Quyết định 215/2007/QĐ-UBND

Quyết định 215/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 215/2007/QĐ-UBND thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 215 /2007 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TÌNH

1. Mục tiêu

- Khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Định hướng cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị trên cơ sở các văn bản Quy phạm pháp luật về thi hành luật phòng, chống tham nhũng;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Trên cơ sở Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của từng địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

B- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

1. Trên cơ sở những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống tham nhũng Thanh tra tỉnh chủ trì soạn thảo Đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của tỉnh và quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; chủ trì, phối hợp với cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ban hành, thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động phối hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và với các cơ quan liên quan; ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

II. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh nghiệp; hệ thống hoá những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện; các cơ quan, đơn vị không được tuỳ tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải xác định kế hoạch cụ thể và trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nhà, đất; xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng ngân hàng; xuất nhập khẩu; quản lý tài chính; xuất nhập cảnh; quản lý hộ khẩu; thuế; hải quan; bảo hiểm. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện.

III. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh, Báo Bắc Kạn, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Các sở,ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

IV. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng

1. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng.

Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương phải quy định cụ thể thời gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

V. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh tập trung kiện toàn về tổ chức, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực cho việc thành lập bộ phận chuyên trách chống tham nhũng tại hai cơ quan này theo hướng dẫn của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh cùng các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, tập trung thanh tra 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

1. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng

a) Các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đang đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác.

b) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, SởTài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập một số đoàn liên ngành trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, Tố cáo ở địa phương có nhiều đơn thư vượt cấp, đơn khiếu nại quyết định giải quyết cuối cùng, các vụ việc khiếu nại phức tạp; kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

a) Thanh tra tỉnh

- Xây dựng trình UBND tỉnh kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 2007, tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Đặc biệt tập trung thanh tra các công trình dự án dư luận bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực, các doanh nghiệp lớn thuộc các ngành xây dựng, nông nghiệp, thuỷ lợi nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các së, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.

b) Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Tài chính tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: quản lý nhà, đất; cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan; đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kế hoạch phải cụ thể về thời hạn và phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc. Định kỳ ba tháng, 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo kết quả tình hình thực hiện phòng, chống tham nhũng về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình này trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện chương trình này ./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu215/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2007
Ngày hiệu lực12/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 215/2007/QĐ-UBND thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 215/2007/QĐ-UBND thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu215/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành02/02/2007
        Ngày hiệu lực12/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 215/2007/QĐ-UBND thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 215/2007/QĐ-UBND thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng Bắc Kạn

           • 02/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực