Quyết định 2143/QĐ-BGTVT

Quyết định 2143/QĐ-BGTVT năm 2017 sửa đổi khoản 1 Điều 6 quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 2143/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định 3689/QĐ-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2143/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 6 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BIỆT PHÁI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/BCSĐ ngày 26/6/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 3689/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, như sau:

1. Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và các quy định của pháp luật có liên quan đối với chức danh cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCC3 (Hiến).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2143/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2143/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2143/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2143/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định 3689/QĐ-BGTVT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2143/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định 3689/QĐ-BGTVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2143/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýTrương Quang Nghĩa
       Ngày ban hành24/07/2017
       Ngày hiệu lực24/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2143/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định 3689/QĐ-BGTVT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2143/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định 3689/QĐ-BGTVT

           • 24/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực