Quyết định 2147/QĐ-TTg

Quyết định 2147/QĐ-TTg năm 2009 điều chỉnh dự toán thu, chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2147/QĐ-TTg điều chỉnh dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2147/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2009 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân  nhân, công an nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hành chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán đã giao

Dự toán điều chỉnh tăng

Dự toán điều chỉnh giảm

Dự toán sau khi điều chỉnh

A

B

1

2

3

4

I

TỔNG SỐ THU

48.966.000

7.670.000

 

56.636.000

1

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

30.912.000

5.266.000

 

36.178.000

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

44.000

 

 

44.000

3

Thu bảo hiểm thất nghiệp

 

1.436.000

 

1.436.000

4

Thu bảo hiểm y tế

11.510.000

968.000

 

12.478.000

5

Tiền sinh lời hoạt động đầu tư

6.500.000

 

 

6.500.000

II

TỔNG SỐ CHI

42.760.555

1.329.220

1.507.000

42.582.775

1

Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc từ nguồn quỹ BHXH bảo đảm

26.634.000

1.158.000

 

27.792.000

2

Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện

9.942

7.635

 

17.577

3

Chi bảo hiểm y tế

14.653.000

 

1.507.000

13.146.000

4

Chi quản lý bộ máy

1.258.613

132.822

 

1.391.435

5

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

205.000

30.763

 

235.763

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng trong năm ngân sách 2009.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các Phó chủ nhiệm, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2147/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2147/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực16/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2147/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2147/QĐ-TTg điều chỉnh dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2147/QĐ-TTg điều chỉnh dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2147/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành16/12/2009
        Ngày hiệu lực16/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2147/QĐ-TTg điều chỉnh dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2147/QĐ-TTg điều chỉnh dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội Việt Nam

            • 16/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực