Quyết định 2156/QĐ-UBND

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2156/QĐ-UBND 2017 phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2334/STC-HCSN ngày 08 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, giai đoạn năm 2018-2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước các năm 2018, 2019 và 2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 141/2016/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên Đơn vị

Cơ quan chủ quản

Giai đoạn được giao tự chủ

I

Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

1

Trung tâm dịch vụ việc làm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2018-2020

II

Đơn vị do ngân sách đảm bảo toàn hộ chi phí hoạt động thường xuyên

2

Trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc người có công

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2018-2020

3

Trung tâm bảo trợ xã hội

2018-2020

4

Trung tâm nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội

2018-2020

5

Trung tâm Bảo trợ trẻ em

2018-2020

6

Quỹ Bảo trợ tr em

2018-2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2156/QĐ-UBND 2017 phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2156/QĐ-UBND 2017 phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành19/09/2017
        Ngày hiệu lực19/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2156/QĐ-UBND 2017 phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2156/QĐ-UBND 2017 phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Huế

            • 19/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực