tải

1

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

2

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

3

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

4

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

XVI

Xây dựng

1

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

XVI

Thông tin và Truyền thông

1

Cấp giấy phép bưu chính

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

7

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

8

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

9

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

11

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

12

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

13

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

14

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

15

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

16

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

17

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

18

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

19

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

20

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin

21

Cho phép họp báo (trong nước)

22

Cho phép họp báo (nước ngoài)

23

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

24

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

25

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

26

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

27

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

28

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

29

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

30

Cấp giấy phép hoạt động in

31

Cấp lại giấy phép hoạt động in

32

Đăng ký hoạt động cơ sở in

33

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

34

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

35

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

B

Cấp huyện (36 thủ tục)

I

Tư pháp

1

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

3

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

4

Cấp bản sao chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

5

Cấp bản sao từ bản gốc

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

7

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

9

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

10

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

II

Nội vụ

1

Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

III

Công thương

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

6

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

IV

Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

3

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

4

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

5

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

V

Thông tin và Truyền thông

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

VI

Giáo dục và Đào tạo

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

2

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

4

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

5

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

6

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

VII

Kế hoạch và Đầu tư

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

4

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (tự nguyện)

5

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

C

Cấp xã (02 Thủ tục)

 

Lĩnh vực Tư pháp

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2142/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2142/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2142/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2142/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2142/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2142/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành08/10/2018
        Ngày hiệu lực08/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2142/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2142/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 Bến Tre

         • 08/10/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/10/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực