Quyết định 2157/QĐ-UBND

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 2157/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quy hoạch Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3823/TTr-SXD ngày 02/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (kèm theo danh mục).

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (kèm theo quy trình).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính và các quy trình đã được công bố, phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định. Hoàn thành xong trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CDVCQG);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng CCHC (Đời, 150);
- Lưu: VT, Lai (QĐ13).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp đến Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), sau đây viết tắt cách thức thực hiện, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính là “Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh”.

2. Hoặc nộp trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia, đăng ký tại địa chỉ website https://dangky.dichvucong.gov.vn/register hoặc Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau, địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh (Sở Xây dựng), nếu đủ điều kiện và có giá trị như nộp trực tiếp, sau đây viết tắt là “Trực tuyến”.

3. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội (Luật Kiến trúc năm 2019);

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ);

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.008891” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

2.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Luật Kiến trúc năm 2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.008989 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

3.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Luật Kiến trúc năm 2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.008990” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

4.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng

150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Luật Kiến trúc năm 2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 172/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.008991” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

5.

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Luật Kiến trúc năm 2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.008992” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

6.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Trực tuyến.

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Luật Kiến trúc năm 2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.008993” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tổng số danh mục có 06 thủ tục hành chính./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG VÀ TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

I

Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc cấp tỉnh

06

0

06

0

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

X

 

X

 

2.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

X

 

X

 

3.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

X

 

X

 

4.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

X

 

X

 

5.

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

X

 

X

 

6.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

X

 

X

 

Tổng số danh mục có 06 thủ tục hành chính./.

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG VÀ ĐIỆN TỬ

GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc cấp tỉnh

1. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

a) Thời gian giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để xử lý theo quy định: 0,25 ngày.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 13,5 ngày.

- Bước 3: Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày.

- Bước 4: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, trả kết quả theo quy định: 0,25 ngày.

2. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

a) Thời gian giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để xử lý theo quy định: 0,25 ngày.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 3,5 ngày.

- Bước 3: Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày.

- Bước 4: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, trả kết quả theo quy định: 0,25 ngày.

3. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

4. Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

5. Thủ tục: Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

6. Thủ tục: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

a) Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để xử lý theo quy định: 0,25 ngày.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 8,5 ngày.

- Bước 3: Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày.

- Bước 4: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, trả kết quả theo quy định: 0,25 ngày.

Lưu ý: Để đảm bảo việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên thông/không liên thông chủ động chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước 01 buổi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2020
Ngày hiệu lực06/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2157/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quy hoạch Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2157/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quy hoạch Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành06/11/2020
        Ngày hiệu lực06/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2157/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quy hoạch Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2157/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Quy hoạch Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

              • 06/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực