Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định 215/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 215/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư s 67/2014/QH ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu cư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 91/SKHĐT-XTĐT ngày 08/01/2019 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- TTTU và UBND tỉnh;
- Trung tâm XTĐT Miền Trung;
- Các tổ chức, Hội doanh nghiệp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Các phòng chuyên môn VP.UBND tỉnh
- Lưu VT, HB, HN, Tle.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Ban hành kèm Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu:

1. Quan điểm:

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển tại 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: thành phố Nha Trang, vnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong một cách đồng bộ, hiệu quả theo Nghị quyết của Tỉnh ủy tại số 08-NQ/TU, 09-NQ/TU và 10- NQ/TU đã ban hành ngày 11/7/2016;

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược, các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài đ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành, dự án có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có tính lan tỏa lớn để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, đối tác liên quan khác.

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư. Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, tập trung tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa. Từng bước nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư tỉnh Khánh Hòa so với các tỉnh trong khu vực.

- Khuyến khích huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

2. Định hướng xúc tiến đầu tư:

- Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu vốn đầu tư phát triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội của giai đoạn này là rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh rất hạn chế. Do đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực sự khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Khuyến khích tham gia hoặc phối hợp tổ chức các chương trình đối ngoại, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành trung ương tổ chức nhằm kết hợp với hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Khuyến khích liên kết, hợp tác với các địa phương, các tổ chức trong nước và nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, trao đi công nghệ, đào tạo nhân lực.

- Tập trung hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ... và một số nước trong khu vực EU, ASEAN, các nước có quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa, kêu gọi các Công ty đa quốc gia có tiềm lực, kinh nghiệm nhằm tạo sức lan tỏa, khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác rộng lớn.

- Tập trung ưu tiên xúc tiến các lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao, các ngành nghề về công nghệ thông tin, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, kỹ thuật chính xác, công nghiệp sạch, năng lượng, vật liệu mới nhằm đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường XTĐT “tại chỗ”, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả (đặc biệt đối với các dự án gắn với giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng...).

- Tăng cường công tác thông tin - truyền thông đến với các đối tác, các nhà đầu tư, các cơ quan ngoại giao, thông tấn, báo chí trong và ngoài nước về hình ảnh miền đất, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

- Hoạt động Xúc tiến đầu tư phải gắn kết với các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, các hoạt động giao lưu văn hóa sự kiện lớn trong năm.

- Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: rà soát cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hp với điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và địa phương.

3. Mc tiêu:

- Năm 2019, Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2019, Festival Biển 2019 sẽ tổ chức tại Nha Trang. Đây là sự kiện điểm nhấn, quan trọng cho hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch và thương mại của tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh sẽ phi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương và các cơ quan tổ chức ngoại giao, đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam để lồng ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư vào chương trình tổng thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng KKT, KCN, CCN; thu hút các dự án thứ cấp vào các ngành, lĩnh vực như: sản xuất thiết bị năng lượng, thiết bị điện, điện tử, thiết bị linh kiện hàng hải, thiết bị gia dụng, chế biến nông lâm thủy sản; cảng bin, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ đóng tàu; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch ưu tiên ứng dng công nghệ cao... nhằm đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, bền vững cho ra sản phẩm chất lượng, năng suất cao, cạnh tranh với các khu vực lân cận.

- Ngoài ra, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong và ngoài nước phát triển dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao đng cho Nhà đầu tư.

II. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019:

1. Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư:

- Liên kết chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin tình hình kinh tế thế gii, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán,... của các quốc gia, vùng lãnh th đtổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi thăm và làm việc, ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

- Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh quan hệ của tỉnh với các nước, tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, mô hình và kinh nghiệm phát triển của các địa phương trong và ngoài nước; nghiên cứu pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế.

- Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các bộ, ngành trung ương tổ chức.

2. Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Thực hiện thống kê số liệu thu hút đầu tư, số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh để làm cơ sở quản lý và định hướng công tác xúc tiến đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đối ngoại, quy hoạch ngành... trên trang thông tin điện tử bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Nhật, Nga, Hàn...).

- Thường xuyên cập nhật thông tin của tỉnh trên trang điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương,... phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư:

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và xây dựng profile chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư.

4. Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

Thường xuyên đổi mới tài liệu xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng phát triển, các ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh một cách hiệu quả như:

- Brochure giới thiệu tổng quan về tỉnh Khánh Hòa, định hướng thu hút đầu tư.

- Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020.

- Clip video giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh (3 vùng trọng điểm của tỉnh).

- Power point giới thiệu về Khánh Hòa phục vụ cho các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, Tọa đàm kinh tế Quốc tế...

5. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư:

- Lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư vào Chương trình Năm du lịch Quốc gia 2019, Festival Biển 2019 tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa.

- Thực hiện chiến dịch Email-marketing sau các hội nghị xúc tiến đầu tư, gửi thư cảm ơn, trả lời các thắc mắc, ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

- Lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa; các buổi tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, cũng như thông qua các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài.

- Thông qua các tổ chức, hiệp hội đầu tư, thương mại, du lịch nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, Công ty tư vấn, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cung cấp thông tin, hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa.

6. Hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư:

- Tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành tổ chức.

- Học tập kinh nghiệm địa phương có chỉ số PCI cao nhằm tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

7. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp mà tỉnh Khánh Hòa đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các địa phương và phía đối tác Nhật Bản.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác khi có yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và tiến hành đầu tư tại tỉnh.

- Tiếp nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết các đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kỹ năng quản trị và môi trường đầu tư, tập quán của một số nước trọng điểm đến các doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ít nhất 02 lần/năm nhằm giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

- Vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công trực tuyến của tỉnh đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

8. Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư:

- Phi hp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại các nước để tổ chức các hoạt động XTĐT ở trong nước và nước ngoài.

- Tập trung vào các thị trường truyền thống, các Công ty, Tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Đài Loan và các quốc gia trong khối ASEAN... đang có xu hướng chuyn dịch đầu tư từ Trung Quốc sang trong bối cảnh chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc gia tăng.

- Tăng cường kết nối, hợp tác với các Hội, Hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam nhằm thông tin về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư nước ngoài, mời gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực trọng điểm.

- Hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, CCN trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào KCN, CCN.

III. Giải pháp thực hiện:

1. SKế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, BQL KKT Vân Phong và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình (những quan tâm, mong muốn...) của các nhà đầu tư Nhật Bản sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại Nha Trang, Khánh Hòa - Nhật Bản vào tháng 9/2018 tại Osaka, Nhật Bản nhằm thu hút nguồn vn FDI trực tiếp từ Nhật Bản vào Khánh Hòa qua các dự án đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành rà soát cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và địa phương; hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư.

- Thường xuyên đổi mới tài liệu, ấn phẩm, video clip phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư và biên dịch thành nhiều thứ tiếng (Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp...).

- Thống kê số liệu thu hút vn đầu tư nước ngoài theo lĩnh vực, đối tác và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở theo quý, 6 tháng, năm.

- Xây dựng kho hình ảnh đẹp, chất lượng cao để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa và các sở ban ngành tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vào giữa năm và cuối năm 2019 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

2. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị liên quan trong và ngoài nước; Tổ chức buổi giao lưu với các doanh nghiệp Nga tại tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm Năm hữu nghị Việt - Nga 2019 qua đó lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư vào các hoạt động đối ngoại.

- Thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế được tổ chức tại tỉnh lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh, tiềm năng thế mạnh, cơ chế, chính sách, định hướng thu hút đầu tư, sản phẩm đặc trưng.

- Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin tình hình kinh tế thế giới, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán... của các quốc gia, vùng lãnh th đtổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Khánh Hòa.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi tìm hiểu, làm việc với các địa phương nước ngoài theo lời mời và kế hoạch đã thống nhất với địa phương bạn để xúc tiến triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư đã ký kết với tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, tiếp tục triển khai việc mở rộng quan hệ kết nghĩa, hợp tác với một số địa phương nước ngoài như: thành phố Lorient (Pháp), thành phố Agadir (Ma-rốc), thành phố Bunbury (Úc), thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), tỉnh Osaka của Nhật Bản...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư tiềm năng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa.

3. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phải gắn kết với các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chính sách hỗ trợ phát triển KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

4. BQL KKT Vân Phong:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục thu hút các Nhà đầu tư vào KKT Vân Phong vào tỉnh Khánh Hòa.

- Triển khai thực hiện Đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sau khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

- Tiếp tục hỗ trợ tập đoàn Sumitomo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 để có thể khởi công vào năm 2019.

- Trọng tâm hướng vào nhóm nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Khu phát triển công nghiệp Ninh Thọ, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án lớn, có tính động lực như: Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải, Khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh, Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa và các dự án thứ cấp tại KCN Ninh Thủy.

5. Các Sở, ngành, UBND các huyên, thị xã, thành phố:

Triển khai thực hiện chương trình này một cách hiệu quả và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5) và báo cáo năm (trước ngày 30/10) về kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa:

Thường xuyên thực hiện các tin bài, phóng sự, thước phim quảng bá, hình ảnh, môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, các chính sách mới của tỉnh trên Báo Khánh Hòa, Đài KTV.

7. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, CCN:

- Đy nhanh tiến độ xây dựng hạ tng các KCN, CCN; cùng với tỉnh tổ chức kêu gọi các dự án thứ cấp trong các hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Báo cáo bằng văn bản về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, tình hình thu hút đầu tư; những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng, quý, theo 06 tháng (trước 20/5) và năm (trước 30/10) để kịp thời giải quyết khó khăn của các đơn vị cũng như phối hợp trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

IV. Tổ chức thực hiện:

UBND tỉnh giao các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng của chương trình xúc tiến đầu tư.

2. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch trong công tác đối ngoại.

3. Sở Du lịch và Sở Công thương chủ động lng ghép các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại với hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019.

5. BQL KKT Vân Phong triển khai thực hiện các hoạt động liên quan KKT, KCN và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này.

6. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

7. Các Hội, Hiệp hội, VCCI Khánh Hòa tăng cường liên doanh, liên kết thu hút đầu tư vào tỉnh.

8. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, CCN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và BQL KKT Vân Phong trong công tác xúc tiến, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

V. Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019: Chi tiết như phụ lục đính kèm.

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Kèm Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Đơn vị thực hiện

Thời gian dự kiến

Nội dung của hoạt động

Kinh phí (Triệu đồng)

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý II

Đi học hỏi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước.

100

BQL KKT Vân Phong

Quý III, IV

20

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

C năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên trang điện tcủa Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa (bao gồm tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn)

20

BQL KKT Vân Phong

C năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên trang điện tử của Ban Qun lý (bao gồm tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn)

20

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Kiểm tra hiện trạng thực tế, đo vẽ bản đồ (nếu có) khu vực kêu gọi đầu tư

50

BQL KKT Vân Phong

C năm

10

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phc vụ cho hot đng xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý I

Biên tập, in ấn, dịch tiếng nước ngoài Brochure; video clip, USB; bản đồ, và các tài liệu khác; mua tác quyền ảnh;...

200

BQL KKT Vân Phong

Quý I

70

5

Các hoạt động tuyên truyền, qung bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Giới thiệu hình nh, thông tin của tnh trên tạp chí, báo, đài; tham gia hội nghị, hội thảo...

60

BQL KKT Vân Phong

C năm

30

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mi

Tham gia tập huấn, hội nghị, hội tho, học tập kinh nghiệm

100

BQL KKT Vân Phong

Theo giấy mời

20

7

Hỗ trcác tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở KH&ĐT

Tháng 5 và tháng 11

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019 (02 lần)

90

BQL KKT Vân Phong

Hỗ trợ, hưng dn về thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư liên quan, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp ...

10

8

Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mời

Kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư

200

BQL KKT Vân Phong

Theo giấy mời

Phối hợp, tham gia cùng các đoàn công tác của Bộ ngành trung ương, UBND tỉnh hoặc doanh nghiệp để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

20

 

Tổng cộng

 

 

 

1,020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 215/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 215/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành21/01/2019
        Ngày hiệu lực21/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 215/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 215/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa

            • 21/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực