Quyết định 216/QĐ-BTP

Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Công tác phía Nam 2017


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03/01/2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công tác phía Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP, Cục CTPN (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định s: 216/QĐ-BTP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Đđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành; Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công tác phía Nam (Cục CTPN) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Hoàn thành chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác của Cục CTPN; thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Bộ, Ngành.

b) Phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần chủ động, tự giác của cán bộ, công chức trong việc tchức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

a) Việc xây dng, triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả, tiết kiệm và khả thi.

b) Bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2017, chỉ đạo của Chính phủ, Thtướng Chính phủ; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

c) Thực hiện Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên; phấn đấu đạt và vượt Kế hoạch đề ra.

d) Phân công công việc hợp lý, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

II. Nội dung Kế hoạch công tác năm 2017

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực phía Nam (Khu vực) theo ủy quyền của Bộ trưởng

a) Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), hành chính tư pháp, btrợ tư pháp và các lĩnh vực khác theo ủy quyền của Bộ trưởng.

b) Phi hợp, tham gia với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Khu vực.

c) Thực hiện công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện và đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục CTPN với các đơn vị thuộc Bộ và Quy chế phối hp giữa Cục CTPN với Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực phía Nam).

2. Công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Khu vực

a) Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, giải pháp về xây dựng và tchức thực hiện các nhiệm vụ của công tác tư pháp và THADS tại Khu vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hp tình hình tổ chức, hoạt động và các đề xuất của cơ quan tư pháp, THADS trong Khu vực, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi việc tchức triển khai có hiệu quả các luật và văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực tư pháp và THADS, đặc biệt các bộ luật và luật mới ban hành như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật ban hành VBQPPL năm 2015; Luật hộ tịch; Luật công chứng, Luật đấu giá tài sản...

- Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực trong năm 2017; việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định mi trong quá trình thi hành và áp dụng pháp luật; triển khai Đán đổi mới công tác truyền thông của Bộ, Ngành Tư pháp. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật; theo dõi việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về XLVPHC; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC của các địa phương.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Đán xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Việc thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc sau khi được Chính phủ ban hành.

- Theo dõi công tác trợ giúp pháp lý; trin khai Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi, bổ sung năm 2016.

- Theo dõi việc duy trì, kiện toàn các tổ chức pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tchức pháp chế; tình hình ban hành kế hoạch hoạt động năm 2017 của các bộ phận pháp chế ở các địa phương.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Theo dõi việc xây dựng Cơ sở quản lý dữ liệu hộ tịch điện tử, trin khai Phân hệ cấp mã số định danh cá nhân; Đán liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cp thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 và Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015.

- Theo dõi việc trin khai thực hiện Luật quốc tịch, Việc thực hiện tiểu Đ án "Giải quyết các vn đvề quc tịch, hộ tịch, hộ khu và các giy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước"  theo Quyết định s 1830/QĐ-BTP ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Theo dõi tình hình triển khai thực hiện Luật luật sư (sửa đổi); Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động luật sư. Theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi tổ chức và hoạt động của luật sư.

- Theo dõi việc chuyn đi Phòng công chng thành Văn phòng công chứng, chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng công chứng; thành lập Hội công chng viên, việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020.

- Theo dõi việc thực hiện Luật giám định tư pháp, tập trung tháo g nhng khó khăn, vưng mắc trong triển khai Luật; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bi dưỡng giám định tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

- Theo dõi việc triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chú trọng những địa phương chưa có quản tài viên và doanh nghiệp đăng ký hành nghề thanh lý, quản lý tài sản.

- Theo dõi việc thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hp hp đồng, giao dịch; Chỉ thị số 17/2014/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đi với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Theo dõi thực hiện Luật bán đu giá tài sản; Luật nuôi con nuôi, Luật trách nhiệm bi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Theo dõi việc xây dựng, triển khai và thực hiện các Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, Tổng cục THADS về công tác THADS tại địa phương. Trong đó chú trọng đến việc trin khai thực hiện Luật THADS sửa đổi năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Theo dõi kết quả thi hành án về việc và giá trị. Trong đó, chú trọng các đơn vị có tỷ lệ thi hành án thấp về việc, giá trị.

- Theo dõi công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS Khu vực bao gm: Việc tuyn dụng biên chế; cơ cấu tchức; đào tạo; bổ nhiệm; kỷ luật.

- Theo dõi tng hp, xây dựng báo cáo và có ý kiến đối với việc bình xét các danh hiệu thi đua trong lĩnh vực THADS.

- Theo dõi kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại như: Lập vi bằng, tống đạt văn bản, tchức thi hành án và xác minh thi hành án tại nhng địa phương đã triển khai mô hình Thừa phát lại trong Khu vực.

- Theo dõi khó khăn vướng mắc của các Văn phòng Thừa phát lại khi tổ chức thực hiện. Theo dõi kế hoạch của các địa phương triển khai đề án tổ chức Thừa phát lại.

- Tham gia làm Cộng tác viên kiểm tra văn bản của Cục Kiểm tra văn bản thực hiện chức năng kim tra văn bản theo thẩm quyền đối vi các đa phương.

- Phối hp cung cấp thông tin liên quan đến bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của Ngành đối với các cá nhân, tập thể các Sở Tư pháp thuộc khu vực phía Nam.

3. Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và công tác quản trị nội bộ

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các chuyến đi công tác địa phương, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm theo Kế hoạch chung của Bộ Tư pháp năm 2017.

- Tchức sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn và hoạt động của Cơ quan hàng tháng.

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện việc hỗ trợ pháp lý cho các đi tượng chính sách, yếu thế trong xã hội và các hoạt động hỗ trợ pháp lý thiết thực cho doanh nghiệp, tổ chức.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ về trụ sở 30 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công tác xây dựng đơn vị

a) Công tác xây dựng thchế

- Sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản chung tại trụ s 200C, Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan theo quy định mới tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

b) Công tác tchức cán bộ, thi đua, khen thưởng

- Kiện toàn tchức bộ máy, cán bộ của Cục CTPN, đảm bảo phù hp với Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện Đán vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của Cục CTPN sau khi được phê duyệt.

- Sửa đi, bsung quy hoạch cán bộ cấp Vụ, cấp Phòng của Cục; kiện toàn Lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ khi được Lãnh đạo Bộ cho phép.

- Tham mưu Lãnh đạo Cục xây dựng Kế hoạch luân chuyn, chuyển đi vị trí công tác của công chức Cục CTPN.

- Thực hiện Đán tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017 của cục CTPN.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cử công chức đi thực tế tại các STP và Cục THADS địa phương khu vực phía Nam.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

- Tchức các lớp tập huấn v: Quản lý cán bộ, công chức, Quản lý văn bản, điều hành, lưu trữ, theo dõi tư pháp, tin học.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động thi đua năm 2017.

c) Công tác tài chính, văn thư, ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí được cấp hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

- Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, công tác thủ quỹ, chế độ chính sách đi với công chức, viên chức, người lao động theo quy định, thường xuyên cập nhật văn bản và đề xuất sửa đổi, bsung các quy định để đảm bảo đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

- Tiếp tục cải tiến cách thức sắp xếp, lưu trữ thông tin khoa học hơn, sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Sử dụng chữ ký số.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp. Kim soát hình thức văn bản đi của Cục CTPN.

5. Thực hiện các hoạt động thông tin, hỗ trợ pháp luật

- Tchức 10-12 lớp bi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, kỹ năng chuyên ngành, chuyên sâu cho các tchức, doanh nghiệp khu vực phía Nam, min Trung và phía Bắc về lĩnh vực công chứng, tín dụng, luật sư, đất đai, bán đu giá tài sản, các Hiệp định thương mại tự do (FTAs), truyền thông với quyền con người...; Liên kết với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp tập huấn cấp chứng chỉ.

- Thực hiện 01-02 đợt trợ giúp pháp lý, báo cáo chuyên đ, phbiến quy định pháp luật mới ban hành cho các địa phương, doanh nghiệp.

- Điều chỉnh, sửa đi Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

- Phối hp VPĐD CLB pháp chế doanh nghiệp tại TP.HCM tổ chức các lp bồi dưng kiến thức pháp luật hoặc tọa đàm, hội nghị đối thoại vi DN có thu phí hoặc theo Đán Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585).

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hp với Cục CTPN trin khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục CTPN xây dựng kế hoạch công tác chi tiết của đơn vị, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Hàng quý, Cục CTPN tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, những nhiệm vụ còn tn đọng, phát sinh đcó hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch đề ra.

4. Cán bộ, công chức Cục CTPN tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực, nâng cao năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đhoàn thành nhiệm vụ.

5. Chánh Văn phòng Cục CTPN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc trin khai Kế hoạch công tác, hàng tháng tổng hp kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Cục CTPN./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục CTPN)

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM
(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tham mưu tchức, chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tchức phối hp thực hiện

Thi gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

Ghi chú

I

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực phía Nam (Khu vực) theo ủy quyền của Bộ trưởng

1.

Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các lĩnh vực khác theo ủy quyền của Bộ trưởng.

- Các phòng nghiệp vụ

- Văn phòng

Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi đưc yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ngân sách nhà nước

 

2.

Phối hợp, tham gia với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Khu vực.

- Các phòng nghiệp vụ

- Văn phòng

Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi được yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ngân sách nhà nước

 

3.

Thực hiện công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Các phòng nghiệp vụ

- Văn phòng

Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi được yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ngân sách nhà nước

 

4.

Tiếp tục thực hiện và đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục CTPN với các đơn vị thuộc Bộ và Quy chế phối hợp giữa Cục CTPN với STP, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực phía Nam).

- Các phòng nghiệp vụ

- Văn phòng

- Đơn vị thuộc Bộ

- STP

- Cục THADS

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

II

Công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Khu vực

5.

Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, giải pháp về trin khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác Tư pháp và THADS tại Khu vực và tchức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Các phòng nghiệp vụ

- Văn phòng

- Các đơn vị thuộc Bộ

- STP

- Cục THADS

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

6.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động và các đề xuất của cơ quan tư pháp, THADS trong Khu vực.

- Các phòng nghiệp vụ

- Văn phòng

- Các đơn vị thuộc Bộ

- STP

- Cục THADS

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

7.

Theo dõi việc tổ chức triển khai có hiệu quả các luật và văn bản hướng dn trong lĩnh vực tư pháp và THADS, đặc biệt các bộ luật và luật mới ban hành như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Ttụng dân sự; Luật ban hành VBQPPL năm 2015; Luật hộ tịch; Luật công chứng, Luật đấu giá tài sản...

Phòng CT TPK

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cu

Ngân sách nhà nước

 

8.

Theo dõi công tác PBGDPL, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực trong năm 2017; việc thông tin, tuyên truyn chủ trương, chính sách, quy định mới trong quá trình thi hành và áp dụng pháp luật; triển khai Đề án đổi mới công tác truyền thông của Bộ, Ngành Tư pháp. Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Phòng CT TPK

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nưc

 

9.

Theo dõi công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực XLVPHC và TDTHPL; theo dõi việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về XLVPHC; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC của các địa phương.

Phòng CT TPK

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

10.

Theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Đán xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Việc thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau khi được Chính phủ ban hành.

Phòng CT TPK

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

11.

Theo dõi công tác trợ giúp pháp lý; triển khai Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi, bổ sung năm 2016.

Phòng CT TPK

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cu

Ngân sách nhà nước

 

12.

Theo dõi việc duy trì, kiện toàn các tổ chức pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; tình hình ban hành kế hoạch hoạt động năm 2017 của các bộ phận pháp chế ở các địa phương.

Phòng CT TPK

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

13.

Theo dõi việc triển khai thực hin Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Thông tư hướng dẫn thi hành.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

14.

Theo dõi việc xây dựng Cơ sở quản lý dữ liệu hộ tịch điện tử, triển khai Phân hệ cấp mã số định danh cá nhân; Đán liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 và Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

15.

Theo dõi việc trin khai thực hiện Luật quốc tịch, Việc thực hiện tiu Đ án "Giải quyết các vn đ v quc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước"  theo Quyết định số 1830/QĐ-BTP ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

16.

Theo dõi việc trin khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

17.

Theo dõi tình hình triển khai thực hiện Luật luật sư (sửa đổi); Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Công tác quản lý nhà nước v tchức, hoạt động luật sư. Theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với tchức và hoạt động của luật sư.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

18.

Theo dõi việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng công chng; thành lập Hội công chứng viên, vic thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

19.

Theo dõi việc thực hiện Luật giám định tư pháp, tập trung tháo g nhng khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện Đán tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

20.

Theo dõi việc triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chú trọng những địa phương chưa có quản tài viên và doanh nghiệp đăng ký hành nghề thanh lý, quản lý tài sản.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

21.

Theo dõi việc thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp hợp đồng, giao dịch; Chỉ thị số 17/2014/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cu

Ngân sách nhà nước

 

22.

Theo dõi thực hiện Luật bán đu giá tài sản; Luật nuôi con nuôi, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phòng CT HCTP&BTTP

STP

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

23.

Theo dõi việc xây dựng, trin khai và thực hiện các Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, Tổng cục THADS về công tác THADS tại địa phương. Trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện Luật THADS sửa đổi năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phòng CT THADS

- Tổng cục THADS

- Cục THADS

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cu

Ngân sách nhà nước

 

24.

Theo dõi kết quả thi hành án vviệc và giá trị. Trong đó, chú trọng các đơn vị có tỷ lệ thi hành án thấp về việc, giá trị.

Phòng CT THADS

- Tng cục THADS

- Cục THADS

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

25.

Theo dõi công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS Khu vực bao gồm: Việc tuyển dụng biên chế; cơ cu tchức; đào tạo; bnhiệm; kỷ luật.

Phòng CT THADS

- Tổng cục THADS

- Cục THADS

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

26.

Theo dõi tng hợp, xây dựng báo cáo và có ý kiến đi với việc bình xét các danh hiệu thi đua trong lĩnh vực THADS

Phòng CT THADS

- Tng cục THADS

- Cục THADS

Quý IV/2017

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

27.

Theo dõi kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại như: Lập vi bằng, tng đạt văn bản, tổ chức thi hành án và xác minh thi hành án tại những địa phương đã triển khai mô hình Thừa phát lại trong Khu vực.

Phòng CT THADS

- Tổng cục THADS

- Cục THADS

- Cục Btrợ pháp

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cu

Ngân sách nhà nước

 

28.

Theo dõi khó khăn vướng mc của các Văn phòng Thừa phát lại khi tchức thực hiện. Theo dõi kế hoạch của các địa phương triển khai đề án tổ chức Thừa phát lại.

Phòng CT THADS

- Tổng cục THADS

- Cc THADS

- Cục Bổ trợ tư pháp

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

29.

Tham gia làm Cộng tác viên kiểm tra văn bản của Cục Kiểm tra văn bản thực hiện chức năng kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đối với các đa phương.

Các đơn vị thuộc Cục

- Cục Kim tra văn bản

- STP

Cả năm

Báo cáo kết quả thực hiện

Ngân sách nhà nước

 

30.

Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của Ngành đối vi các cá nhân, tập thể các Sở Tư pháp thuộc khu vực phía Nam.

Văn phòng

Các phòng nghiệp vụ

Quý IV/2017

Ý kiến chấm điểm thi đua

Ngân sách nhà nước

 

III

Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và công tác quản trị nội bộ

31.

Chủ trì, phi hợp thực hiện các chuyến đi công tác địa phương, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm theo Kế hoạch chung của Bộ Tư pháp năm 2017

Văn phòng

- Đơn vị thuộc Bộ

- STP

- Các đơn vị thuộc Cục

Theo Kế hoạch chung của Bộ Tư pháp

Báo cáo kết quả tchức Hội nghị

Ngân sách nhà nước

 

32.

Tchức sinh hoạt chuyên đ vcông tác chuyên môn và hoạt động của Cơ quan hàng tháng.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Hàng tháng

 

Ngân sách nhà nước

 

33.

Xây dựng các kế hoạch thực hiện việc htrợ pháp lý cho các đi tượng chính sách, yếu thế trong xã hội và các hoạt động htrợ pháp lý thiết thực cho doanh nghiệp, tổ chức.

- Chi hội Luật gia

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Ngân sách nhà nước

 

34.

Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ về trụ sở 30 Trần Cao Vân, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Khi có kế hoạch

 

Ngân sách nhà nước

 

IV

Công tác xây dựng đơn vị

 

4.1. Công tác thchế

35.

Sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản chung tại trụ s 200C, Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng

Các đơn vị sử dụng chung trụ sở

Quý II/2017

Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản chung

Ngân sách nhà nước

 

36.

Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan theo quy định mới tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Sau khi có Quy chế đánh giá cán bộ của Bộ Tư pháp

Dự thảo Bảng tiêu chí

Ngân sách nhà nước

 

 

4.2. Công tác tchức cán bộ, thi đua, khen thưởng

37.

Kiện toàn tchức bộ máy, cán bộ của Cục CTPN, đảm bảo phù hợp với Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

 

Ngân sách nhà nước

 

38.

Thực hiện Đán vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của Cục CTPN sau khi được phê duyệt.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

 

Ngân sách nhà nước

 

39.

Sửa đổi, bsung quy hoạch cán bộ cấp Vụ, cấp Phòng của Cục; kiện toàn Lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ khi được Lãnh đạo Bộ cho phép.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Khi có văn bản yêu cầu

Danh sách sửa đổi, bổ sung quy hoạch

Ngân sách nhà nước

 

40.

Tham mưu Lãnh đạo Cục xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức Cục CTPN.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Sau khi có Quy chế luân chuyển, chuyn đi vị trí công tác của Bộ

Dự thảo quy chế

Ngân sách nhà nước

 

41.

Thực hiện Đán tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017 của cục CTPN.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Đảm bảo đến 2020, Cục giảm 10% biên chế

Ngân sách nhà nước

 

42.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cử công chức đi thực tế tại các STP và Cục THADS địa phương khu vực phía Nam.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Báo cáo sau các chuyến đi địa phương

Ngân sách nhà nước

 

43.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưng năm 2017.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I/2017

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Ngân sách nhà nước

 

44.

Tchức các lớp tập huấn về: Quản lý cán bộ, công chức, Quản lý văn bản, điều hành, lưu trữ, theo dõi tư pháp, tin học.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Quý II - III/2017

 

Ngân sách nhà nước

 

45.

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động thi đua năm 2017.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Kế hoạch phát động thi đua 2017

Ngân sách nhà nước

 

 

4.3. Công tác tài chính, văn thư, ứng dụng công nghệ thông tin

46.

Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí được cấp hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

Văn phòng

 

Quý I/2017

Kế hoạch sử dụng kinh phí tháng, quý, năm

Ngân sách nhà nước

 

47.

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, công tác thủ quỹ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định, thường xuyên cập nhật văn bản và đxuất sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Văn phòng

 

Cả năm

 

Ngân sách nhà nước

 

48.

Tiếp tục cải tiến cách thức sắp xếp, lưu trữ thông tin khoa học hơn, sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Sử dụng chữ ký số.

Văn phòng

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ

Cả năm

 

Ngân sách nhà nước

 

49.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp. Kiểm soát hình thức văn bản đi của Cục CTPN.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Khi có yêu cầu

 

Ngân sách nhà nước

 

V

Thực hiện các hoạt động thông tin, hỗ trợ pháp luật

50.

Tổ chức 10-12 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, kỹ năng chuyên ngành, chuyên sâu cho các tchức, doanh nghiệp khu vực phía Nam, miền Trung và phía Bắc về lĩnh vực công chứng, tín dụng; luật sư, đất đai, bán đấu giá tài sản, các Hiệp định thương mại tự do (FTAs), truyền thông với quyền con người...; Liên kết với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp tập huấn cấp chứng chỉ.

Trung tâm

Các đơn vị liên kết (nếu có)

Cả năm

Các lớp bồi dưỡng

Hoạt động có thu phí

 

51.

Thực hiện 01-02 đợt trợ giúp pháp lý, báo cáo chuyên đề, phổ biến quy định pháp luật mới ban hành cho các địa phương, doanh nghiệp.

Trung tâm

Công đoàn, Chi hội Luật gia, Văn phòng và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục

Quý III, IV/2017

Nói chuyện chuyên đề, trợ giúp pháp lý

Hoạt động min phí

 

52.

Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Trung tâm

Văn phòng

Quý I/2017

Quyết định ban hành Quy chế

 

 

53.

Phối hợp VPĐD CLB pháp chế doanh nghiệp tại TP.HCM tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật hoặc tọa đàm, hội nghị đối thoại với DN có thu phí hoặc theo Đ án Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585).

Trung tâm

VPĐD

Quý IV/2017

Các lớp bồi dưỡng, tọa đàm, hội nghị đối thoại

Hoạt động miễn phí hoặc thu phí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Công tác phía Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Công tác phía Nam 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu216/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Tiến Châu
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Công tác phía Nam 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Công tác phía Nam 2017

           • 17/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực