Quyết định 2148/QĐ-UBND

Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2148/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/QĐ-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1935/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3; Qua email
- Cục kiểm soát TTHC-VPCP; Qua email
- Bộ Lao động - TBXH; Qua email
- CT, các PCT. UBND tỉnh; Qua email
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Qua email
- Sở, Ban, ngành tỉnh; Qua email
- Website tỉnh; Qua email
- UBND các huyện, TX, thành phố; Qua email
- Lưu: VT, KSTT(2b).

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Quyết định của Bộ, ngành

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

 

1

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

20 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: 97 - Trần Quang Diệu - P. Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2148/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2148/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2018
Ngày hiệu lực05/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2148/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2148/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2148/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2148/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành05/09/2018
        Ngày hiệu lực05/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2148/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2148/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động An Giang

            • 05/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực