Quyết định 2148/QĐ-UBND

Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 2148/QĐ-UBND 2015 xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số: 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số: 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Công văn số: 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam bản 1.0;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 697/TTr-STTTT ngày 16 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2148/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở xác định các chức năng, thành phần, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại địa phương liên thông từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Là cơ sở để tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất, giúp tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước. Hướng tới chính quyền ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho công dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn phải tuân thủ theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0, định hướng lộ trình triển khai các ứng dụng CNTT trong thời gian tới với tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Bắc Kạn.

a) Là kiến trúc cơ sở để phát triển các thành tố của chính quyền điện tử các cấp:

- Phát triển các dịch vụ công: Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trên các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tiếp cận thông tin: Mở rộng kết nối, phương thức kết nối, tăng cường cung cấp thông tin, minh bạch thông tin trong hoạt động các cấp chính quyền, góp phần chống quan liêu, nhũng nhiễu, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời giúp cho các tổ chức, người dân tiếp cận thông tin hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Sự tương tác giữa Chính quyền và công chúng: Công việc xây dựng CQĐT giúp chính quyền quản lý hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường tốt cho người dân, tổ chức tiếp cận thông tin và phát huy quyền dân chủ.

- Hiệu quả, hiệu lực: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước và năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền tại địa phương, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

b) Là kiến trúc cơ bản để triển khai các dịch vụ trực tuyến của Chính quyền điện tử:

- Chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân trên môi trường mạng (G2C - Government - to - Citizen).

- Chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ cho doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, nhà sản xuất, … (G2B - Government - to - Business).

- Chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ cho cán bộ công chức (G2E - Government - to - Employee).

- Chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan giữa các cơ quan chính quyền với nhau từ tỉnh đến cơ sở. (G2G - Government - to - Government).

II. NỘI DUNG

1. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, phục vụ cho việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử

a) Lập nhiệm vụ khảo sát: Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn lập nhiệm vụ khảo sát chi tiết bao gồm: Mục đích khảo sát, phạm vi khảo sát, quy mô, khối lượng công tác khảo sát, tiêu chuẩn khảo sát, hình thức khảo sát (trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua hồ sơ, tài liệu…) tiến độ thực hiện.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

b) Xây dựng và trình phê duyệt đề cương Kiến trúc CQĐT: Lập đề cương Kiến trúc CQĐT trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/01/2016.

c) Lựa chọn đơn vị tư vấn: Trên cơ sở các nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt. Lựa chọn đơn vị tư vấn, xem xét năng lực tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử theo đúng quy định hiện hành và tiến hành thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng triển khai thực hiện.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tư vấn đủ năng lực.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/01/2016.

d) Thực hiện điều tra khảo sát: Trên cơ sở hợp đồng ký kết với đơn vị tư vấn và các nhiệm vụ điều tra, khảo sát đã được UBND tỉnh phê duyệt, sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra tiến độ, đôn đốc và thẩm tra độ chính xác, tin cậy của các số liệu, các báo cáo điều tra, khảo sát do đơn vị tư vấn thực hiện. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo kết quả điều tra khảo sát đúng tiến độ, chất lượng, số lượng theo hợp đồng đã ký kết.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Đơn vị tư vấn.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyên, thành phố.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 29/02/2016

2. Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử:

a) Xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn: Căn cứ vào các báo cáo kết quả khảo sát dựa theo đề cương hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, đồng thời phải xây dựng bản thuyết minh chi tiết về mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, kết quả cần đạt được của từng bộ phận, hạng mục cấu thành Kiến trúc chính quyền điện tử để thuyết trình, làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt, Kiến trúc CQĐT của tỉnh cần đảm bảo một số nguyên tắc sau:

- Phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 1.0 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng CNTT của quốc gia;

- Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn;

- Các ứng dụng CNTT cần được xây dựng hướng đến dùng chung Hệ thống thông tin, có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích hợp;

- Hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất quy trình nghiệp vụ;

- Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông chia sẻ ở mức cao nhất;

- Triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên triển khai trước các dịch vụ công có mức độ sử dụng cao;

- Không triển khai các nội dung trùng lặp với các Hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia (HTTT/CSDLQG), các hệ thống thông tin (HTTT) chuyên ngành mà cần kết nối, chia sẻ, sử dụng lại;

- Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các HTTT/CSDL trong và ngoài tỉnh và các cơ quan liên quan khác;

- Các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin được triển khai ở mọi thành phần trong Kiến trúc theo nhu cầu và lộ trình phù hợp;

- Xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để triển khai các thành phần Kiến trúc;

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng CNTT.

+ Đơn vị chủ trì: Đơn vị tư vấn.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2016.

b) Thành lập hội đồng thẩm định Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn:

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định bao gồm các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các chuyên gia về lĩnh vực quản lý nhà nước, các chuyên gia công nghệ thông tin.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2016.

c) Xin ý kiến của hội đồng thẩm định và Bộ Thông tin và Truyền thông:

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp các tài liệu có liên quan, cần thiết trong suốt quá trình xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, tham mưu UBND tỉnh họp hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến đánh giá tính hiệu quả, khả thi của Kiến trúc chính quyền điện tử. Sau đó gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đóng góp ý kiến. Sau khi có văn bản góp ý từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung còn chưa phù hợp.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn.

+ Đơn vị phối hợp: Hội đồng thẩm định, Cục Tin học hóa - Bộ TT và TT.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2016.

3. Phê duyệt Đề án Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn:

Căn cứ Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn đã được xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, ý kiến của hội đồng thẩm định và văn bản góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định  ban hành Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn.

+ Đơn vị chủ trì: Đơn vị tư vấn.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Dự toán kinh phí thực hiện là 598 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan chủ trì xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn có nhiệm vụ: Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của tỉnh; thực hiện công tác truyền thông, đào tạo, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai; thẩm định, cho ý kiến về sự phù hợp, tuân thủ Kiến trúc CPĐT của tỉnh đối với các hệ thống thông tin, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án CNTT của tỉnh.

2. Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách nhà nước để thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch và thực hiện các chế độ tài chính theo quy định.

3. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của ngành, địa phương mình nhằm đảm bảo chất lượng và tính khả thi của Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2148/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2148/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực25/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2148/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2148/QĐ-UBND 2015 xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2148/QĐ-UBND 2015 xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2148/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐỗ Thị Minh Hoa
        Ngày ban hành25/12/2015
        Ngày hiệu lực25/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2148/QĐ-UBND 2015 xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2148/QĐ-UBND 2015 xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử Bắc Kạn

            • 25/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực