Quyết định 2142/QĐ-UBND

Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2142/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ QUẢN LÝ GIÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- L
ưu VT, KSTT.huongnt.KSTT

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ QUẢN LÝ GIÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

4

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

5

Quyết đnh thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

6

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

7

Quyết định điều chuyển tài sản công

8

Quyết định bán tài sản công

9

Quyết định thanh lý tài sản công

10

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

11

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

12

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

II

Lĩnh vực quản lý giá

1

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Quản lý công sản

1. Tên thủ tục hành chính: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Thứ tcông vic

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên x

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

2. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

3. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

4. Tên thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Thứ t công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày)

Trường hợp sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Trường hợp sử dụng tài sản khác không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

01

Bước 6

- Xin ý kiến HĐND

- Quyết định sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hp đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư không phù hp;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh

30

10

Bước 7

- Nhận ý kiến bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh;

- Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh và giao cho phòng chuyên môn

- UBND tỉnh;

- Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

01

Bước 8

- Quyết định sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hp đề nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư không phù hp;

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

- UBND tỉnh

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

07

01

Bước 9

- Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh và giao cho phòng chuyên môn

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đơn vị

- Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phn Một cửa

01

01

Bước 10

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý h

01

 

Bước 11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

58 ngày

30 ngày

5. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

6. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

23

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

30

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

60 ngày

7. Tên thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản công.

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

8. Tên thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

9. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản công.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

10. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản thẩm định, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

24

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt văn bản thẩm định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt văn bản thẩm định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

Chuyển kết quả thẩm định cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 7

Trả kết quả kết quả thẩm định cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 9

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 10

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13

Bước 11

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 12

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 13

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết đnh

UBND tỉnh

10

Bước 14

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 15

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 16

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

60 ngày

11. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày/ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản Báo cáo UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

23

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt văn bản Báo cáo UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt văn bản Báo cáo gửi UBND tỉnh để lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh gửi văn bản lấy ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh

UBND tỉnh

30

Bước 7

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) có đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

30

Bước 8

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết đnh.

UBND tỉnh

30

Bước 9

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 10

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 ngày

12. Tên thủ tục hành chính: Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

23

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày

II. Lĩnh vực quản lý giá

13. Tên thủ tục hành chính: Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá

Trường hợp không phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

01

Bước 3

- Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

09

- Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài thời gian thẩm định cho cơ quan trình phương án giá biết, tiếp tục thực hiện thẩm định

15

 

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt Tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng chuyên môn

05

01

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định

Lãnh đạo cơ quan

05

01

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt và ban hành quyết định

UBND tỉnh

10

10

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết TTHC của UBND tỉnh (quyết định hành chính) và giao cho phòng chuyên môn

Lãnh đạo cơ quan, Lãnh đạo phòng chuyên môn

01

01

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

1/2

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đơn vị

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày

25 ngày

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2142/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2142/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2142/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2142/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2142/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2142/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2142/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2142/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực