Quyết định 2159/QĐ-UBND

Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2159/QĐ-UBND 2018 ban hành mã định danh các cơ quan đơn vị Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND TỈNH VĨNH PHÚC THAM GIA TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin (CNTT) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành";

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 39/TTr-STTTT ngày 07/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành như sau:

1. Mã định danh của đơn vị cấp 1: UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 000.00.00.H62.

2. Mã định danh của các đơn vị cấp 2: gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (Phụ lục 1).

3. Mã định danh của các đơn vị cấp 3: Gồm các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (Phụ lục 2).

4. Mã định danh của các đơn vị cấp 4: Gồm các đơn vị trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 3 (Phụ lục 3).

Điều 2. Mã định danh tại Điều 1, dùng để xác định (phân biệt) các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tham mưu với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

2. Trường hợp phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu cấp phát mã định danh hoặc có thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CPCT,CPVP;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu: VT (H- b).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

PHỤ LỤC 1:

MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2
(Kèm theo Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên đơn vị

Mã định danh

1

Văn phòng UBND tỉnh

000.00.01.H62

2

Sở Công Thương

000.00.02.H62

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

000.00.03.H62

4

Sở Giao thông vận tải

000.00.04.H62

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

000.00.05.H62

6

Sở Khoa học và Công nghệ

000.00.06.H62

7

Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

000.00.07.H62

8

Sở Ngoại vụ

000.00.08.H62

9

Sở Nội vụ

000.00.09.H62

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.00.10.H62

11

Sở Tài chính

000.00.11.H62

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

000.00.12.H62

13

Sở Thông tin và Truyền thông

000.00.13.H62

14

Sở Tư pháp

000.00.14.H62

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

000.00.15.H62

16

Sở Xây dựng

000.00.16.H62

17

Sở Y tế

000.00.17.H62

18

Thanh tra tỉnh

000.00.18.H62

19

Ban Dân tộc

000.00.19.H62

20

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất

000.00.20.H62

21

Ban Quản lý Các khu công nghiệp

000.00.21.H62

22

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh

000.00.22.H62

23

Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

000.00.23.H62

24

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

000.00.24.H62

25

UBND thành phố Vĩnh Yên

000.00.51.H62

26

UBND thành phố Phúc Yên

000.00.52.H62

27

UBND huyện Bình Xuyên

000.00.53.H62

28

UBND huyện Lập Thạch

000.00.54.H62

29

UBND huyện Sông Lô

000.00.55.H62

30

UBND huyện Tam Dương

000.00.56.H62

31

UBND huyện Tam Đảo

000.00.57.H62

32

UBND huyện Vĩnh Tường

000.00.58.H62

33

UBND huyện Yên Lạc

000.00.59.H62

 

PHỤ LỤC 02

MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3
(Kèm theo Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên đơn vị

Mã định danh

1

Văn phòng UBND tỉnh

000.00.01.H62

1.1

Ban Tiếp công dân

000.01.01.H62

1.2

Trung tâm Hành chính công

000.02.01.H62

1.3

Trung tâm Tin học - Công báo

000.03.01.H62

1.4

Nhà khách UBND tỉnh

000.04.01.H62

2

Sở Công Thương

000.00.02.H62

2.1

Chi cục Quản lý thị trường

000.01.02.H62

2.2

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

000.02.02.H62

2.3

Trung tâm Năng lượng

000.03.02.H62

2.4

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại

000.04.02.H62

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

000.00.03.H62

3.1

Trường THPT Bình Xuyên

000.01.03.H62

3.2

Trường THPT Bình Sơn

000.02.03.H62

3.3

Trường THPT Bến Tre

000.03.03.H62

3.4

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

000.04.03.H62

3.5

Trường THPT Đội Cấn

000.05.03.H62

3.6

Trường THPT Đồng Đậu

000.06.03.H62

3.7

Trường THPT Hai Bà Trưng

000.07.03.H62

3.8

Trường THPT Lê Xoay

000.08.03.H62

3.9

Trường THPT Liên Bảo

000.09.03.H62

3.10

Trường THPT Liễn Sơn

000.10.03.H62

3.11

Trường THPT Ngô Gia Tự

000.11.03.H62

3.12

Trường THPT Nguyễn Duy Thì

000.12.03.H62

3.13

Trường THPT Nguyễn Thái Học

000.13.03.H62

3.14

Trường THPT Nguyễn Thị Giang

000.14.03.H62

3.15

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

000.15.03.H62

3.16

Trường THPT Phạm Công Bình

000.16.03.H62

3.17

Trường THPT Quang Hà

000.17.03.H62

3.18

Trường THPT Sáng Sơn

000.18.03.H62

3.19

Trường THPT Sông Lô

000.19.03.H62

3.20

Trường THPT Tam Dương

000.20.03.H62

3.21

Trường THPT Tam Dương II

000.21.03.H62

3.22

Trường THPT Tam Đảo

000.22.03.H62

3.23

Trường THPT Tam Đảo 2

000.23.03.H62

3.24

Trường THPT Trần Hưng Đạo

000.24.03.H62

3.25

Trường THPT Trần Phú

000.25.03.H62

3.26

Trường THPT Trần Nguyên Hãn

000.26.03.H62

3.27

Trường THPT Triệu Thái

000.27.03.H62

3.28

Trường THPT Vĩnh Tường

000.28.03.H62

3.29

Trường THPT Vĩnh Yên

000.29.03.H62

3.30

Trường THPT Võ Thị Sáu

000.30.03.H62

3.31

Trường THPT Xuân Hòa

000.31.03.H62

3.32

Trường THPT Yên Lạc

000.32.03.H62

3.33

Trường THPT Yên Lạc 2

000.33.03.H62

3.34

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

000.81.03.H62

3.35

Trường Dân tộc nội trú tỉnh

000.82.03.H62

3.36

Trường Dân tộc nội trú THCS&THPT Phúc Yên

000.83.03.H62

4

Sở Giao thông vận tải

000.00.04.H62

4.1

Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc

000.01.04.H62

4.2

Trung tâm Công nghệ thông tin

000.02.04.H62

4.3

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc

000.03.04.H62

4.4

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Vĩnh Phúc

000.04.04.H62

4.5

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật cầu đường

000.05.04.H62

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

000.00.05.H62

5.1

Trung tâm Nghiên cứu tư vấn và Dịch vụ hỗ trợ phát triển

000.01.05.H62

6

Sở Khoa học và Công nghệ

000.00.06.H62

6.1

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường - Chất lượng

000.01.06.H62

6.2

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

000.02.06.H62

6.3

Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học

000.03.06.H62

6.4

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

000.04.06.H62

7

Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

000.00.07.H62

7.1

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

000.01.07.H62

7.2

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

000.02.07.H62

7.3

Trung tâm Công tác xã hội

000.03.07.H62

7.4

Trung tâm Dịch vụ việc làm

000.04.07.H62

7.5

Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu

000.05.07.H62

7.6

Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo

000.06.07.H62

7.7

Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần

000.07.07.H62

7.8

Quỹ Bảo trợ trẻ em

000.08.07.H62

8

Sở Ngoại vụ

000.00.08.H62

8.1

Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ

000.01.08.H62

9

Sở Nội vụ

000.00.09.H62

9.1

Ban Thi đua, Khen thưởng

000.01.09.H62

9.2

Ban Tôn giáo

000.02.09.H62

9.3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

000.03.09.H62

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.00.10.H62

10.1

Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

000.01.10.H62

10.2

Chi cục Chăn nuôi Thú y Vĩnh Phúc

000.02.10.H62

10.3

Chi cục Kiểm lâm

000.03.10.H62

10.4

Chi cục Phát triển nông thôn

000.04.10.H62

10.5

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

000.05.10.H62

10.6

Chi cục Thủy lợi

000.06.10.H62

10.7

Chi cục Thủy sản

000.07.10.H62

10.8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

000.08.10.H62

10.9

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân

000.09.10.H62

10.10

Trung tâm Giống cây trồng

000.10.10.H62

10.11

Trung tâm Giống thủy sản Vĩnh Phúc

000.11.10.H62

10.12

Trung tâm Giống vật nuôi Vĩnh Phúc

000.12.10.H62

10.13

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc

000.13.10.H62

10.14

Trung tâm Kiểm định giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

000.14.10.H62

10.15

Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

000.15.10.H62

10.16

Trung tâm Nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường

000.16.10.H62

10.17

Trung tâm Phát triển Lâm Nông nghiệp Vĩnh Phúc

000.17.10.H62

10.18

Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và phát triển nông thôn

000.18.10.H62

10.19

Trại Nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

000.19.10.H62

10.20

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

000.20.10.H62

11

Sở Tài chính

000.00.11.H62

11.1

Trung tâm Tin học

000.01.11.H62

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

000.00.12.H62

12.1

Chi cục Bảo vệ môi trường

000.01.12.H62

12.2

Chi cục Quản lý đất đai

000.02.12.H62

12.3

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

000.03.12.H62

12.4

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường

000.04.12.H62

12.5

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

000.05.12.H62

12.6

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

000.06.12.H62

12.7

Quỹ Bảo vệ môi trường

000.07.12.H62

13

Sở Thông tin và Truyền thông

000.00.13.H62

13.1

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

000.01.13.H62

13.2

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

000.02.13.H62

13.3

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc

000.03.13.H62

14

Sở Tư pháp

000.00.14.H62

14.1

Phòng Công chứng nhà nước số 1

000.01.14.H62

14.2

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

000.02.14.H62

14.3

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

000.03.14.H62

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

000.00.15.H62

15.1

Ban Quản lý di tích tỉnh

000.01.15.H62

15.2

Bảo tàng tỉnh

000.02.15.H62

15.3

Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc

000.03.15.H62

15.4

Nhà hát chèo

000.04.15.H62

15.5

Thư viện tỉnh

000.05.15.H62

15.6

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

000.06.15.H62

15.7

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

000.07.15.H62

15.8

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch

000.08.15.H62

15.9

Trung tâm Văn hóa tỉnh

000.09.15.H62

15.10

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao

000.10.15.H62

16

Sở Xây dựng

000.00.16.H62

16.1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

000.01.16.H62

16.2

Chi cục Giám định xây dựng

000.02.16.H62

16.3

Viện Quy hoạch xây dựng

000.03.16.H62

17

Sở Y tế

000.00.17.H62

17.1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

000.01.17.H62

17.2

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

000.02.17.H62

17.3

Bệnh viện Phục hồi chức năng

000.03.17.H62

17.4

Bệnh viện Sản nhi tỉnh

000.04.17.H62

17.5

Bệnh viện Tâm thần

000.05.17.H62

17.6

Bệnh viện Y học cổ truyền

000.06.17.H62

17.7

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

000.07.17.H62

17.8

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

000.08.17.H62

17.9

Trung tâm Giám định Y khoa

000.09.17.H62

17.10

Trung tâm Kiểm nghiệm mỹ phẩm - thực phẩm

000.10.17.H62

17.11

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

000.11.17.H62

17.12

Trung tâm Pháp y

000.12.17.H62

17.13

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên

000.13.17.H62

17.14

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên

000.14.17.H62

17.15

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

000.15.17.H62

17.16

Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch

000.16.17.H62

17.17

Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

000.17.17.H62

17.18

Trung tâm Y tế huyện Tam Dương

000.18.17.H62

17.19

Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo

000.19.17.H62

17.20

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường

000.20.17.H62

17.21

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

000.21.17.H62

17.22

Trường Trung cấp Y tế

000.22.17.H62

18

Thanh tra tỉnh

000.00.18.H62

18.1

Trung tâm Thông tin tư liệu thanh tra

000.01.18.H62

21

Ban Quản lý các khu công nghiệp

000.00.21.H62

21.1

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư

000.01.21.H62

25

UBND thành phố Vĩnh Yên

000.00.51.H62

25.1

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

000.01.51.H62

25.2

Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên

000.02.51.H62

25.3

Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng

000.03.51.H62

25.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.51.H62

25.5

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.05.51.H62

25.6

Phòng Kinh tế

000.06.51.H62

25.7

Phòng Nội vụ

000.07.51.H62

25.8

Phòng Quản lý đô thị

000.08.51.H62

25.9

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.09.51.H62

25.10

Phòng Tài nguyên - Môi trường

000.10.51.H62

25.11

Phòng Tư pháp

000.11.51.H62

25.12

Phòng Văn hóa - Thông tin

000.12.51.H62

25.13

Thanh tra

000.13.51.H62

25.14

Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao

000.14.51.H62

25.15

Phường Đồng Tâm

000.15.51.H62

25.16

Phường Đống Đa

000.16.51.H62

25.17

Phường Hội Hợp

000.17.51.H62

25.18

Phường Khai Quang

000.18.51.H62

25.19

Phường Liên Bảo

000.19.51.H62

25.20

Phường Ngô Quyền

000.20.51.H62

25.21

Phường Tích Sơn

000.21.51.H62

25.22

Xã Định Trung

000.22.51.H62

25.23

Xã Thanh Trù

000.23.51.H62

26

UBND thành phố Phúc Yên

000.00.52.H62

26.1

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

000.01.52.H62

26.2

Ban Quản lý chợ Phúc Yên

000.02.52.H62

26.3

Ban Quản lý dự án, Đầu tư và Xây dựng thành phố Phúc Yên

000.03.52.H62

26.4

Ban Quản lý khu du lịch Đại Lải

000.04.52.H62

26.5

Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Phúc Yên

000.05.52.H62

26.6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.06.52.H62

26.7

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.07.52.H62

26.8

Phòng Kinh tế

000.08.52.H62

26.9

Phòng Nội vụ

000.09.52.H62

26.10

Phòng Quản lý đô thị

000.10.52.H62

26.11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.11.52.H62

26.12

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.12.52.H62

26.13

Phòng Tư pháp

000.13.52.H62

26.14

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.14.52.H62

26.15

Thanh tra

000.15.52.H62

26.16

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.16.52.H62

26.17

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Phúc Yên

000.17.52.H62

26.18

Phường Đồng Xuân

000.18.52.H62

26.19

Phường Hùng Vương

000.19.52.H62

26.20

Phường Nam Viên

000.20.52.H62

26.21

Phường Phúc Thắng

000.21.52.H62

26.22

Phường Tiền Châu

000.22.52.H62

26.23

Phường Trưng nhị

000.23.52.H62

26.24

Phường Trưng Trắc

000.24.52.H62

26.25

Phường Xuân Hòa

000.25.52.H62

26.26

Xã Cao Minh

000.26.52.H62

26.27

Xã Ngọc Thanh

000.27.52.H62

27

UBND huyện Bình Xuyên

000.00.53.H62

27.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.53.H62

27.2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

000.02.53.H62

27.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.03.53.H62

27.4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

000.04.53.H62

27.5

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.05.53.H62

27.6

Phòng Nội vụ

000.06.53.H62

27.7

Phòng Nông nghiệp

000.07.53.H62

27.8

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.08.53.H62

27.9

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.09.53.H62

27.10

Phòng Tư pháp

000.10.53.H62

27.11

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.11.53.H62

27.12

Thanh tra

000.12.53.H62

27.13

Trạm Khuyến nông

000.13.53.H62

27.14

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.14.53.H62

27.15

Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao

000.15.53.H62

27.16

Thị trấn Gia Khánh

000.16.53.H62

27.17

Thị trấn Hương Canh

000.17.53.H62

27.18

Thị trấn Thanh Lãng

000.18.53.H62

27.19

Xã Bá Hiến

000.19.53.H62

27.20

Xã Đạo Đức

000.20.53.H62

27.21

Xã Hương Sơn

000.21.53.H62

27.22

Xã Phú Xuân

000.22.53.H62

27.23

Xã Quất Lưu

000.23.53.H62

27.24

Xã Sơn Lôi

000.24.53.H62

27.25

Xã Tam Hợp

000.25.53.H62

27.26

Xã Tân Phong

000.26.53.H62

27.27

Xã Thiện Kế

000.27.53.H62

27.28

Xã Trung Mỹ

000.28.53.H62

28

UBND huyện Lập Thạch

000.00.54.H62

28.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.54.H62

28.2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất

000.02.54.H62

28.3

Đài Truyền thanh

000.03.54.H62

28.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.54.H62

28.5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

000.05.54.H62

28.6

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.06.54.H62

28.7

Phòng Nội vụ

000.07.54.H62

28.8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.08.54.H62

28.9

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.09.54.H62

28.10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.10.54.H62

28.11

Phòng Tư pháp

000.11.54.H62

28.12

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.12.54.H62

28.13

Phòng Y tế

000.13.54.H62

28.14

Thanh tra

000.14.54.H62

28.15

Trạm Khuyến nông

000.15.54.H62

28.16

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.16.54.H62

28.17

Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao

000.17.54.H62

28.18

Thị trấn Hoa Sơn

000.18.54.H62

28.19

Thị trấn Lập Thạch

000.19.54.H62

28.20

Xã Bắc Bình

000.20.54.H62

28.21

Xã Bàn Giản

000.21.54.H62

28.22

Xã Đình Chu

000.22.54.H62

28.23

Xã Đồng Ích

000.23.54.H62

28.24

Xã Hợp Lý

000.24.54.H62

28.25

Xã Liên Hòa

000.25.54.H62

28.26

Xã Liễn Sơn

000.26.54.H62

28.27

Xã Ngọc Mỹ

000.27.54.H62

28.28

Xã Quang Sơn

000.28.54.H62

28.29

Xã Sơn Đông

000.29.54.H62

28.30

Xã Thái Hòa

000.30.54.H62

28.31

Xã Tiên Lữ

000.31.54.H62

28.32

Xã Triệu Đề

000.32.54.H62

28.33

Xã Tử Du

000.33.54.H62

28.34

Xã Văn Quán

000.34.54.H62

28.35

Xã Vân Trục

000.35.54.H62

28.36

Xã Xuân Hòa

000.36.54.H62

28.37

Xã Xuân Lôi

000.37.54.H62

29

UBND huyện Sông Lô

000.00.55.H62

29.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.55.H62

29.2

Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng

000.02.55.H62

29.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.03.55.H62

29.4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

000.04.55.H62

29.5

Phòng Nội vụ

000.05.55.H62

29.6

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.06.55.H62

29.7

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.07.55.H62

29.8

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.08.55.H62

29.9

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.09.55.H62

29.10

Phòng Tư pháp

000.10.55.H62

29.11

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.11.55.H62

29.12

Phòng Y tế

000.12.55.H62

29.13

Thanh tra

000.13.55.H62

29.14

Trạm Khuyến nông

000.14.55.H62

29.15

Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao

000.15.55.H62

29.16

Thị trấn Tam Sơn

000.16.55.H62

29.17

Xã Bạch Lựu

000.17.55.H62

29.18

Xã Cao Phong

000.18.55.H62

29.19

Xã Đồng Quế

000.19.55.H62

29.20

Xã Đồng Thịnh

000.20.55.H62

29.21

Xã Đôn Nhân

000.21.55.H62

29.22

Xã Đức Bác

000.22.55.H62

29.23

Xã Hải Lựu

000.23.55.H62

29.24

Xã Lãng Công

000.24.55.H62

29.25

Xã Nhân Đạo

000.25.55.H62

29.26

Xã Nhạo Sơn

000.26.55.H62

29.27

Xã Như Thụy

000.27.55.H62

29.28

Xã Phương Khoan

000.28.55.H62

29.29

Xã Quang Yên

000.29.55.H62

29.30

Xã Tân Lập

000.30.55.H62

29.31

Xã Tứ Yên

000.31.55.H62

29.32

Xã Yên Thạch

000.32.55.H62

30

UBND huyện Tam Dương

000.00.56.H62

30.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.56.H62

30.2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương

000.02.56.H62

30.3

Bệnh viện Đa khoa huyện

000.03.56.H62

30.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.56.H62

30.5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

000.05.56.H62

30.6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

000.06.56.H62

30.7

Phòng Nội vụ

000.07.56.H62

30.8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.08.56.H62

30.9

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.09.56.H62

30.10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.10.56.H62

30.11

Phòng Tư pháp

000.11.56.H62

30.12

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.12.56.H62

30.13

Phòng Y tế

000.13.56.H62

30.14

Thanh tra

000.14.56.H62

30.15

Trạm Khuyến nông

000.15.56.H62

30.16

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.16.56.H62

30.17

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Dương

000.17.56.H62

30.18

Thị trấn Hợp Hòa

000.18.56.H62

30.19

Xã An Hòa

000.19.56.H62

30.20

Xã Duy Phiên

000.20.56.H62

30.21

Xã Đạo Tú

000.21.56.H62

30.22

Xã Đồng Tĩnh

000.22.56.H62

30.23

Xã Hoàng Đan

000.23.56.H62

30.24

Xã Hoàng Hoa

000.24.56.H62

30.25

Xã Hoàng Lâu

000.25.56.H62

30.26

Xã Hợp Thịnh

000.26.56.H62

30.27

Xã Hướng Đạo

000.27.56.H62

30.28

Xã Kim Long

000.28.56.H62

30.29

Xã Thanh Vân

000.29.56.H62

30.30

Xã Vân Hội

000.30.56.H62

31

UBND huyện Tam Đảo

000.00.57.H62

31.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.57.H62

31.2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

000.02.57.H62

31.3

Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên

000.03.57.H62

31.4

Ban Quản lý Khu du lịch Tam đảo

000.04.57.H62

31.5

Phòng Dân tộc

000.05.57.H62

31.6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.06.57.H62

31.7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

000.07.57.H62

31.8

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.08.57.H62

31.9

Phòng Nội vụ

000.09.57.H62

31.10

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.10.57.H62

31.11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.11.57.H62

31.12

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.12.57.H62

31.13

Phòng Tư pháp

000.13.57.H62

31.14

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.14.57.H62

31.15

Thanh tra

000.15.57.H62

31.16

Trạm Khuyến nông

000.16.57.H62

31.17

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.17.57.H62

31.18

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

000.18.57.H62

31.19

Trường THCS DTNT Tam Đảo

000.19.57.H62

31.20

Thị trấn Tam Đảo

000.20.57.H62

31.21

Xã Bồ Lý

000.21.57.H62

31.22

Xã Đại Đình

000.22.57.H62

31.23

Xã Đạo Trù

000.23.57.H62

31.24

Xã Hồ Sơn

000.24.57.H62

31.25

Xã Hợp Châu

000.25.57.H62

31.26

Xã Minh Quang

000.26.57.H62

31.27

Xã Tam Quan

000.27.57.H62

31.28

Xã Yên Dương

000.28.57.H62

32

UBND huyện Vĩnh Tường

000.00.58.H62

32.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.58.H62

32.2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình

000.02.58.H62

32.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.03.58.H62

32.4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

000.04.58.H62

32.5

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.05.58.H62

32.6

Phòng Nội vụ

000.06.58.H62

32.7

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.07.58.H62

32.8

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.08.58.H62

32.9

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.09.58.H62

32.10

Phòng Tư pháp

000.10.58.H62

32.11

Phòng Văn hóa và Thông tin

000.11.58.H62

32.12

Phòng Y tế

000.12.58.H62

32.13

Thanh tra

000.13.58.H62

32.14

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.14.58.H62

32.15

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

000.15.58.H62

32.16

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

000.16.58.H62

32.17

Thị trấn Thổ Tang

000.17.58.H62

32.18

Thị trấn Tứ Trưng

000.18.58.H62

32.19

Thị trấn Vĩnh Tường

000.19.58.H62

32.20

Xã An Tường

000.20.58.H62

32.21

Xã Bình Dương

000.21.58.H62

32.22

Xã Bồ Sao

000.22.58.H62

32.23

Xã Cao Đại

000.23.58.H62

32.24

Xã Chấn Hưng

000.24.58.H62

32.25

Xã Đại Đồng

000.25.58.H62

32.26

Xã Kim Xá

000.26.58.H62

32.27

Xã Lũng Hòa

000.27.58.H62

32.28

Xã Lý Nhân

000.28.58.H62

32.29

Xã Nghĩa Hưng

000.29.58.H62

32.30

Xã Ngũ Kiên

000.30.58.H62

32.31

Xã Phú Đa

000.31.58.H62

32.31

Xã Phú Thịnh

000.32.58.H62

32.33

Xã Tam Phúc

000.33.58.H62

32.34

Xã Tân Cương

000.34.58.H62

32.35

Xã Tân Tiến

000.35.58.H62

32.36

Xã Thượng Trưng

000.36.58.H62

32.37

Xã Tuân Chính

000.37.58.H62

32.38

Xã Vân Xuân

000.38.58.H62

32.39

Xã Việt Xuân

000.39.58.H62

32.40

Xã Vĩnh Ninh

000.40.58.H62

32.41

Xã Vĩnh Sơn

000.41.58.H62

32.42

Xã Vĩnh Thịnh

000.42.58.H62

32.43

Xã Vũ Di

000.43.58.H62

32.44

Xã Yên Bình

000.44.58.H62

32.45

Xã Yên Lập

000.45.58.H62

33

UBND huyện Yên Lạc

000.00.59.H62

33.1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

000.01.59.H62

33.2

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất

000.02.59.H62

33.3

Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển cụm công nghiệp

000.03.59.H62

33.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.59.H62

33.5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

000.05.59.H62

33.6

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

000.06.59.H62

33.7

Phòng Nội vụ

000.07.59.H62

33.8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

000.08.59.H62

33.9

Phòng Tài chính - Kế hoạch

000.09.59.H62

33.10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

000.10.59.H62

33.11

Phòng Tư pháp

000.11.59.H62

33.12

Phòng Văn hóa - Thông tin

000.12.59.H62

33.13

Phòng Y tế

000.13.59.H62

33.14

Thanh tra

000.14.59.H62

33.15

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

000.15.59.H62

33.16

Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao

000.16.59.H62

33.17

Thị trấn Yên Lạc

000.17.59.H62

33.18

Xã Bình Định

000.18.59.H62

33.19

Xã Đại Tự

000.19.59.H62

33.20

Xã Đồng Cương

000.20.59.H62

33.21

Xã Đồng Văn

000.21.59.H62

33.22

Xã Hồng Châu

000.22.59.H62

33.23

Xã Hồng Phương

000.23.59.H62

33.24

Xã Liên Châu

000.24.59.H62

33.25

Xã Nguyệt Đức

000.25.59.H62

33.26

Xã Tam Hồng

000.26.59.H62

33.27

Xã Tề Lỗ

000.27.59.H62

33.28

Xã Trung Hà

000.28.59.H62

33.29

Xã Trung Kiên

000.29.59.H62

33.30

Xã Trung Nguyên

000.30.59.H62

33.31

Xã Văn Tiến

000.31.59.H62

33.32

Xã Yên Đồng

000.32.59.H62

33.33

Xã Yên Phương

000.33.59.H62

 

PHỤ LỤC 3:

MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4
(Kèm theo Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên đơn vị

Mã định danh

6

Sở Khoa học và Công nghệ

000.00.06.H62

6.1

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường - Chất lượng

000.01.06.H62

6.1.1

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

001.01.06.H62

9

Sở Nội vụ

000.00.09.H62

9.3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

000.03.09.H62

9.3.1

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

001.03.09.H62

17

Sở Y tế

000.00.17.H62

17.13

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên

000.13.17.H62

17.13.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.13.17.H62

17.13.2

Trạm Y tế phường Đống Đa

002.13.17.H62

17.13.3

Trạm Y tế phường Đồng Tâm

003.13.17.H62

17.13.4

Trạm Y tế phường Hội Hợp

004.13.17.H62

17.13.5

Trạm Y tế phường Khai Quang

005.13.17.H62

17.13.6

Trạm Y tế phường Liên Bảo

006.13.17.H62

17.13.7

Trạm Y tế phường Ngô Quyền

007.13.17.H62

17.13.8

Trạm Y tế phường Tích sơn

008.13.17.H62

17.13.9

Trạm Y tế xã Định Trung

009.13.17.H62

17.13.10

Trạm Y tế xã Thanh Trù

010.13.17.H62

17.14

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên

000.14.17.H62

17.14.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.14.17.H62

17.14.2

Trạm Y tế phường Đồng Xuân

002.14.17.H62

17.14.3

Trạm Y tế phường Hùng Vương

003.14.17.H62

17.14.4

Trạm Y tế phường Phúc Thắng

004.14.17.H62

17.14.5

Trạm Y tế phường Trưng Nhị

005.14.17.H62

17.14.6

Trạm Y tế phường Trưng Trắc

006.14.17.H62

17.14.7

Trạm Y tế phường Xuân Hòa

007.14.17.H62

17.14.8

Trạm Y tế xã Cao Minh

008.14.17.H62

17.14.9

Trạm Y tế xã Nam Viên

009.14.17.H62

17.14.10

Trạm Y tế xã Ngọc Thanh

010.14.17.H62

17.14.11

Trạm Y tế xã Tiền Châu

011.14.17.H62

17.15

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

000.15.17.H62

17.15.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.15.17.H62

17.15.2

Trạm Y tế thị trấn Gia Khánh

002.15.17.H62

17.15.3

Trạm Y tế thị trấn Hương Canh

003.15.17.H62

17.15.4

Trạm Y tế thị trấn Thanh Lãng

004.15.17.H62

17.15.5

Trạm Y tế xã Bá Hiến

005.15.17.H62

17.15.6

Trạm Y tế xã Đạo Đức

006.15.17.H62

17.15.7

Trạm Y tế xã Hương Sơn

007.15.17.H62

17.15.8

Trạm Y tế xã Phú Xuân

008.15.17.H62

17.15.9

Trạm Y tế xã Quất Lưu

009.15.17.H62

17.15.10

Trạm Y tế xã Sơn Lôi

010.15.17.H62

17.15.11

Trạm Y tế xã Tam Hợp

011.15.17.H62

17.15.12

Trạm Y tế xã Tân Phong

012.15.17.H62

17.15.13

Trạm Y tế xã Thiện Kế

013.15.17.H62

17.15.14

Trạm Y tế xã Trung Mỹ

014.15.17.H62

17.16

Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch

000.16.17.H62

17.16.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.16.17.H62

17.16.2

Trạm Y tế thị trấn Hoa Sơn

002.16.17.H62

17.16.3

Trạm Y tế thị trấn Lập Thạch

003.16.17.H62

17.16.4

Trạm Y tế xã Bắc Bình

004.16.17.H62

17.16.5

Trạm Y tế xã Bàn Giản

005.16.17.H62

17.16.6

Trạm Y tế xã Đồng Ích

006.16.17.H62

17.16.7

Trạm Y tế xã Đình Chu

007.16.17.H62

17.16.8

Trạm Y tế xã Hợp Lý

008.16.17.H62

17.16.9

Trạm Y tế xã Liên Hòa

009.16.17.H62

17.16.10

Trạm Y tế xã Liễn Sơn

010.16.17.H62

17.16.11

Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ

011.16.17.H62

17.16.12

Trạm Y tế xã Quang Sơn

012.16.17.H62

17.16.13

Trạm Y tế xã Sơn Đông

013.16.17.H62

17.16.14

Trạm Y tế xã Thái Hòa

014.16.17.H62

17.16.15

Trạm Y tế xã Tiên Lữ

015.16.17.H62

17.16.16

Trạm Y tế xã Triệu Đề

016.16.17.H62

17.16.17

Trạm Y tế xã Tử Du

017.16.17.H62

17.16.18

Trạm Y tế xã Văn Quán

018.16.17.H62

17.16.19

Trạm Y tế xã Vân Trục

019.16.17.H62

17.16.20

Trạm Y tế xã Xuân Lôi

020.16.17.H62

17.16.21

Trạm Y tế Xuân Hòa

021.16.17.H62

17.17

Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

000.17.17.H62

17.17.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.17.17.H62

17.17.2

Trạm Y tế xã Bạch Lựu

002.17.17.H62

17.17.3

Trạm Y tế xã Cao Phong

003.17.17.H62

17.17.4

Trạm Y tế xã Đôn Nhân

004.17.17.H62

17.17.5

Trạm Y tế xã Đồng Quế

005.17.17.H62

17.17.6

Trạm Y tế xã Đồng Thịnh

006.17.17.H62

17.17.7

Trạm Y tế xã Đức Bác

007.17.17.H62

17.17.8

Trạm Y tế xã Hải Lựu

008.17.17.H62

17.17.9

Trạm Y tế xã Lãng Công

009.17.17.H62

17.17.10

Trạm Y tế xã Nhân Đạo

010.17.17.H62

17.17.11

Trung tâm Y tế xã Nhạo Sơn

011.17.17.H62

17.17.12

Trạm Y tế xã Như Thụy

012.17.17.H62

17.17.13

Trạm Y tế xã Phương Khoan

013.17.17.H62

17.17.14

Trạm Y tế xã Quang Yên

014.17.17.H62

17.17.15

Trạm Y tế xã Tam Sơn

015.17.17.H62

17.17.16

Trạm Y tế xã Tân Lập

016.17.17.H62

17.17.17

Trạm Y tế xã Tứ Yên

017.17.17.H62

17.17.18

Trạm Y tế xã Yên Thạch

018.17.17.H62

17.18

Trung tâm Y tế huyện Tam Dương

000.18.17.H62

17.18.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.18.17.H62

17.18.2

Trạm Y tế xã An Hòa

002.18.17.H62

17.18.3

Trạm Y tế xã Duy Phiên

003.18.17.H62

17.18.4

Trạm Y tế xã Đạo Tú

004.18.17.H62

17.18.5

Trạm Y tế xã Đồng Tĩnh

005.18.17.H62

17.18.6

Trạm Y tế xã Hoàng Đan

006.18.17.H62

17.18.7

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa

007.18.17.H62

17.18.8

Trạm Y tế xã Hoàng Lâu

008.18.17.H62

17.18.9

Trạm Y tế xã Hợp Hòa

009.18.17.H62

17.18.10

Trạm Y tế xã Hợp Thịnh

010.18.17.H62

17.18.11

Trạm Y tế xã Hướng Đạo

011.18.17.H62

17.18.12

Trạm Y tế xã Kim Long

012.18.17.H62

17.18.13

Trạm Y tế xã Thanh Vân

013.18.17.H62

17.18.14

Trạm Y tế xã Vân Hội

014.18.17.H62

17.19

Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo

000.19.17.H62

17.19.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.19.17.H62

17.19.2

Trạm Y tế thị trấn Tam Đảo

002.19.17.H62

17.19.3

Trạm Y tế xã Bồ Lý

003.19.17.H62

17.19.4

Trạm Y tế xã Đại Đình

004.19.17.H62

17.19.5

Trạm Y tế xã Đạo Trù

005.19.17.H62

17.19.6

Trạm Y tế xã Hồ Sơn

006.19.17.H62

17.19.7

Trạm Y tế xã Hợp Châu

007.19.17.H62

17.19.8

Trạm Y tế xã Minh Quang

008.19.17.H62

17.19.9

Trạm Y tế xã Tam Quan

009.19.17.H62

17.19.10

Trạm Y tế xã Yên Dương

010.19.17.H62

17.20

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường

000.20.17.H62

17.20.1

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

001.20.17.H62

17.20.2

Trạm Y tế thị trấn Tứ Trưng

002.20.17.H62

17.20.3

Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Tường

003.20.17.H62

17.20.4

Trạm Y tế xã An Tường

004.20.17.H62

17.20.5

Trạm Y tế xã Bình Dương

005.20.17.H62

17.20.6

Trạm Y tế xã Bồ Sao

006.20.17.H62

17.20.7

Trạm Y tế xã Cao Đại

007.20.17.H62

17.20.8

Trạm Y tế xã Chấn Hưng

008.20.17.H62

17.20.9

Trạm Y tế xã Đại Đồng

009.20.17.H62

17.20.10

Trạm Y tế xã Kim Xá

010.20.17.H62

17.20.11

Trạm Y tế xã Lý Nhân

011.20.17.H62

17.20.12

Trạm Y tế xã Lũng Hòa

012.20.17.H62

17.20.13

Trạm Y tế xã Nghĩa Hưng

013.20.17.H62

17.20.14

Trạm Y tế xã Ngũ Kiên

014.20.17.H62

17.20.15

Trạm Y tế xã Phú Đa

015.20.17.H62

17.20.16

Trạm Y tế xã Phú Thịnh

016.20.17.H62

17.20.17

Trạm Y tế xã Tam Phúc

017.20.17.H62

17.20.18

Trạm Y tế xã Tân Cương

018.20.17.H62

17.20.19

Trạm Y tế xã Tân Tiến

019.20.17.H62

17.20.20

Trạm Y tế xã Thổ Tang

020.20.17.H62

17.20.21

Trạm Y tế xã Thượng Trưng

021.20.17.H62

17.20.22

Trạm Y tế xã Tuân Chính

022.20.17.H62

17.20.23

Trạm Y tế xã Vân Xuân

023.20.17.H62

17.20.24

Trạm Y tế xã Việt Xuân

024.20.17.H62

17.20.25

Trạm Y tế xã Vĩnh Ninh

025.20.17.H62

17.20.26

Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn

026.20.17.H62

17.20.27

Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh

027.20.17.H62

17.20.28

Trạm Y tế xã Vũ Di

028.20.17.H62

17.20.29

Trạm Y tế xã Yên Bình

029.20.17.H62

17.20.30

Trạm Y tế xã Yên Lập

030.20.17.H62

17.21

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

000.21.17.H62

17.21.1

Trạm Y tế thị trấn Yên Lạc

001.21.17.H62

17.21.2

Trạm Y tế xã Bình Định

002.21.17.H62

17.21.3

Trạm Y tế xã Đại Tự

003.21.17.H62

17.21.4

Trạm Y tế xã Đồng Cương

004.21.17.H62

17.21.5

Trạm Y tế xã Đồng Văn

005.21.17.H62

17.21.6

Trạm Y tế xã Hồng Châu

006.21.17.H62

17.21.7

Trạm Y tế xã Hồng Phương

007.21.17.H62

17.21.8

Trạm Y tế xã Liên Châu

008.21.17.H62

17.21.9

Trạm Y tế xã Nguyện Đức

009.21.17.H62

17.21.10

Trạm Y tế xã Tam Hồng

010.21.17.H62

17.21.11

Trạm Y tế xã Tề Lỗ

011.21.17.H62

17.21.12

Trạm Y tế xã Trung Hà

012.21.17.H62

17.21.13

Trạm Y tế xã Trung Kiên

013.21.17.H62

17.21.14

Trạm Y tế xã Trung Nguyên

014.21.17.H62

17.21.15

Trạm Y tế xã Văn Tiến

015.21.17.H62

17.21.16

Trạm Y tế xã Yên Đồng

016.21.17.H62

17.21.17

Trạm Y tế xã Yên Phương

017.21.17.H62

17.21.18

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

018.21.17.H62

25

UBND thành phố Vĩnh Yên

000.00.51.H62

25.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.51.H62

25.4.1

Trường Mầm non Achihome Montesori

001.04.51.H62

25.4.2

Trường Mầm non Định Trung

002.04.51.H62

25.4.3

Trường Mầm non Đống Đa

003.04.51.H62

25.4.4

Trường Mầm non Đồng Tâm

004.04.51.H62

25.4.5

Trường Mầm non Đồng Tâm B

005.04.51.H62

25.4.6

Trường Mầm non Hoa Sen - TP Vĩnh Yên

006.04.51.H62

25.4.7

Trường Mầm non Hoa Hồng

007.04.51.H62

25.4.8

Trường Mầm non Hội Hợp

008.04.51.H62

25.4.9

Trường Mầm non Hội Hợp B

009.04.51.H62

25.4.10

Trường Mầm non Hồng Phương - TP Vĩnh Yên

010.04.51.H62

25.4.11

Trường Mầm non Hồng Phương 2

011.04.51.H62

25.4.12

Trường Mầm non Khai Quang

012.04.51.H62

25.4.13

Trường Mầm non Kindersky

013.04.51.H62

25.4.14

Trường Mầm non Liên Bảo

014.04.51.H62

25.4.15

Trường Mầm non Ngô Quyền

015.04.51.H62

25.4.16

Trường Mầm non Phú Quang

016.04.51.H62

25.4.17

Trường Mầm non Sao Mai Vĩnh Phúc

017.04.51.H62

25.4.18

Trường Mầm non Sao Mai Vĩnh Yên

018.04.51.H62

25.4.19

Trường Mầm non Thanh Minh

019.04.51.H62

25.4.20

Trường Mầm non Thanh Trù

020.04.51.H62

25.4.21

Trường Mầm non Tích Sơn

021.04.51.H62

25.4.22

Trường Mầm non 28/10

022.04.51.H62

25.4.23

Trường Tiểu học Đống Đa

101.04.51.H62

25.4.24

Trường Tiểu học Đồng Tâm

102.04.51.H62

25.4.25

Trường Tiểu học Định Trung

103.04.51.H62

25.4.26

Trường Tiểu học Hội Hợp A

104.04.51.H62

25.4.27

Trường Tiểu học Hội Hợp B

105.04.51.H62

25.4.28

Trường Tiểu học Khai Quang

106.04.51.H62

25.4.29

Trường Tiểu học Kim Ngọc

107.04.51.H62

25.4.30

Trường Tiểu học Liên Bảo

108.04.51.H62

25.4.31

Trường Tiểu học Liên Minh

109.04.51.H62

25.4.32

Trường Tiểu học Ngô Quyền

110.04.51.H62

25.4.33

Trường Tiểu học Thanh Trù

111.04.51.H62

25.4.34

Trường Tiểu học Tích Sơn

112.04.51.H62

25.4.35

Trường THCS Đồng Tâm

201.04.51.H62

25.4.36

Trường THCS Định Trung

202.04.51.H62

25.4.37

Trường THCS Hội Hợp

203.04.51.H62

25.4.38

Trường THCS Khai Quang

204.04.51.H62

25.4.39

Trường THCS Liên Bảo

205.04.51.H62

25.4.40

Trường THCS Thanh Trù

206.04.51.H62

25.4.41

Trường THCS Tích Sơn

207.04.51.H62

25.4.42

Trường THCS Tô Hiệu

208.04.51.H62

25.4.43

Trường THCS Vĩnh Yên

209.04.51.H62

26

UBND thành phố Phúc Yên

000.00.52.H62

26.6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.05.52.H62

26.6.1

Trường Mầm non Ánh Sao

001.05.52.H62

26.6.2

Trường Mầm non Cao Minh

002.05.52.H62

26.6.3

Trường Mầm non Đồng Sơn

003.05.52.H62

26.6.4

Trường Mầm non Đồng Xuân

004.05.52.H62

26.6.5

Trường Mầm non Hoa Hồng

005.05.52.H62

26.6.6

Trường Mầm non Hùng Vương

006.05.52.H62

26.6.7

Trường Mầm non Nam Viêm

007.05.52.H62

26.6.8

Trường Mầm non Ngọc Thanh A

008.05.52.H62

26.6.9

Trường Mầm non Ngọc Thanh B

009.05.52.H62

26.6.10

Trường Mầm non Ngọc Thanh C

010.05.52.H62

26.6.11

Trường Mầm non Phúc Thắng

011.05.52.H62

26.6.12

Trường Mầm non Thịnh Kỷ

012.05.52.H62

26.6.13

Trường Mầm non Tiền Châu

013.05.52.H62

26.6.14

Trường Mầm non Trưng Nhị

014.05.52.H62

26.6.15

Trường Mầm non Xuân Hòa

015.05.52.H62

26.6.16

Trường Mầm non Xuân Mai

016.05.52.H62

26.6.17

Trường Tiểu học Cao Minh A

101.05.52.H62

26.6.18

Trường Tiểu học Cao Minh B

102.05.52.H62

26.6.19

Trường Tiểu học Đồng Xuân

103.05.52.H62

26.6.20

Trường Tiểu học Hùng Vương

104.05.52.H62

26.6.21

Trường Tiểu học Lưu Quý An

105.05.52.H62

26.6.22

Trường Tiểu học Nam Viêm

106.05.52.H62

26.6.23

Trường Tiểu học Ngọc Thanh A

107.05.52.H62

26.6.24

Trường Tiểu học Ngọc Thanh B

108.05.52.H62

26.6.25

Trường Tiểu học Ngọc Thanh C

109.05.52.H62

26.6.26

Trường Tiểu học Phúc Thắng

110.05.52.H62

26.6.27

Trường Tiểu học Tiền Châu A

111.05.52.H62

26.6.28

Trường Tiểu học Tiền Châu B

112.05.52.H62

26.6.29

Trường Tiểu học Trưng Nhị

113.05.52.H62

26.6.30

Trường Tiểu học Xuân Hòa A

114.05.52.H62

26.6.31

Trường Tiểu học Xuân Mai

115.05.52.H62

26.6.32

Trường THCS Cao Minh

201.05.52.H62

26.6.33

Trường THCS Đồng Xuân

202.05.52.H62

26.6.34

Trường THCS Hai Bà Trưng

203.05.52.H62

26.6.35

Trường THCS Hùng Vương

204.05.52.H62

26.6.36

Trường THCS Lê Hồng Phong

205.05.52.H62

26.6.37

Trường THCS Nam Viêm

206.05.52.H62

26.6.38

Trường THCS Ngọc Thanh

207.05.52.H62

26.6.39

Trường THCS Ngọc Thanh B

208.05.52.H62

26.6.40

Trường THCS Phúc Thắng

209.05.52.H62

26.6.41

Trường THCS Phúc Yên

210.05.52.H62

26.6.42

Trường THCS Tiền Châu

211.05.52.H62

26.6.43

Trường THCS Xuân Hòa

212.05.52.H62

27

UBND huyện Bình Xuyên

000.00.53.H62

27.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.03.53.H62

27.3.1

Trường Mầm non Bông Sen

001.03.53.H62

27.3.2

Trường Mầm non Đạo Đức

002.03.53.H62

27.3.3

Trường Mầm non Đồng Xuân

003.03.53.H62

27.3.4

Trường Mầm non Gia Khánh

004.03.53.H62

27.3.5

Trường Mầm non Gia Khánh B

005.03.53.H62

27.3.6

Trường Mầm non Hoa Lan

006.03.53.H62

27.3.7

Trường Mầm non Hoa Mai

007.03.53.H62

27.3.8

Trường Mầm non Hoa Phượng

008.03.53.H62

27.3.9

Trường Mầm non Hương Canh

009.03.53.H62

27.3.10

Trường Mầm non Hương Sơn

010.03.53.H62

27.3.11

Trường Mầm non Liên Hiệp

011.03.53.H62

27.3.12

Trường Mầm non Lương Hồng

012.03.53.H62

27.3.13

Trường Mầm non Phú Xuân A

013.03.53.H62

27.3.14

Trường Mầm non Phú Xuân B

014.03.53.H62

27.3.15

Trường Mầm non Quất Lưu

015.03.53.H62

27.3.16

Trường Mầm non Sơn Lôi

016.03.53.H62

27.3.17

Trường Mầm non Tam Hợp

017.03.53.H62

27.3.18

Trường Mầm non Tân Phong

018.03.53.H62

27.3.19

Trường Mầm non Thiện Kế

019.03.53.H62

27.3.20

Trường Mầm non Tiên Hường

020.03.53.H62

27.3.21

Trường Mầm non Trung Mỹ

021.03.53.H62

27.3.22

Trường Tiểu học Bá Hiến A

101.03.53.H62

27.3.23

Trường Tiểu học Bá Hiến B

102.03.53.H62

27.3.24

Trường Tiểu học Đạo Đức A

103.03.53.H62

27.3.25

Trường Tiểu học Đạo Đức B

104.03.53.H62

27.3.26

Trường Tiểu học Gia Khánh A

105.03.53.H62

27.3.27

Trường Tiểu học Gia Khánh B

106.03.53.H62

27.3.28

Trường Tiểu học Hương Canh A

107.03.53.H62

27.3.29

Trường Tiểu học Hương Canh B

108.03.53.H62

27.3.30

Trường Tiểu học Hương Sơn

109.03.53.H62

27.3.31

Trường Tiểu học Phú Xuân

110.03.53.H62

27.3.32

Trường Tiểu học Quất Lưu

111.03.53.H62

27.3.33

Trường Tiểu học Sơn Lôi A

112.03.53.H62

27.3.34

Trường Tiểu học Sơn Lôi B

113.03.53.H62

27.3.35

Trường Tiểu học Tam Hợp

114.03.53.H62

27.3.36

Trường Tiểu học Tân Phong

115.03.53.H62

27.3.37

Trường Tiểu học Thanh Lãng A

116.03.53.H62

27.3.38

Trường Tiểu học Thanh Lãng B

117.03.53.H62

27.3.39

Trường Tiểu học Thiện Kế A

118.03.53.H62

27.3.40

Trường Tiểu học Thiện Kế B

119.03.53.H62

27.3.41

Trường Tiểu học Trung Mỹ

120.03.53.H62

27.3.42

Trường THCS Bá Hiến

201.03.53.H62

27.3.43

Trường THCS Đạo Đức

202.03.53.H62

27.3.44

Trường THCS Hương Canh

203.03.53.H62

27.3.45

Trường THCS Hương Sơn

204.03.53.H62

27.3.46

Trường THCS Gia Khánh

205.03.53.H62

27.3.47

Trường THCS Lý Tự Trọng

206.03.53.H62

27.3.48

Trường THCS Phú Xuân

207.03.53.H62

27.3.49

Trường THCS Quất Lưu

208.03.53.H62

27.3.50

Trường THCS Sơn Lôi

209.03.53.H62

27.3.51

Trường THCS Tam Hợp

210.03.53.H62

27.3.52

Trường THCS Tân Phong

211.03.53.H62

27.3.53

Trường THCS Thanh Lãng

212.03.53.H62

27.3.54

Trường THCS Thiện Kế

213.03.53.H62

27.3.55

Trường THCS Trung Mỹ

214.03.53.H62

28

UBND huyện Lập Thạch

000.00.54.H62

28.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.54.H62

28.4.1

Trường Mầm non Ba Làng

001.04.54.H62

28.4.2

Trường Mầm non Bắc Bình

002.04.54.H62

28.4.3

Trường Mầm non Bàn Giản

003.04.54.H62

28.4.4

Trường Mầm non Đình Chu

004.04.54.H62

28.4.5

Trường Mầm non Đồng Ích

005.04.54.H62

28.4.6

Trường Mầm non Hoa Sen

006.04.54.H62

28.4.7

Trường Mầm non Hoa Sơn

007.04.54.H62

28.4.8

Trường Mầm non Hợp Lý

008.04.54.H62

28.4.9

Trường Mầm non Liên Hòa

009.04.54.H62

28.4.10

Trường Mầm non Liễn Sơn

010.04.54.H62

28.4.11

Trường Mầm non Ngọc Mỹ

011.04.54.H62

28.4.12

Trường Mầm non Ngọc Mỹ A

012.04.54.H62

28.4.13

Trường Mầm non Quang Sơn

013.04.54.H62

28.4.14

Trường Mầm non Sơn Đông

014.04.54.H62

28.4.15

Trường Mầm non Thái Hòa

015.04.54.H62

28.4.16

Trường Mầm non Thị trấn Lập Thạch

016.04.54.H62

28.4.17

Trường Mầm non Tiên Lữ

017.04.54.H62

28.4.18

Trường Mầm non Triệu Đề

018.04.54.H62

28.4.19

Trường Mầm non Tử Du

019.04.54.H62

28.4.20

Trường Mầm non Văn Quán

020.04.54.H62

28.4.21

Trường Mầm non Vân Trục

021.04.54.H62

28.4.22

Trường Mầm non Xuân Hòa

022.04.54.H62

28.4.23

Trường Mầm non Xuân Lôi

023.04.54.H62

28.4.24

Trường Tiểu học Ba Làng

101.04.54.H62

28.4.25

Trường Tiểu học Bàn Giản

102.04.54.H62

28.4.26

Trường Tiểu học Bắc Bình

103.04.54.H62

28.4.27

Trường Tiểu học Đình Chu

104.04.54.H62

28.4.28

Trường Tiểu học Đồng Ích A

105.04.54.H62

28.4.29

Trường Tiểu học Đồng Ích B

106.04.54.H62

28.4.30

Trường Tiểu học Đồng Xuân

107.04.54.H62

28.4.31

Trường Tiểu học Hợp Lý

108.04.54.H62

28.4.32

Trường Tiểu học Kim Đồng

109.04.54.H62

28.4.33

Trường Tiểu học Liên Hòa

110.04.54.H62

28.4.34

Trường Tiểu học Liễn Sơn

111.04.54.H62

28.4.35

Trường Tiểu học Ngọc Mỹ

112.04.54.H62

28.4.36

Trường Tiểu học Ngọc Mỹ A

113.04.54.H62

28.4.37

Trường Tiểu học Quang Sơn

114.04.54.H62

28.4.38

Trường Tiểu học Quang Sơn A

115.04.54.H62

28.4.39

Trường Tiểu học Sơn Đông

116.04.54.H62

28.4.40

Trường Tiểu học Thái Hòa

117.04.54.H62

28.4.41

Trường Tiểu học Tiên Lữ

118.04.54.H62

28.4.42

Trường Tiểu học Thị trấn

119.04.54.H62

28.4.43

Trường Tiểu học Thị trấn Hoa Sơn

120.04.54.H62

28.4.44

Trường Tiểu học Triệu Đề

121.04.54.H62

28.4.45

Trường Tiểu học Tử Du

122.04.54.H62

28.4.46

Trường Tiểu học Văn Quán

123.04.54.H62

28.4.47

Trường Tiểu học Vân Trục

124.04.54.H62

28.4.48

Trường Tiểu học Xuân Hòa

125.04.54.H62

28.4.49

Trường Tiểu học Xuân Lôi

126.04.54.H62

28.4.50

Trường THCS Bắc Bình

201.04.54.H62

28.4.51

Trường THCS Bàn Giản

202.04.54.H62

28.4.52

Trường THCS Dân tộc nội trú Lập Thạch

203.04.54.H62

28.4.53

Trường THCS Đình Chu

204.04.54.H62

28.4.54

Trường THCS Đồng Ích

205.04.54.H62

28.4.55

Trường THCS Hợp Lý

206.04.54.H62

28.4.56

Trường THCS Lập Thạch

207.04.54.H62

28.4.57

Trường THCS Liên Hòa

208.04.54.H62

28.4.58

Trường THCS Ngọc Mỹ

209.04.54.H62

28.4.59

Trường THCS Quang Sơn

210.04.54.H62

28.4.60

Trường THCS Sơn Đông

211.04.54.H62

28.4.61

Trường THCS Thái Hòa

212.04.54.H62

28.4.62

Trường THCS Thị trấn Hoa Sơn

213.04.54.H62

28.4.63

Trường THCS Thị trấn Lập Thạch

214.04.54.H62

28.4.64

Trường THCS Tiên Lữ

215.04.54.H62

28.4.65

Trường THCS Triệu Đề

216.04.54.H62

28.4.66

Trường THCS Tử Du

217.04.54.H62

28.4.67

Trường THCS Văn Quán

218.04.54.H62

28.4.68

Trường THCS Vân Trục

219.04.54.H62

28.4.69

Trường THCS Xuân Hòa

220.04.54.H62

28.4.70

Trường THCS Xuân Lôi

221.04.54.H62

29

UBND huyện Sông Lô

000.00.55.H62

29.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.03.55.H62

29.3.1

Trường Mầm non Bạch Lựu

001.03.55.H62

29.3.2

Trường Mầm non Cao Phong

002.03.55.H62

29.3.3

Trường Mầm non Đôn Nhân

003.03.55.H62

29.3.4

Trường Mầm non Đồng Quế

004.03.55.H62

29.3.5

Trường Mầm non Đồng Thịnh

005.03.55.H62

29.3.6

Trường Mầm non Đức Bác

006.03.55.H62

29.3.7

Trường Mầm non Hải Lựu

007.03.55.H62

29.3.8

Trường Mầm non Lãng Công

008.03.55.H62

29.3.9

Trường Mầm non Nhân Đạo

009.03.55.H62

29.3.10

Trường Mầm non Nhạo Sơn

010.03.55.H62

29.3.11

Trường Mầm non Như Thụy

011.03.55.H62

29.3.12

Trường Mầm non Phương Khoan

012.03.55.H62

29.3.13

Trường Mầm non Quang Yên

013.03.55.H62

29.3.14

Trường Mầm non Tam Sơn

014.03.55.H62

29.3.15

Trường Mầm non Tân Lập

015.03.55.H62

29.3.16

Trường Mầm non Tứ Yên

016.03.55.H62

29.3.17

Trường Mầm non Yên Thạch

017.03.55.H62

29.3.18

Trường Tiểu học Bạch Lựu

101.03.55.H62

29.3.19

Trường Tiểu học Cao Phong

102.03.55.H62

29.3.20

Trường Tiểu học Cao Phong A

103.03.55.H62

29.3.21

Trường Tiểu học Đôn Nhân

104.03.55.H62

29.3.22

Trường Tiểu học Đồng Quế

105.03.55.H62

29.3.23

Trường Tiểu học Đồng Thịnh

106.03.55.H62

29.3.24

Trường Tiểu học Đức Bác

107.03.55.H62

29.3.25

Trường Tiểu học Hải Lựu

108.03.55.H62

29.3.26

Trường Tiểu học Hải Lựu A

109.03.55.H62

29.3.27

Trường Tiểu học Lãng Công

110.03.55.H62

29.3.28

Trường Tiểu học Nhân Đạo

111.03.55.H62

29.3.29

Trường Tiểu học Nhạo Sơn

112.03.55.H62

29.3.30

Trường Tiểu học Như Thụy

113.03.55.H62

29.3.31

Trường Tiểu học Phương Khoan

114.03.55.H62

29.3.32

Trường Tiểu học Quang Yên

115.03.55.H62

29.3.33

Trường Tiểu học Tam Sơn

116.03.55.H62

29.3.34

Trường Tiểu học Tân Lập

117.03.55.H62

29.3.35

Trường Tiểu học Tứ Yên

118.03.55.H62

29.3.36

Trường Tiểu học Yên Thạch

119.03.55.H62

29.3.37

Trường THCS Bạch Lựu

201.03.55.H62

29.3.38

Trường THCS Cao Phong

202.03.55.H62

29.3.39

Trường THCS Đôn Nhân

203.03.55.H62

29.3.40

Trường THCS Đồng Quế

204.03.55.H62

29.3.41

Trường THCS Đồng Thịnh

205.03.55.H62

29.3.42

Trường THCS Đức Bác

206.03.55.H62

29.3.43

Trường THCS Hải Lự

207.03.55.H62

29.3.44

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

208.03.55.H62

29.3.45

Trường THCS Lãng Công

209.03.55.H62

29.3.46

Trường THCS Nhân Đạo

210.03.55.H62

29.3.47

Trường THCS Nhạo Sơn

211.03.55.H62

29.3.48

Trường THCS Như Thụy

212.03.55.H62

29.3.49

Trường THCS Phương Khoan

213.03.55.H62

29.3.50

Trường THCS Quang Yên

214.03.55.H62

29.3.51

Trường THCS Sông Lô

215.03.55.H62

29.3.52

Trường THCS Tân Lập

216.03.55.H62

29.3.53

Trường THCS Tứ Yên

217.03.55.H62

29.3.54

Trường THCS Yên Thạch

218.03.55.H62

30

UBND huyện Tam Dương

000.00.56.H62

30.6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.56.H62

30.6.1

Trường Mầm non An Hòa

001.04.56.H62

30.6.2

Trường Mầm non Duy Phiên

002.04.56.H62

30.6.3

Trường Mầm non Đạo Tú

003.04.56.H62

30.6.4

Trường Mầm non Đồng Tĩnh

004.04.56.H62

30.6.5

Trường Mầm non Hoa Sen

005.04.56.H62

30.6.6

Trường Mầm non Hoàng Đan

006.04.56.H62

30.6.7

Trường Mầm non Hoàng Hoa

007.04.56.H62

30.6.8

Trường Mầm non Hoàng Lâu

008.04.56.H62

30.6.9

Trường Mầm non Hợp Hòa

009.04.56.H62

30.6.10

Trường Mầm non Hợp Thịnh

010.04.56.H62

30.6.11

Trường Mầm non Hướng Đạo

011.04.56.H62

30.6.12

Trường Mầm non Kim Long

012.04.56.H62

30.6.13

Trường Mầm non Kim Long B

013.04.56.H62

30.6.14

Trường Mầm non Ngọc Khánh

014.04.56.H62

30.6.15

Trường Mầm non Tam Dương

015.04.56.H62

30.6.16

Trường Mầm non Thanh Vân

016.04.56.H62

30.6.17

Trường Mầm non Vân Hội

017.04.56.H62

30.6.18

Trường Tiểu học An Hòa

101.04.56.H62

30.6.19

Trường Tiểu học Duy Phiên A

102.04.56.H62

30.6.20

Trường Tiểu học Duy Phiên B

103.04.56.H62

30.6.21

Trường Tiểu học Đạo Tú

104.04.56.H62

30.6.22

Trường Tiểu học Đồng Tĩnh A

105.04.56.H62

30.6.23

Trường Tiểu học Đồng Tĩnh B

106.04.56.H62

30.6.24

Trường Tiểu học Hoàng Đan

107.04.56.H62

30.6.25

Trường Tiểu học Hoàng Hoa

108.04.56.H62

30.6.26

Trường Tiểu học Hoàng Lâu

109.04.56.H62

30.6.27

Trường Tiểu học Hợp Hòa

110.04.56.H62

30.6.28

Trường Tiểu học Hợp Hòa B

111.04.56.H62

30.6.29

Trường Tiểu học Hợp Thịnh

112.04.56.H62

30.6.30

Trường Tiểu học Hướng Đạo

113.04.56.H62

30.6.31

Trường Tiểu học Kim Long

114.04.56.H62

30.6.32

Trường Tiểu học Kim Long B

115.04.56.H62

30.6.33

Trường Tiểu học Thanh Vân

116.04.56.H62

30.6.34

Trường Tiểu học Vân Hội

117.04.56.H62

30.6.35

Trường THCS An Hòa

201.04.56.H62

30.6.36

Trường THCS Duy Phiên

202.04.56.H62

30.6.37

Trường THCS Đạo Tú

203.04.56.H62

30.6.38

Trường THCS Đồng Tĩnh

204.04.56.H62

30.6.39

Trường THCS Hoàng Đan

205.04.56.H62

30.6.40

Trường THCS Hoàng Hoa

206.04.56.H62

30.6.41

Trường THCS Hoàng Lâu

207.04.56.H62

30.6.42

Trường THCS Hợp Hòa

208.04.56.H62

30.6.43

Trường THCS Hợp Thịnh

209.04.56.H62

30.6.44

Trường THCS Hướng Đạo

210.04.56.H62

30.6.45

Trường THCS Kim Long

211.04.56.H62

30.6.46

Trường THCS Tam Dương

212.04.56.H62

30.6.47

Trường THCS Thanh Vân

213.04.56.H62

30.6.48

Trường THCS Vân Hội

214.04.56.H62

31

UBND huyện Tam Đảo

000.00.57.H62

31.6

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.06.57.H62

31.6.1

Trường Mầm non Bồ Lý

001.06.57.H62

31.6.2

Trường Mầm non Cửu Yên

002.06.57.H62

31.6.3

Trường Mầm non Đại Đình

003.06.57.H62

31.6.4

Trường Mầm non Đại Đình II

004.06.57.H62

31.6.5

Trường Mầm non Đạo Trù

005.06.57.H62

31.6.6

Trường Mầm non Đồng Thành

006.06.57.H62

31.6.7

Trường Mầm non Đồng Xuân

007.06.57.H62

31.6.8

Trường Mầm non Hồ Sơn

008.06.57.H62

31.6.9

Trường Mầm non Hợp Châu

009.06.57.H62

31.6.10

Trường Mầm non Minh Quang

010.06.57.H62

31.6.11

Trường Mầm non Quan Đình

011.06.57.H62

31.6.12

Trường Mầm non Tam Đảo

012.06.57.H62

31.6.13

Trường Mầm non Tam Quan

013.06.57.H62

31.6.14

Trường Mầm non Tân Đồng

014.06.57.H62

31.6.15

Trường Mầm non Yên Dương

015.06.57.H62

31.6.16

Trường Tiểu học Bồ Lý

101.06.57.H62

31.6.17

Trường Tiểu học Đại Đình I

102.06.57.H62

31.6.18

Trường Tiểu học Đại Đình II

103.06.57.H62

31.6.19

Trường Tiểu học Đồng Tiến

104.06.57.H62

31.6.20

Trường Tiểu học Hồ Sơn

105.06.57.H62

31.6.21

Trường Tiểu học Hợp Châu

106.06.57.H62

31.6.22

Trường Tiểu học Minh Quang I

107.06.57.H62

31.6.23

Trường Tiểu học Minh Quang II

108.06.57.H62

31.6.24

Trường Tiểu học Tam Quan I

109.06.57.H62

31.6.25

Trường Tiểu học Tam Quan II

110.06.57.H62

31.6.26

Trường Tiểu học Tân Đồng

111.06.57.H62

31.6.27

Trường Tiểu học Vĩnh Thành

112.06.57.H62

31.6.28

Trường Tiểu học Yên Dương

113.06.57.H62

31.6.29

Trường THCS Bồ Lý

201.06.57.H62

31.6.30

Trường THCS Đại Đình

202.06.57.H62

31.6.31

Trường THCS Đạo Trù

203.06.57.H62

31.6.32

Trường THCS Đạo Trù II

204.06.57.H62

31.6.33

Trường THCS Hồ Sơn

205.06.57.H62

31.6.34

Trường THCS Hợp Châu

206.06.57.H62

31.6.35

Trường THCS Minh Quang

207.06.57.H62

31.6.36

Trường THCS Nguyễn Trãi

208.06.57.H62

31.6.37

Trường THCS Tam Đảo

209.06.57.H62

31.6.38

Trường THCS Tam Đảo (CLC)

210.06.57.H62

31.6.39

Trường THCS Yên Dương

211.06.57.H62

32

UBND huyện Vĩnh Tường

000.00.58.H62

32.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.03.58.H62

32.3.1

Trường Mầm non An Tường

001.03.58.H62

32.3.2

Trường Mầm non Bắc Nam

002.03.58.H62

32.3.3

Trường Mầm non Bình Dương 1

003.03.58.H62

32.3.4

Trường Mầm non Bình Dương 2

004.03.58.H62

32.3.5

Trường Mầm non Bồ Sao

005.03.58.H62

32.3.6

Trường Mầm non Cao Đại

006.03.58.H62

32.3.7

Trường Mầm non Chấn Hưng

007.03.58.H62

32.3.8

Trường Mầm non Đại Đồng

008.03.58.H62

32.3.9

Trường Mầm non Kim Xá

009.03.58.H62

32.3.10

Trường Mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường

010.03.58.H62

32.3.11

Trường Mầm non Lũng Hòa

011.03.58.H62

32.3.12

Trường Mầm non Lý Nhân

012.03.58.H62

32.3.13

Trường Mầm non Nghĩa Hưng

013.03.58.H62

32.3.14

Trường Mầm non Ngũ Kiên

014.03.58.H62

32.3.15

Trường Mầm non Phú Đa

015.03.58.H62

32.3.16

Trường Mầm non Phú Thịnh

016.03.58.H62

32.3.17

Trường Mầm non Phương Đông

017.03.58.H62

32.3.18

Trường Mầm non Tam Phúc

018.03.58.H62

32.3.19

Trường Mầm non Tân Cương

019.03.58.H62

32.3.20

Trường Mầm non Tân Tiến

020.03.58.H62

32.3.21

Trường Mầm non Thanh Nhàn

021.03.58.H62

32.3.22

Trường Mầm non Thượng Trưng

022.03.58.H62

32.3.23

Trường Mầm non TT Vĩnh Tường

023.03.58.H62

32.3.24

Trường Mầm non Tứ Trưng

024.03.58.H62

32.3.25

Trường Mầm non Tuân Chính

025.03.58.H62

32.3.26

Trường Mầm non Vân Xuân

026.03.58.H62

32.3.27

Trường Mầm non Việt Xuân

027.03.58.H62

32.3.28

Trường Mầm non Vĩnh Ninh

028.03.58.H62

32.3.29

Trường Mầm non Vĩnh Sơn

029.03.58.H62

32.3.30

Trường Mầm non Vĩnh Thịnh

030.03.58.H62

32.3.31

Trường Mầm non Vũ Di

031.03.58.H62

32.3.32

Trường Mầm non Yên Bình

032.03.58.H62

32.3.33

Trường Mầm non Yên Lập

033.03.58.H62

32.3.34

Trường Tiểu học An Tường 1

101.03.58.H62

32.3.35

Trường Tiểu học An Tường 2

102.03.58.H62

32.3.36

Trường Tiểu học Bình Dương 1

103.03.58.H62

32.3.37

Trường Tiểu học Bình Dương 2

104.03.58.H62

32.3.38

Trường Tiểu học Bồ Sao

105.03.58.H62

32.3.39

Trường Tiểu học Cao Đại

106.03.58.H62

32.3.40

Trường Tiểu học Chấn Hưng

107.03.58.H62

32.3.41

Trường Tiểu học Đại Đồng

108.03.58.H62

32.3.42

Trường Tiểu học Kim Xá 1

109.03.58.H62

32.3.43

Trường Tiểu học Kim Xá 2

110.03.58.H62

32.3.44

Trường Tiểu học Lũng Hòa

111.03.58.H62

32.3.45

Trường Tiểu học Lý Nhân

112.03.58.H62

32.3.46

Trường Tiểu học Nghĩa Hưng

113.03.58.H62

32.3.47

Trường Tiểu học Nguyễn Kiến

114.03.58.H62

32.3.48

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học 2

115.03.58.H62

32.3.49

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học I

116.03.58.H62

32.3.50

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

117.03.58.H62

32.3.51

Trường Tiểu học Phú Đa

118.03.58.H62

32.3.52

Trường Tiểu học Phú Thịnh

119.03.58.H62

32.3.53

Trường Tiểu học Tam Phúc

120.03.58.H62

32.3.54

Trường Tiểu học Tân Tiến

121.03.58.H62

32.3.55

Trường Tiểu học Thị Trấn Vĩnh Tường

122.03.58.H62

32.3.56

Trường Tiểu học Thượng Trưng

123.03.58.H62

32.3.57

Trường Tiểu học Tứ Trưng

124.03.58.H62

32.3.58

Trường Tiểu học Tuân Chính

125.03.58.H62

32.3.59

Trường Tiểu học Vân Xuân

126.03.58.H62

32.3.60

Trường Tiểu học Việt Xuân

127.03.58.H62

32.3.61

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh

128.03.58.H62

32.3.62

Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

129.03.58.H62

32.3.63

Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 1

130.03.58.H62

32.3.64

Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2

131.03.58.H62

32.3.65

Trường Tiểu học Vũ Di

132.03.58.H62

32.3.66

Trường Tiểu học Yên Bình

133.03.58.H62

32.3.67

Trường Tiểu học Yên Lập

134.03.58.H62

32.3.68

Trường THCS An Tường

201.03.58.H62

32.3.69

Trường THCS Bình Dương

202.03.58.H62

32.3.70

Trường THCS Bồ Sao

203.03.58.H62

32.3.71

Trường THCS Cao Đại

204.03.58.H62

32.3.72

Trường THCS Chấn Hưng

205.03.58.H62

32.3.73

Trường THCS Đại Đồng

206.03.58.H62

32.3.74

Trường THCS Kim Xá

207.03.58.H62

32.3.75

Trường THCS Lũng Hòa

208.03.58.H62

32.3.76

Trường THCS Lý Nhân

209.03.58.H62

32.3.77

Trường THCS Nghĩa Hưng

210.03.58.H62

32.3.78

Trường THCS Nguyễn Kiến

211.03.58.H62

32.3.79

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

212.03.58.H62

32.3.80

Trường THCS Phú Đa

213.03.58.H62

32.3.81

Trường THCS Phú Thịnh

214.03.58.H62

32.3.82

Trường THCS Tam Phúc

215.03.58.H62

32.3.83

Trường THCS Tân Tiến

216.03.58.H62

32.3.84

Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Tường

217.03.58.H62

32.3.85

Trường THCS Thổ Tang

218.03.58.H62

32.3.86

Trường THCS Thượng Trưng

219.03.58.H62

32.3.87

Trường THCS Tứ Trưng

220.03.58.H62

32.3.88

Trường THCS Tuân Chính

221.03.58.H62

32.3.89

Trường THCS Vân Xuân

222.03.58.H62

32.3.90

Trường THCS Việt Xuân

223.03.58.H62

32.3.91

Trường THCS Vĩnh Ninh

224.03.58.H62

32.3.92

Trường THCS Vĩnh Sơn

225.03.58.H62

32.3.93

Trường THCS Vĩnh Thịnh

226.03.58.H62

32.3.94

Trường THCS Vĩnh Tường

227.03.58.H62

32.3.95

Trường THCS Vũ Di

228.03.58.H62

32.3.96

Trường THCS Yên Bình

229.03.58.H62

32.3.97

Trường THCS Yên Lập

230.03.58.H62

33

UBND huyện Yên Lạc

000.00.59.H62

33.4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

000.04.59.H62

33.4.1

Trường Mầm non Ánh Dương

001.04.59.H62

33.4.2

Trường Mầm non Đại Tự

002.04.59.H62

33.4.3

Trường Mầm non Đồng Cương

003.04.59.H62

33.4.4

Trường Mầm non Đồng Văn

004.04.59.H62

33.4.5

Trường Mầm non Hồng Châu

005.04.59.H62

33.4.6

Trường Mầm non Hồng Phương

006.04.59.H62

33.4.7

Trường Mầm non Kim Ngọc

007.04.59.H62

33.4.8

Trường Mầm non Liên Châu

008.04.59.H62

33.4.9

Trường Mầm non Nguyệt Đức

009.04.59.H62

33.4.10

Trường Mầm non Sao Mai

010.04.59.H62

33.4.11

Trường Mầm non Tam Hồng

011.04.59.H62

33.4.12

Trường Mầm non Tề Lỗ

012.04.59.H62

33.4.13

Trường Mầm non Thị Trấn Yên Lạc

013.04.59.H62

33.4.14

Trường Mầm non Trung Hà

014.04.59.H62

33.4.15

Trường Mầm non Trung Kiên

015.04.59.H62

33.4.16

Trường Mầm non Trung Nguyên

016.04.59.H62

33.4.17

Trường Mầm non Văn Tiến

017.04.59.H62

33.4.18

Trường Mầm non Yên Đồng

018.04.59.H62

33.4.19

Trường Mầm non Yên Lạc

019.04.59.H62

33.4.20

Trường Mầm non Yên Phương

020.04.59.H62

33.4.21

Trường Tiểu học Đại Tự

101.04.59.H62

33.4.22

Trường Tiểu học Đồng Cương

102.04.59.H62

33.4.23

Trường Tiểu học Hồng Châu

103.04.59.H62

33.4.24

Trường Tiểu học Hồng Phương

104.04.59.H62

33.4.25

Trường Tiểu học Kim Ngọc

105.04.59.H62

33.4.26

Trường Tiểu học Liên Châu

106.04.59.H62

33.4.27

Trường Tiểu học Minh Tân

107.04.59.H62

33.4.28

Trường Tiểu học Nguyệt Đức

108.04.59.H62

33.4.29

Trường Tiểu học Phạm Công Bình

109.04.59.H62

33.4.30

Trường Tiểu học Tam Hồng 1

110.04.59.H62

33.4.31

Trường Tiểu học Tam Hồng 2

111.04.59.H62

33.4.32

Trường Tiểu học Tề Lỗ

112.04.59.H62

33.4.33

Trường Tiểu học Thị Trấn Yên Lạc

113.04.59.H62

33.4.34

Trường Tiểu học Trung Hà

114.04.59.H62

33.4.35

Trường Tiểu học Trung Kiên

115.04.59.H62

33.4.36

Trường Tiểu học Trung Nguyên

116.04.59.H62

33.4.37

Trường Tiểu học Văn Tiến

117.04.59.H62

33.4.38

Trường Tiểu học Yên Đồng 1

118.04.59.H62

33.4.39

Trường Tiểu học Yên Đồng 2

119.04.59.H62

33.4.40

Trường Tiểu học Yên Phương

120.04.59.H62

33.4.41

Trường THCS Đại Tự

201.04.59.H62

33.4.42

Trường THCS Đồng Cương

202.04.59.H62

33.4.43

Trường THCS Hồng Châu

203.04.59.H62

33.4.44

Trường THCS Hồng Phương

204.04.59.H62

33.4.45

Trường THCS Kim Ngọc

205.04.59.H62

33.4.46

Trường THCS Liên Châu

206.04.59.H62

33.4.47

Trường THCS Nguyệt Đức

207.04.59.H62

33.4.48

Trường THCS Phạm công Bình

208.04.59.H62

33.4.49

Trường THCS Tam Hồng

209.04.59.H62

33.4.50

Trường THCS Tề Lỗ

210.04.59.H62

33.4.51

Trường THCS Thị Trấn Yên Lạc

211.04.59.H62

33.4.52

Trường THCS Trung Hà

212.04.59.H62

33.4.53

Trường THCS Trung Kiên

213.04.59.H62

33.4.54

Trường THCS Trung Nguyên

214.04.59.H62

33.4.55

Trường THCS Văn Tiến

215.04.59.H62

33.4.56

Trường THCS Yên Đồng

216.04.59.H62

33.4.57

Trường THCS Yên Lạc

217.04.59.H62

33.4.58

Trường THCS Yên Phương

218.04.59.H62

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2159/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2018
Ngày hiệu lực19/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2159/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2159/QĐ-UBND 2018 ban hành mã định danh các cơ quan đơn vị Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2159/QĐ-UBND 2018 ban hành mã định danh các cơ quan đơn vị Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2159/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Việt Văn
        Ngày ban hành19/09/2018
        Ngày hiệu lực19/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2159/QĐ-UBND 2018 ban hành mã định danh các cơ quan đơn vị Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2159/QĐ-UBND 2018 ban hành mã định danh các cơ quan đơn vị Vĩnh Phúc

            • 19/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực