Quyết định 216/QĐ-BTNMT

Quyết định 216/QĐ-BTNMT năm 2009 về việc ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký các văn bản liên quan cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 216/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC KÝ THỪA ỦY QUYỀN BỘ TRƯỞNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác; sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng các văn bản liên quan đến cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất, gồm:

1. Đối với cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 2 m3/giây đến dưới 10 m3/giây;

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw đến dưới 30.000 kw;

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày, đêm đến dưới 300.000m3/ngày, đêm.

2. Đối với cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày, đêm đến dưới 10.000 m3/ngày, đêm;

b) Khai thác nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày, đêm đến dưới 10.000 m3/ngày, đêm;

c) Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

d) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất nêu tại điểm a, khoản 2 Điều này;

đ) Văn bản cho phép thi công giếng khai thác nước nêu tại điểm b, khoản 2 Điều này.

Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản quy định tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc TW;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCCB, GC220.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2009
Ngày hiệu lực24/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký các văn bản liên quan cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 216/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký các văn bản liên quan cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu216/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành24/02/2009
        Ngày hiệu lực24/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký các văn bản liên quan cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký các văn bản liên quan cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

            • 24/02/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực