Quyết định 216/QĐ-ATTP

Quyết định 216/QĐ-ATTP năm 2014 tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, bộ câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất sản phẩm, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và đáp án trả lời do Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-ATTP an toàn thực phẩm sản xuất sản phẩm kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 2015


B Y T
CỤC AN TOÀN THC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-ATTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM; BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CHỦ CƠ SỞ VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT THỰC PHẨM, KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN CÓ YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

CỦA BỘ Y TẾ VÀ ĐÁP ÁN TRẢ LỜI

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THC PHẨM

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 4062/2012/QĐ-BYT ngày 20/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của các Bộ Y tế, Công thương và Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn hướng dẫn việc phân công, phi hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

1. Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm:

- Tài liệu cho người trực tiếp sản xuất chế biến thực phẩm.

- Tài liệu cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

2. Bộ câu hỏi sử dụng để đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đáp án trả lời.

Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chọn ngẫu nhiên 20 câu hỏi kiến thức chung và 10 câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong Bộ câu hỏi để đánh giá kiến thức cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng. Thời gian đánh giá là 45 phút.

Điều 3. Giao Phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông thường xuyên cập nhập, bổ sung sửa đổi tài liệu và bộ câu hỏi cho phù hợp với thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2014.

Điều 5. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ngành Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Bộ trưỏng (để b/c);
-
TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
-
S Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Chi Cục ATVSTP các tỉnh, TP;
-
Lưu VT, TT, website Cục.

CỤC TRƯỞNG
Trần Quang Trung

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-ATTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-ATTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2014
Ngày hiệu lực26/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-ATTP

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-ATTP an toàn thực phẩm sản xuất sản phẩm kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 216/QĐ-ATTP an toàn thực phẩm sản xuất sản phẩm kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu216/QĐ-ATTP
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýTrần Quang Trung
        Ngày ban hành23/05/2014
        Ngày hiệu lực26/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-ATTP an toàn thực phẩm sản xuất sản phẩm kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-ATTP an toàn thực phẩm sản xuất sản phẩm kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 2015

            • 23/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực