Quyết định 2151/QĐ-UBND

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2151/QĐ-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2151/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP NGÀY 19/6/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 102/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP NGÀY 19/6/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 07/7/ 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP) UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

- Tăng cường phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP

a. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trong các doanh nghiệp cho đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác lao động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; hòa giải viên lao động cấp huyện; đại diện chủ doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2014 và hàng năm.

b. Tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP cho các tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác lao động cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Liên minh HTX tỉnh, Liên đoàn Lao động cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2014 và hàng năm.

2. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

3. Hướng dẫn xây dựng Quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2014.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với phần kinh phí Trung ương hỗ trợ: Các đơn vị lập dự toán gửi đến Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

- Đối với phần kinh phí địa phương: Các đơn vị lập dự toán gửi đến Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, biên soạn, cung cấp tài liệu cho người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy .

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan củng cố, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí ... đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên viết chuyên đề về pháp luật, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên các báo, đài, trang thông tin điện tử. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cấp chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có hoạt động phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự trù kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; giám sát việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

5. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Liên minh HTX tỉnh và các doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP đến các cấp công đoàn và toàn thể người lao động.

- Đôn đốc, kiểm tra Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Khu kinh tế, công đoàn trong các doanh nghiệp về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ở địa phương.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh của huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

7. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, quán triệt nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP do các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch quán triệt nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP cho công nhân, người lao động trong doanh nghiệp và chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định.

- Phối hợp với công đoàn cơ sở (nơi có tổ chức công đoàn) hoặc đại diện tập thể người lao động (nơi không có tổ chức công đoàn) ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và phổ biến công khai đến từng người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện; bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác bảo đảm cho đối thoại; cử thành viên đại diện cho bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại.

8. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các sở, ngành, tổ chức, doanh nghiệp tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, tổ chức, địa phương phản ánh trực tiếp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2151/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2151/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2151/QĐ-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2151/QĐ-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2151/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2151/QĐ-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2151/QĐ-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Bình Định

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực